logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 41
Meno kňaza : Jedlička, Juraj (1774-1865)
Pcmeno kňaza : jedlickajuraj1774
Číslo knihy : 1013170
Názov knihy : Košík, Ľ.: Kňazské osobnosti Skalice. Skalica 2014.
Skratka knihy : KL1
Strany : 20
Poradie : 400
Citát : Narodil sa zo zemianskych rodičov. Teológiu študoval v Bratislave. Po vysviacke 17. augusta 1797, pôsobil v Zbehoch, od r. 1800 v Piešťanoch ako farár od r. 1809 v Brezovej, R. 1814 prešiel do Leopoldova 1823 do Bojnej, 1834 do Lančára a od 1836 v Lopašove, kde postavil aj novú faru. Keďže stratil sluch vzdal sa fary a v roku 1853 sa presťahoval do rodiska. Popri kňazských povinnostiach sa venoval lekárstvu a bilinkárstvu. Skúmal účinky jednotlivých bylín na človeka. Spolupracoval s milosrdnými bratmi. Od 21.1.1858 bol členom prípravného výboru na založenie SSV. Ako najstarší kňaz arcibiskupstva zomrel v Skalici vo veku 91 rokov. Lopašov podporoval aj zo svojej malej penzie.

Číslo záznamu : 2872
Meno kňaza : Jedlička, Juraj (1774-1865)
Pcmeno kňaza : jedlickajuraj1774
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 657
Poradie : 164610
Citát : Jedlicska Georgius.Natus 1. Apr. 1774. Szakulczae. Theologiam cum quarto a. in seminario AEppali Posonii 1798. absolvit et 17. Aug. ejusd. a. ordinatus est. Cooperatorem egit in Úzbég, ab 1800. in Pöstyén. 1809. factus parochus in Brezova. Hinc 1814. transivit ad Ujváruska. Inde 11. Maji 1823. praesentatus in Bajna in cottu Nyitra. Hinc 19. Jun. 1834. installatus in Laucsár. Exinc 4. Apr. 1836. transivit ad Lopassó, ubi operatus est usque 29. Maji 1853. Tunc in sequelam totalis surditatis beneficium resignavit et ad locum natalem recessit. Meretur gratam memoriam apud Lopasóvienses, nam 1842. loco antiqui aedificii parochialis ruinae proximi, quum jam ipse provectae fuisset aetatis et quiete opus haberet, a fundamentis novam struere curavit aedem. 21. Jan. 1858. Adalbertinista factus. † 23. Febr. 1865. Szakolczae qua nestor dioecesanus.
Preklad : Narodil sa 1. apríla 1774 v Skalici. Teológiu absolvoval v arcibiskupskom seminári v Bratislave v r. 1798 po štvrtom ročníku a 17. augusta toho roka bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Zbehoch, od r. 1800 v Piešťanoch. V r. 1809 sa stal farárom v Brezovej. Odtiaľ prešiel v r. 1814 do Leopoldova. 11. mája 1823 sa stal farárom v Bojnej v Nitrianskej župe. 19. júna 1834 bol inštalovaný v Lančári. Odtiaľ prešiel 4. apríla 1836 do Lopašova, kde pracoval až do 29. mája 1853. Vtedy sa v dôsledku celkového nepochopenia zriekol benefícia a vrátil sa do rodiska. U Lopašovčanov si získal vďačnú spomienku, totiž v r. 1842 na mieste ruiny starobylej farskej budovy postavil ďalšiu, novú faru od základov, hoci už bol pokročilého veku a mal byť na odpočinku. 21. januára 1858 vstúpil do Spolku sv. Vojtecha. † 23. februára 1865 v Skalici ako diecézny nestor.

Číslo záznamu : 59726
Meno kňaza : Jedlička, Juraj (1774-1865)
Pcmeno kňaza : jedlickajuraj1774
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 603
Poradie : 10150
Citát : JEDLIČKA, Juraj (* 1.4.1774 Skalica - + 23.2.1865 Skalica) - ľudový liečiteľ, osvetový pracovník.
Teológiu študoval v Generálnom seminári v Bratislave, 12.8.1797 ho vysvätili za kňaza. Po skončení štúdií tri roky pôsobil ako kaplán v Zbehoch, od r.1800 v Piešťanoch, r.1809 získal farnosť v Brezovej pod Bradlom, od r.1814 bol farárom v Leopoldove, od r.1823 v Bojnej, od r.1834 v Lančári. Posledné kňazské pôsobisko Lopašov spravoval od r.1836 až do odchodu do dôchodku r.1853, keď sa presťahoval do rodiska. Bol starším rovesníkom svojho oveľa známejšieho rodáka, ľudového liečiteľa Fraňa Madvu. Už počas štúdií sa amatérsky zaoberal medicínou, keď pomáhal opatrovať ranených vojakov vo vojenskom lazarete. Po skončení štúdií sa okrem pastoračných povinností venoval aj liečeniu svojich farníkov. Zaoberal sa bylinkárstvom, všímal si pôsobenie liečivých rastlín na ľudský organizmus. Na dôchodku v Skalici sa aktívne venoval zdravotníckej činnosti v Nemocnici milosrdných bratov, kde sa zdokonaľoval v lekárskej práci a osvojil si nové liečebné postupy. Svojou neúnavnou osvetovou prácou prispel k zlepšovaniu zdravotnej osvety obyvateľov. Angažoval sa v slovenskom národnom hnutí, od 21.1.1858 bol členom prípravného výboru na založenie Spolku sv. Vojtecha.
Lit.: Némethy. L.: Serieš parochiarum et parochorum archidioe-
cesis Strigoniensis. Ostrihom 1894, s.657; Hučko, J.: Sociálne zlo-ženie a pôvod slovenskej obrodenskej inteligencie. Bratislava
1974, s.322; bibliografický článok: Cyrill a Method, r.13,
8.11.1863, č.39, s.318; nekrológ: Tamtiež, r.15, 15.5.1865, 5.14,s. 111; Archív BiO MS (výpis z matriky); Slovenský biografický slovník II. Martin 1987, s.543.
ĽUBOŠ KAClREK