logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2777
Meno kňaza : Jakab, Ján Eugen
Pcmeno kňaza : jakabjaneugen1835
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 648
Poradie : 163660
Citát : Jakab de Bögöz Joannes Ev. Eugenius.Natus 15. Oct. 1835. in Kocsord in cottu Szatmár. Qua helv. conf. addictus philosophiam Sárospatakini, ubi etiam theol. ref. studuit. 1858. conversus. Theolegiam Strigonii absolvit. 1. Mart. 1861. ordinatus est. Cooperatorem egit in Diószeg. 9. Mart. 1865. ad orphanotrophium Poson. in professorem et catechetam nominatus est. Unde ad curam animarum redisponi orans, 9. Aug. e. a. eidem cooperarura in Hidaskúrt assignata fuit. Hinc 9. Nov. 1869. praesentatus parochus in Kajal, 20. Nov. 1871. accepit Negyed, ubi 1875. schola ex fundamentis nova erecta. 1881. ecclesia ex oblatis fidelium exornata. Ab 2. Jun. 1885. in Zsigárd, una VADnus per distr. Vágsellyensem, schol. elem. inspector.
Preklad : Narodil sa 15. októbra 1835 v Kocsorde v Satmárskej župe. Ako kalvín bol prijatý na štúdium filozofie do Sárospataku, kde študoval aj reformovanú teológiu. V r. 1858 konvertoval na katolicizmus. Teológiu absolvoval v Ostrihome. 1. marca 1861 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Dioseku čiže Sládkovičove. 9. marca 1865 bol menovaný za profesora a katechétu v bratislavskom sirotinci. Prosil, aby ho dali do duchovnej správy, 9. augusta toho roka sa stal kaplánom v Mostovej. Odtiaľ sa 9. novembra 1869 stal farárom v Kajale, 20. novembra 1871 prijal farnosť Neded, kde v r. 1875 postavil novú školu od základov. V r. 1881 bol kostol vyzdobený z darov veriacich. Od 2. júna 1885 pôsobil v Žihárci, zároveň bol vicedekanom šalianskeho dištriktu a inšpektorom pre základné školy.