logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 45
Meno kňaza : Klas, Imrich
Pcmeno kňaza : klasimrich
Číslo knihy : 1013170
Názov knihy : Košík, Ľ.: Kňazské osobnosti Skalice. Skalica 2014.
Skratka knihy : KL1
Strany : 21
Poradie : 440
Citát : Vysvätený bol 12. júna 1897, kaplánom bo v Urmíne, od r. 1899 Dolnej Krupej, od r. 1901 v Piešťanoch, od r. 1902 administrátorom v Drahovciach, od r. 1903 v Malých Hostiach, od r. 1909 v Zelenči, kde od neho zostalo veľa písomností. Od 1. septembra 1939 odišiel na dôchodok. Zomrel v Skalici.

Číslo záznamu : 62091
Meno kňaza : Klas, Imrich
Pcmeno kňaza : klasimrich
Www stránka : https://farnost-zelenec.webnode.sk/ [4.9.2020]
Skratka knihy : www
Citát : 14. Imrich Klas
1909 - 1939

Narodil sa 2. novembra 1874 v Skalici. Na kňaza bol vysvätený 12. júna 1897. Bol kaplánom v Urmíne, od roku 1899 v Dolnej Krupej a od roku 1901 v Piešťanoch. V roku 1902 bol administrátorom v Drahovciach a od roku 1903 bol farárom vo farnosti Malé Hoste. Od roku 1909 bol farárom v Zelenči až do odchodu na dôchodok. O svojom odchode na dôchodok píše: "Od prvého septembra 1939 bol na svoju žiadosť penzionovaný, poneváč pre chorobu nebol v stave zastávať povinnosti s úradom farára spojené. Súbeh na takto uprázdnenú faru bol do konca septembra vypísaný. Kto bude novým farárom v Zelenči je stálou rozpravou tunajších farníkov. Zvedavosť sa stupňuje a je stredobodom zaujímavosti." Vážnosť jeho choroby podľa doterajších pamätníkov spočívala v tom, že bohoslužby už vykonával s veľkými obtiažami. Aj sám to vyjadril poznámkou o svojom vážnom zdravotnom stave. Bol strednej postavy a kým ho choroba neobrala o vitalitu bol veľmi aktívny. Podrobnejšie údaje o činnosti vdp. Imricha Klasa môže sa čitateľ dozvedieť z "História domus II. a III.". Bol jedným z mála kňazov zelenečskej farnosti, po ktorom nám zostalo pomerne veľa písomností. Z nich sa dozvedáme nielen o udalostiach vo farnosti Zeleneč, ale tu i tam zaznamenáva aj udalosti, ktoré sa udiali mimo našej vlasti. Po penzionovaní vdp. Klasa dočasne zastupoval vo farnosti Dr. Martin Ondroš, archivár biskupského úradu v Trnave.

Číslo záznamu : 66326
Meno kňaza : Klas, Imrich
Pcmeno kňaza : klasimrich
Názov knihy : Schematizmus Cleri Archidioecesis Strigoniensis 1915. Ostrihom 1915
Skratka knihy : Schem1915
Strany : 329
Poradie : 8870
Citát : Kalász Emericus, nat. 1874. Nov. 2, Szakolcza: ord. 1897.
Jun. 12. Coop. in Ürmény, 1899. in Alsókorompa,
1901. in Pöstyén , 1902. administrator in Vágdebrőd,
1903. parochus in Kisvendég, 1909. in Szelincs.

Číslo záznamu : 67054
Meno kňaza : Klas, Imrich
Pcmeno kňaza : klasimrich
Skratka knihy : Schem1933
Strany : 277
Poradie : 2940
Citát : Klas Emericus, nat. 2. Nov. 1874 Skalica; ord. 12. Jun.
1897. Coop. in Urmin; 1899 in Dolnia Krupá; 1901 in
Piešťany; 1902 admin. in Drahovce; 1903 parochus in
Malé Hoste; 1909 in Zeleneč.