logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 3022
Meno kňaza : Juriga, Ján Krstiteľ
Pcmeno kňaza : jurigajankrstitel
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 667-668
Poradie : 166110
Citát : Juriga Joannes Bapt.Natus 2. Jul. 1806. in Egbell. Philosophiam et theologiam Tirnaviae, et quidem in semin. s. Stephani 1829. terminavit. 19. Dec. ejusdem a. ordinatus est. Cooperatorem egit in Pereszlény et mox in Búr-Szent-Gyorgy, hinc post tres annos et quatuor menses in Szent-János. Ibi post a. quatuor, nempe ab 1837. curator anabaptistarum. 2. Jan. 1840. parochus in Laksárujfalu. Hinc 11. Apr. 1864. praesentatus in Búr-Szent-György. Sub eo, post invasionem Berussorum cholera grassbatur et etiam cooperatorem Ladislaum Vachaja 14. Aug. 1866. eripuit. Gessit munus surr. VADni districtus Szent-Jánosensis. 12. Maji 1869. canonicus hon. 12. vero Aug. ejusdem a. realis canon. Strigoniensis. Dein factus abbas de Casa Nova, VADnus Sasvárensis. † 10. Apr. 1888. Strigonii.
Preklad : Narodil sa 2. júla 1806 v Gbeloch. Filozofiu a teológiu ukončil v Trnave, a to v r. 1829 v seminári sv. Štefana. 19. decembra toho roka bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Preseľanoch a hneď nato v Borskom Svätom Jure, potom po troch rokoch a štyroch mesiacoch vo Svätom Jáne. Kde po štyroch rokoch, totiž od r. 1837 sa stal kurátorom anabaptistov. 2. januára 1840 sa stal farárom v Lakšárskej Novej Vsi. Od 11. apríla 1864 pôsobil v Borskom Svätom Jure. Za neho, po útoku Prusov prepukla cholera a 14. augusta 1866 skolila aj kaplána Ladislava Vachaja. Zastával úrad zastupujúceho dekana svätojánskeho dištriktu. 12. mája 1869 sa stal honorárnym kanonikom a 12. augusta toho roka riadnym ostrihomským kanonikom. Nato sa stal opátom de Casa Nova, šaštínskym dekanom. † 10. apríla 1888 v Ostrihome.

Číslo záznamu : 59750
Meno kňaza : Juriga, Ján Krstiteľ
Pcmeno kňaza : jurigajankrstitel
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 622
Poradie : 10390
Citát : JURIGA, Ján Krstiteľ(* 2.7.1806 Gbely, okr. Skalica -+ 10.4.1888 Ostrihom, Maďarsko) - archidiakon, mecén.
Pochádzal z roľníckej rodiny, gymnaziálne štúdiá absolvoval v Skalici, Magyaróvári a v Bratislave. Filozofiu a teológiu študoval v Trnave, r.1829 ho vysvätili za kňaza; ako kaplán pôsobil v Borskom Svätom Jure, Moravskom Svätom Jáne; od r.1837 bol aj tamojším kurátorom anabaptistov; od r.1840 farárom v Lakšárskej Novej Vsi, od r.1860 v Borskom Svätom Jure. R.1869 sa stal ostrihomským kanonikom, r.1876 titulárnym opátom, r.1880 šaštínskym archidiakonom. Bol strýkom a podporovateľom Ferdinanda Jurigu, ujcom a podporovateľom Andreja Kubinu; podporoval aj iných študentov teológie, zastával funkciu predsedu Spolku sv. Vojtecha, napomáhal slovenskú tlač a národné dianie; prispieval do Katolíckych novín. Spolok sv. Vojtecha mu dal vyhotoviť pamätnú tabuľu v Gbeloch (1930).
EVA FORDINÁLOVÁ

Číslo záznamu : 60750
Meno kňaza : Juriga, Ján Krstiteľ
Pcmeno kňaza : jurigajankrstitel
Www stránka : http://www.borskyjur.fara.sk/ [13.5.2020]
Skratka knihy : www
Poradie : 210
Citát : Ján Baptista Juriga

kaplán 1829 dec. (1830 13.1.) - 1833 (12.) máj
farár 1864 11./28.4. - 1869 (9.) október

Narodil sa 2.7.1806 v Gbeloch. Filozofiu a teológiu študoval v Trnave a zaiste i v seminári sv. Štefana. Za kňaza bol vysvätený 19.12.1829. Kaplánom bol v Preseľanoch a vzápätí v Borskom Sv. Jure, kam prišiel pravdepodobne už koncom decembra 1829, prvý záznam v matrike je z 13.1.1830. Po troch rokoch a štyroch mesiacoch odišiel v máji 1833 do Mor. Sv. Jána, kde sa po štyroch rokoch stal v r. 1837 duchovným správcom Habánov. Od 2. januára 1840 bol farárom v Lakšárskej Novej Vsi. Némethy píše, že do Bor.Sv. Jura bol ustanovený 11.4.1864, avšak v matrike sa píše že bol za farára ustanovený 28. apríla, pričom niekoľko dní pred tým ešte pôsobí ako administrátor J. Matulay.
Počas jeho pôsobenia pri epidémii cholery zomrel 14.8.1866 miestny rodák a kaplán Ladislav Vachaja.
Jeho matka Alžbeta zomrela ako 82 ročná 13.8.1868, pochoval ju 15.8. na cintoríne v Jure jej syn farár Juriga za asistencie kaplána Šoltésa.
Bol voleným dekanom svätojánskeho dištriktu. 12. mája 1869 bol vymenovaný za čestného kanonika a 12. augusta za riadneho kanonika ostrihomskej kapituly. V októbri ho vystriedal administrátor Vojtech Lukáči, hoci kaplán Alojz Šoltés tam pôsobil naďalej.
Ako kanonik zastával funkciu opáta de Casa Nova a archidiakona šaštínskeho archidiakonátu. Inak je to od začiatku 18. storočia, do polovice 20. storočia. Väčšina farárov až na dvoch (Ján Juriga a Michal Dobša) v úrade Jurského farára dožilo svoj život a boli v Borskom Sv. Jure pochovaní.
Zomrel 10.4.1888 v Ostrihome.

