logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 3984
Meno kňaza : Loviškovič, Štefan František
Pcmeno kňaza : loviskovicstefanfrantisek
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 750-751
Poradie : 175730
Citát : Lovicskovics Stephanus.Chinoranensis. Qua alumnus semin. B. M. V. 1679. baccalaureus, 1680. magister philosophiae. Theologiam cum quarto a. in Pázmáneo absolvit. 25. Jul. 1685. investitus parochus in Detrekő-Szent-Miklós. Hinc 6. Jul. 1688. in Szucsán, ubi 1697. Emericus Pongrácz peregit visitationem, qui de parocho notavit: „Recenter factus Rms de Adon praepositus. Italus, hung. slavus. Annor. 38. sacerdos 12, hic 9. Habet pro familia consanguineos.“ Operatus est usque 1697. ac 7. Sept. e. a. successorem nactus. 19. Jan. 1706. investituram accepit pro parochia Neosoliensi, quam propter disturbia Rakocziana eodem adhuc a. relinquere debuit. Subin factus canonicus Scepusiensis, ubi usque custodiatum ascendit. † 1719.
Preklad : Loviškovič Štefan. Z Chynorian. Ako chovanec seminára Marianum sa v r. 1679 stal bakalárom, v r. 1680 magistrom filozofie. Teológiu absolvoval v Pázmáneu po štvrtom ročníku. 25. júla 1685 bol ustanovený za farára v Plaveckom Svätom Mikuláši. Potom 6. júla 1688 v Sučanoch, kde v r. 1697 vykonal vizitáciu Imrich Pongrácz, ktorý zaznamenal o farárovi: „Stal sa prepoštom de Adon. Vie po taliansky, po maďarsky a po slovensky. 38-ročný, 12 rokov kňazom, tu 9 rokov. Habet pro familia consanguineos.“ Pracoval až do r. 1697 a 7. septembra t. r. dostal nástupcu. 19. januára 1706 prijal úrad vo farnosti Banská Bystrica, odkiaľ musel kvôli rákociovským nepokojom odísť ešte v tom roku. Nato sa stal spišským kanonikom, kde bol kustódom. † 1719.

Číslo záznamu : 29519
Meno kňaza : Loviškovič, Štefan František
Pcmeno kňaza : loviskovicstefanfrantisek
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 121
Poradie : 9430
Citát : Loviškovič Štefan František
Chynorančan, 1685 v Pl. Sv. Mikuláši, 1688 VAD a farár v Sučanoch /HD Háj/ CV J. Pongrácz píše: „Nedávno bol menovaný prepoštom de Adon. Vie tal., maď. a slov., 38 r. V domácnosti má príbuzných.“ 1706 v BB, odkiaľ pre rákoczyovské nepokoje musel odísť ešte toho roku. Potom bol spišským kanonikom. NSP