logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 3112
Meno kňaza : Kardoš, Ján
Pcmeno kňaza : kardosjan
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 675-676
Poradie : 167010
Citát : Kardos Joannes.Nobilis de Kardos in cottu Neogr. In semin. B. M. V. convictor, 1683. baccalaureus philosophiae. Ab 1683. propter tumultus rebellium, Turcarum et Tartarorum 5. Jul. interrupta schola et promotio magistrorum nulla, nec 1684. et 1685. Theologiam in eodem seminario cum tertio a. terminavit. 9. Nov. 1688. investitus parochus in Neczpál et Béla, ubi 1697. Emericus Pongrácz peregit visitationem, qui de parocho sic: Annor. 34. sacerdos 9. Opere et labore suo convertit acatholicos 155. Hinc 7. Jun. 1697. investitus in Turócz-Szent-Miháły, ubi 1727. successorem nactus.
Preklad : Šľachtic z Kardosa v Novohradskej župe. Študoval v seminári Panny Márie. V r. 1683 sa stal bakalárom filozofie. V r. 1683 bola škola 5. júla prerušená kvôli rebéliám Turkov a Tatárov a nekonala sa promócia magistrov,až v r. 1684 a 1685. Teológiu ukončil v tom istom seminári po treťom ročníku. 9. novembra 1688 bol ustanovený za farára v Necpaloch a Belej, kde v r. 1697 vykonal vizitáciu Imrich Pongrácz, ktorý o farárovi povedal: 34 rokov, kňazom 9 rokov. Svojím dielom a prácou obrátil 155 nekatolíkov. Nato bol 7. júna 1697 ustanovený v Turčianskom Svätom Michale, kde v r. 1727 dostal nástupcu.

Číslo záznamu : 29303
Meno kňaza : Kardoš, Ján
Pcmeno kňaza : kardosjan
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 96
Poradie : 7270
Citát : Kardoss Ján
Študoval v sem. P. Márie. Od 1683 pre vzbury tököliovcov, Turkov a Tatárov bola škola zavretá. Tak bolo aj 1684 a 1685. 1688 bol farárom v Necpaloch a Belej. 1697 vo Sv. Michale, kde mal 1727 nástupcu. NSP.