logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 3861
Meno kňaza : Lehocký, Matej
Pcmeno kňaza : lehockymatej
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 740
Poradie : 174500
Citát : Lehoczky Mathias.Király-Lehotensis ex cottu Liptó. Ab 1754. in Emericano, 1758. ad alumnatum Budensem Széchényianum missus. Theologiam in semin. generali absolvit, hinc 24. Apr. 1765. missus pro capellano ad Lévárd. 7. Mart. 1770. applicatus est admin. penes infirmum Josephum Mazsár in Holics. 26. Aug. 1775. investitus parochus in Liptó-Szent-Endre. Quacum ingremiatus neo-erectae dioecesi Scepusiensi.
Preklad : Lehocký, Matej. Z Kráľovej Lehoty v Liptovskej župe. Od r. 1754 v Seminári sv. Imricha, v r. 1758 bol poslaný do alumnátu budínskeho Széchényiana. Teológiu absolvoval v generálnom seminári, odtiaľ bol 24. apríla 1765 poslaný za kaplána do Levár. 7. marca 1770 sa stal administrátorom pri chorom Jozefovi Mazsárovi v Holíči. 26. augusta 1775 bol ustanovený za farára v Liptovskom Svätom Ondreji, čím bol začlenený do novozriadenej Spišskej diecézy.

Číslo záznamu : 60083
Meno kňaza : Lehocký, Matej
Pcmeno kňaza : lehockymatej
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 810-811
Poradie : 13740
Citát : LEHOCKÝ, Matej (* 18. stor. Kráľova Lehota, okr. Liptovský Mikuláš - + ?) - ľudovýchovný pracovník.
Po štúdiách v Generálnom seminári v Bratislave ho r.1765 vysvätili za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Levároch. R.1770 sa stal administrátorom farnosti v Holíči, neskôr v Liptovskom Svätom Ondreji. Bol horlivým propagátorom ovocinárstva a včelárstva. Vo svojej záhrade pestoval v skleníkoch vyše sto druhov ruží.
Lit.: Ercé: Slovenská krv. Bratislava 1942, s.290.
VLADIMÍR GREGOR