logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2667
Meno kňaza : Husár, Abrahám
Pcmeno kňaza : husarabraham
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 638
Poradie : 162560
Citát : Huszár Abrahamus.Fuit 1647. parochus in Némethi in cottu Hont, cum filiabus Domanyik et Rákócz. Notatur in catalogo cleri jussu Georgii Lippay eodem a. confecto. 1657. fuit parochus in Thaszár, ubi eodem a. Andreas Szily visitationem peregit, qui de parochu sic: „Annorum 44. Sacerdos 20. Casista. Slavus. Probatae conversationis et vitae.“ 22. Apr. 1663. investitus in Lutila, ubi usque 1670. operatus est.
Preklad : V r. 1647 bol farárom v Nemciach v Hontianskej župe s filiálkami Domaniky a Rakovec. Je to zaznamenané v zozname kňazov, zostavenom v tom roku na príkaz Juraja Lippaya. V r. 1657 bol farárom v Tesároch nad Žitavou, kde v tom roku vykonal vizitáciu Ondrej Szily, ktorý o farárovi napísal: „44 ročný. Kňazom 20 rokov. Kazuista. Slovák. Vyskúšaný obrátením a životom.“ 22. apríla 1663 bol ustanovený v Lutile, kde pracoval až do r. 1670.

Číslo záznamu : 29146
Meno kňaza : Husár, Abrahám
Pcmeno kňaza : husarabraham
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 80
Poradie : 5700
Citát : Husár Abrahám
1647 farár v H. Nemciach, 1657 v H. Tesároch, CV o ňom píše: 44 r, 20 r. kňaz, kasista, Slovák, správneho chovania a života. 1670 farár v Lutile. Je spomínaný vo fundačnej listine, ktorej odpis je v sielnickej matrike. Do sielnického kostola daroval monštranciu a kalich, renesančnú prácu, ktoré sú zachované doteraz.