logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2860
Meno kňaza : Jaslóci, Matej
Pcmeno kňaza : jaslocimatej
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 656
Poradie : 164490
Citát : Jaszlóczy Mathias.Jaszlócziensis. Qua saecularis in universitate Tirnaviensi 1676. baccalaureus et 1677. magister philosophiae. Theologiam in coll. generali cum quarto a. absolvit. 20. Sept. 1680. ordinatus est. 15. Apr. 1681. investitus parochus in Turan. Hinc 31. Jan. 1684. in Pudmericz, ubi 1694. Stephanus Illyés peregit visitationem, qui parochum 42. annor. esse dicit. Joannes com. Volkra in visitatione 1699. illum aetatis 45. dicit. 1705. m. Aug. hic victoria de Rákoczayanis reportata, caesis mille, tormentis septem captis. Operatus est usque 1710.
Preklad : Z Jasloviec. Ako svetský študent na Trnavskej univerzite sa v r. 1676 stal bakalárom a v r. 1677 magistrom filozofie. Teológiu absolvoval v generálnom seminári po štvrtom ročníku. 20. septembra 1680 bol vysvätený za kňaza. 15. apríla 1681 bol ustanovený za farára v Turanoch. Nato 31. januára 1684 v Budmericiach, kde v r. 1694 vykonal vizitáciu Štefan Illyés, ktorý povedal, že farár má 42 rokov. Gróf Ján Volkra na vizitácii r. 1699 napísal, že má 45 rokov. V auguste 1705 zvíťazili Rákociovci, tisíce bolo zabitých, sedmorako mučených. Pracoval až do r. 1710.

Číslo záznamu : 29246
Meno kňaza : Jaslóci, Matej
Pcmeno kňaza : jaslocimatej
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 90
Poradie : 6700
Citát : Jaszlóczy Matej
O. 1680, 1681 farár v Turanoch, 1664 v Budmericiach, 1705 tu zvíťazili cisárski vojaci nad rákóczyovcami v mesiaci auguste. Padlo do 1000 vojakov a zajatých bolo sedem kanónov.