logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2046
Meno kňaza : Juraj (Ostrihom, 1315)
Pcmeno kňaza : jurajostrihom1315
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 590
Poradie : 156350
Citát : Georgius.Thomas AEppus Strig. 22. Feb. 1315. ratihabuit illam decisionem, quam, qua sacerdos ecclesiae beatae Mariae Magdalenae de Strigonio inivit cum Blasio custode metr. eccl. Strig. respectu illo, quidnam ipsius eccl. annuatim custodi solvendum habeat. (Knauz Mon. Strig. II. 404.)
Preklad : Ostrihomský arcibiskup Tomáš dodatočne schválil 22. februára 1315 jeho rozhodnutie, že ako kňaz ostrihomského kostola sv. Márie Magdalény dal podnet, aby mal Blažej, kustód ostrihomského metropolitného kostola, ročný príjem. (Knauz Mon. Strig. II. 404.)
Poznámka DKI : Je ten istý ako Juraj spomínaný v r. 1332-1337.

Číslo záznamu : 2056
Meno kňaza : Juraj (Ostrihom, 1315)
Pcmeno kňaza : jurajostrihom1315
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 590
Poradie : 156450
Citát : Georgius.Occurrit 1332. inter et 1337. plebanus beatae Mariae Magdalenae, Strigoniensis, qui juratus dixit, suum beneficium non valere ultra quatuor marcas et solvit collectoribus census papalis fertonem debentem. (Mon. Vat. S. I. T. I. 224.)
Preklad : Medzi rokmi 1332 a 1337 bol farárom v kostole sv. Márie Magdalény v Ostrihome, ktorý prísažne vypovedal, že jeho benefícium nevynáša viac než štyri marky a zaplatil pre pápežský poplatok povinný ferton. (Mon. Vat. S. I. T. I. 224.)
Poznámka DKI : Je ten istý ako Juraj spomínaný v r. 1315.

Číslo záznamu : 50601
Meno kňaza : Juraj (Ostrihom, 1315)
Pcmeno kňaza : jurajostrihom1315
Meno farnosti : Ostrihom VII. (Maďarsko)
Pcmeno farnosti : ostrihomviiH
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 224
Poradie : 54760
Citát : Item Georgius plebanus Beate Marie M[agdalene iuratus dixit, suum] beneficium non credere ultra valere, quam [IIII. marcas, et est Strigoniensis, solvit fertonem debentem.]
Preklad : Juraj, kňaz z (kostola) sv. Márie Magdalény, prisahal, že jeho benefícium nemá väčšiu hodnotu ako 4 marky, zaplatil jeden fertón, je to Ostrihomský (archidiakonát).