Pramene:
Ludovicus Némethy: Series parochiarum et parochorum..., Strigonii 1894, str. 53; 667-668
Farské matriky: MBapt, MCop, MDef 1830-33; 1864-69

Číslo záznamu : 63737
Meno kňaza : Juriga, Ján Krstiteľ
Pcmeno kňaza : jurigajankrstitel
Názov knihy : Viera a život, čislo 6 2017 strana 26-27
Skratka knihy : VaŽ
Citát : PROFILY....................................

Ján Krstiteľ Juriga: spovedník ostrihomského arcibiskupa,
ktorému ležal na srdci osud slovenských kňazov
ĽUDOVÍT KOŠÍK
__________________________________________________________________________________
Kňaz, archidiakon, kanonik, publicista a mecén slovenských študentov, slovenského kultúrneho a národného života Ján Krstiteľ Juriga sa narodil 2. júla 1806 v roľníckej rodine Jozefa a Alžbety rod. Medlenovej v Gbeloch. Gymnázium absolvoval v Skalici, Magyáróvári a v Bratislave. Filozofiu aj teológiu študoval v Trnave. Za kňaza bol vysvätený 19. decembra 1829. Kaplánom bol (po vysviacke) v Preseľanoch a od roku 1830 v Borskom Svätom Jure. V máji 1833 odišiel do Moravského Svätého Jána, kde sa r. 1837 stal duchovným správcom Habánov.
__________________________________________________________________________________

Od začiatku roka 1840 bol farárom v Lakšárskej Novej Vsi. V apríli 1864 prichádza, už ako farár, znova do Borského Svätého Jura. Dňa 14. augusta 1866 tu zomrel na choleru jeho kaplán Ladislav Vachaja, miestny rodák a zanedlho, 13. augusta 1868, zomrela jeho matka - v Borskom Svätom Jure ju pochoval za „asistencie" kaplána Šoltésa. Vo farnosti budoval školu, opravoval kostol. Bol aj dekanom „svätojánskeho dekanátu". Dňa 12. mája v r. 1869 bol menovaný za čestného kanonika a 12. augusta sa stal kanonikom Ostrihomskej kapituly. Z Borského Svätého Jura odišiel v októbri 1869. Zastavil sa ešte v rodisku, v Gbeloch, kde sa spolu stretli v tejto „zostave": gbelský farár Jozef Matejka, jeho najbližší, susedia, Ján Pekarovič, farár v Petrovej Vsi, kaplán v Gbeloch v r. 1834 - 1840, ako aj Ignác Schneierer, holičský farár a tiež študent teológie, nádejný kaplán Andrej Kubina. Ten aj pod vplyvom formácie v seminári už píše v tom čase kvalitné články do vtedajšej tlače. Bol synom jeho sestry Márie, teda jeho synovcom. Ako kanonik v Ostrihome zastával funkciu opáta Casa Novy a archidiakona šaštínskeho archidiakonátu (funkciu vykonával z Ostrihomu). Angažoval sa pri vzniku Spolku sv. Vojtecha (SSV), je uvedený medzi 58 významnými mužmi, ktorý 31. augusta v r. 1857 podpísali „prosbopis" určený cisársko-kráľovskej gubernii, neskôr sa osemčlenná delegácia vybrala k ostrihomskému kardinálovi Scitovskému so žiadosťou o potvrdenie spolkových stanov. Od roku 1870 je uvádzaný ako pokladník Spolku a v roku 1886 sa stal podpredsedom SSV. Podporil ho aj finančne. No krátko nato sa týchto funkcií vzdal pre svoj vysoký vek. Valné zhromaždenie ho z vďačnosti a z úcty zvolilo za čestného člena. Za podpredsedu zvolili Šimona Klempu a za pokladníka Jána Homolaya. Bol oporou mladej generácie slovenských študentov študujúcich v seminári v Ostrihome (medzi nimi bol Andrej Kmeť Andrej Truchlý - Sytniansky, František Richard Osvald, Pavel Blaho, Martin Kollár, Andrej Kubina a další). Ako spovedník ostrihomského arcibiskupa, kardinála Jána Šimora, sa zaslúžil o prijatie viacerých slovenských študentov do seminára, aj o lepšie umiestnenie slovenských kňazov, keď koncom 19. storočia kľúčové miesta v arcidiecéze zaujali madarskí kňazi. Podporoval chudobných, vdovy a siroty, slovenskú tlač a národné hnutie. Prispieval predovšetkým do Katolíckych novín. Zomrel 10. apríla 1888 v Ostrihome. V roku 1930 mu dal SSV vyhotoviť pamätnú tabuľu na rodnom dome v Gbeloch.

Použitá literatúra:
Lexikón katolíckych kňazských osobnosti Slovenska. Bratislava: Lúč, 2000. MATEJKA, Josephum: Decriptio Historica, Szakolcza, 1874.
NÉMETHY, Ludovicus: Series Parochiarum et Parochurum Archi-Diecesis
Strigoniensis, 1894.
PAPP, Štefan: Gbelský rodák Ján Krstiteľ Juriga. Záhorie 5/2010.
www.borskyjur.fara.sk

Medzititulok - redakcia
Autor príspevku Ľudovít Košík žije v Skalici, mapuje regionálnu históriu a jej významné i zabudnuté duchovné osobnosti.