logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 4008
Meno kňaza : Ludáni, Peter Pavel
Pcmeno kňaza : ludanypeterpavel
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 752
Poradie : 175970
Citát : Ludány Petrus.Theologiae in Pázmáneo cum cursu speculativo studuit. 16. Febr. 1695. investitus parochus in Nizsna, ubi 1697. Emericus Pongrácz peregit visitationem, qui de parocho sic: „Annor 26. sacerdos 2. Celebrat frequentissime. Convertit acatholicos 27. Servat festa decretalia, sed in templo non comparent. Parochia de novo constructa.“ Hinc 5. Mart. 1697. investitus in Turdossin. Inde 9. Maji 1701. in Radván. Exhinc vero 27. Maji e. a. in Haj. 1. Jan. 1702. in Liptó-Szent-Mária, ubi usque 1711. operatus est. 14. Febr. 1713. in Alsó-Kubin, ubi eodem a. Paulus Zichy peregit visitationem, qui de illo notavit: „Annor. 43. in cura animar. 19. Optimae doctrinae et aptitudinis, zelosus et exemplaris. Commendatur ab omnibus.“ Hinc 11. Maji 1719. investitus in Németh-Lipcse, ubi usque 1724. operatus est.
Preklad : Ludáni Peter. Teológiu študoval v Pázmáneu. 16. februára 1695 bol ustanovený za farára v Nižnej, kde v r. 1697 vykonal vizitáciu Imrich Pongrácz, ktorý o farárovi zaznačil: „26 ročný, 2 roky kňazom. Celebruje veľmi často. Obrátil 27 nekatolíkov. Slúži prikázané sviatky, ale v chráme sa neobjavujú. Fara je novo postavená.“ Nato bol 5. marca 1697 ustanovený v Tvrdošíne, potom 9. mája 1701 v Radvani, 27. mája t. r. v Háji, 1. januára 1702 v Liptovskej Svätej Márii, kde pracoval až do r. 1711. Od 14. februára 1713 pôsobil v Dolnom Kubíne, kde v topm roku vykonal vizitáciu Pavol Ziči, ktorý o ňom zaznamenal: „43 ročný, v duchovnej správe 19 rokov. Veľmi dobre učený a spôsobilý, horlivý a vzorný. Všetci ho chvália.“ 11. mája 1719 bol ustanovený v Nemeckej Ľupči, kde pracoval až do r. 1724.

Číslo záznamu : 29523
Meno kňaza : Ludáni, Peter Pavel
Pcmeno kňaza : ludanypeterpavel
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 123
Poradie : 9470
Citát : Ludáni Peter Pavel
1695 farár v Nižnej. CV Pongráczova píše: „26 r, celebruje veľmi často, obrátil 27 nekatolíkov. Zachováva všetky sviatky. Fara je novopostavená.“ 1697 v Tvrdošíne, 1701 v Radvani, t. r. v Háji, 1702 v Lipt. Mare, 1714 v D. Kubíne, 1719 v Nem. Ľupči.