logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2797
Meno kňaza : Jančo, Jakub
Pcmeno kňaza : jancojakub
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 650
Poradie : 163860
Citát : Jancsó Jacobus.Bajmócziensis. Qua alumnus semin. s. Adalberti 1678. baccalaureus, 1679. magister philosophiae. Theologiam in coll. gener. absolvit. 1681. ordinatus. 31. Aug. 1684. investitus parochus in Lopassó, 1685. a revoltantibus percussus. Mansit hic usque 1690. Tunc applicatus fuit in Német-Lipcse. Hinc 5. Jun. 1692. investitus in Csejthe. Inde 18. Jun. 1695. in Zolio-Lipcse, ubi munus VADni etiam gessit. Operatus usque 1712.
Preklad : Bojničan. Ako chovanec seminára sv. Vojtecha sa v r. 1678 stal bakalárom, v r. 1679 magistrom filozofie. Teológiu absolvoval v generálnom seminári. V r. 1681 bol vysvätený za kňaza. 31. augusta 1684 bol ustanovený za farára v Lopašove, v r. 1685 ho rebeli zranili. Tam zostal až do r. 1690. Vtedy odišiel do Nemeckej čiže Partizánskej Ľupče. 5. júna 1692 bol ustanovený v Čachticiach, 18. júna 1695 vo Zvolenskej čiže Slovenskej Ľupči, kde zastával aj úrad vicedekana. Pracoval až do r. 1712.

Číslo záznamu : 29231
Meno kňaza : Jančo, Jakub
Pcmeno kňaza : jancojakub
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 88
Poradie : 6550
Citát : Jančo Jakub
Bojničan. o. 1681. 1684 farár v Lopašove, 1685 bol zranený od rebelov. 1690 v N. Ľupči, 1692 v Čachticiach, 1695 v Sl. Ľupči. VAD. 1702 posvätil zákl. kameň kolegiátneho kostola /terajšej katedrálky/ v BB na deň sv. Ignáca. Keď vypovedali jezuitov z BB, 1708 zveril mu gen. vikár správu kolégia v BB. Z. 12.VII.1712 v jezuitskom kolégiu v BB po 13 roč. nemoci, pochovali ho v Sl. Ľupči. Maleus hereticorum et gloria clericorum. Muž dobrej rady, ku ktorému sa utiekali katolíci i nekatolíci. /HD BB s.99./