logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 3483
Meno kňaza : Kozáky, Andrej
Pcmeno kňaza : kozakyandrej
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 708
Poradie : 170720
Citát : Kozáky Andreas.Occurrit 1630. parochus in Novák, ubi Wolfgangus Érsekujváry eodem a. peregit visitationem, qui notavit quod praeter Novák et Podhragy, ubi ecclesia noviter aedificata, adhuc quinque adjacentes pagos administrat. Tunc ecclesia - uti refert visitator -– notabilem supellectilem librariam possedit, etquidem: Agendarium Strigoniense. Bibliam sactam latinam, cum codicibus aliis octo sacris et profanis, quas contulit ecclesiae Christophorus Majthényi. Interfuit synodo Tirnaviensi 4. et 5. Oct. hujus a. per Petrum Pázmány celebratae. In hujus instrumento publicato (Péterffy, Conc. II. 317.) erronee Novák vocatur.
Preklad : V r. sa objavuje ako farár v Novákoch, kde v tom roku vykonal vizitáciu Wolfgang Érsekujváry, ktorý zaznamenal, že okrem Novákov a Podhradia, kde bol novopostavený kostol, spravuje päť priľahlých obcí. Vtedy kostol – ako referuje vizitátor – vlastnila významnú knihovňu, a to: Agendarium Strigoniense. Bibliam sacram latinam, s ôsmimi inými posvätnými a profánnymi kodéxmi, ktoré zozbieral Krištof Majthényi. Zúčastnil sa na Trnavskej synode, ktorú slávil 4. a 5. októbra toho roka Peter Pázmaň. V jeho publikovanom nástroji (Péterffy, Conc. II. 317.) sa mylne volá Novák.