logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 236
Meno kňaza : Haranta, Ján
Pcmeno kňaza : harantajan
Číslo knihy : 476874
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava 1971.
Skratka knihy : Schem71
Strany : 148-160
Citát : Haranta Ján, n. 3. XII. 1909 v Turzovke, o. 30. IX. 1934, dekan, správca fary v Svinnej.

Číslo záznamu : 27293
Meno kňaza : Haranta, Ján
Pcmeno kňaza : harantajan
Číslo knihy : 1019597
Názov knihy : Prikryl, Ľubomír Viliam: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014 (el. text)
Skratka knihy : plv1
Poradie : 2820
Citát : Haranta, Ján (* 3. decembra 1909 Turzovka, Čadca – + 27. marca 1983 Svinná, okres Trenčín) — kňaz Nitrianskej diecézy, katechéta, básnik.
Stredoškolské vzdelania absolvoval v Žiline – v rokoch 1921 a 1922 –, v Nitre a v Levoči. Filozofiu a teológiu študoval v rokoch 1929 až 1935 v Štrasburgu, kde získal licenciát posvätnej teológie – ThLic. Kňazské svätenie prijal v Nitre 30. septembra 1934. Najprv bol kaplánom v Belej a v Krásne nad Kysucou; 18. februára 1936 sa stal dočasným administrátorom farnosti v Zemianskej Kotešovej, okres Bytča (dnes súčasť Kotešovej). Dňa 15. septembra 1936 zložil prosynodálne skúšky. Odišiel na základnú vojenskú službu a po návrate sa 1. marca 1937 sa stal kaplánom v Štiavniku, ale 1. mája 1937 sa už stal kaplánom v Trenčianskej Teplej a 1. apríla 1940 v Trenčíne. V roku 1940 zložil profesorskú skúšku v Nitre a v roku 1944 aj v Bratislave. Už v roku 1935 bol kaplánom v Belej a v Krásne nad Kysucou. V roku 1936 sa stal dočasným administrátorom v Zemianskej Kotešovej (dnes súčasť Kotešovej, okres Bytča), v roku 1937 sa stal kaplánom v Štiavniku a zakrátko v Trenčianskej Teplej. V roku 1940 zložil v Trenčíne prosynodálne skúšky. Od 1. septembra 1942 bol profesorom náboženstva v Štátnom slovenskom dievčenskom gymnáziu v Žiline. Dňa 8. decembra 1946 usporiadali bratislavské kongregácie po dvojročnej prestávke v Národnom divadle tradičnú mariánsku akadémiu. Bol na nej slávnostným rečníkom. Od roku 1950 spravoval faru v Strečne, od roku 1953 v Zákopčí a napokon, od roku 1963, vo Svinnej. V roku 1969 sa stal titulárnym dekanom.
V rodnej Turzovke (dnes okres Čadca) ho 29. marca pochoval nitriansky sídelný biskup Mons. ThDr., JUDr. Ján Pásztor (→) so svätou omšou v tamojšom Kostole Nanebovzatia Panny Márie.
Básne písal už ako stredoškolák. Bol popredným príslušníkom katolíckej moderny. Vo svojich básňach vnášal do náboženskej tematiky sociálny akcent. Jeho lyriku výrazovo ovplyvnil symbolizmus a poetizmus. Opieral sa o ľudovú poéziu a o náboženskú piesňovú tvorbu. Vydal päť básnických zbierok – „Mystérium baladické“ (Žilina, 1933), „Zem požehnaná“ (Turčiansky Svätý Martin, 1940), „Klienti“ (Turčiansky Svätý Martin, 1944), „V najkrajšej domovine“ (Košice, 1947) a „Zastretý život“. jeho ďalšia tvorba – sedem zbierok básni, eseje, poviedky a obsiahly súbor kázni – ostala v rukopise. Prekladal básne z francúzštiny, slovinčiny, latinčiny a z iných jazykov a zostavil antológiu svetovej náboženskej lyriky – „O tebe spieva zem“ (Trnava 1943). Jeho rukopisná pozostalosť je uložená v šiestich škatuliach.

Číslo záznamu : 32032
Meno kňaza : Haranta, Ján
Pcmeno kňaza : harantajan
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 309
Poradie : 42730
Citát : Haranta Ján, n. 3. 12. 1909 v Turzovke, o. 30. 9. 1934, kapl. Krásno n. Kys., 1935 spr. f. Zem. Kotešová, 1937 kapl. Tr. Teplá, 1940 kapl. Trenčín, 1942 m. p., prof. náb. Žilina, 1950 spr. f. Strečno, 1953 spr. f. Zákopčie, 1963 spr. f. Svinná, 1969 č. dekan.

Číslo záznamu : 41691
Meno kňaza : Haranta, Ján
Pcmeno kňaza : harantajan
Číslo knihy : 1019709
Názov knihy : Schematismus Cleri Dioecesis Nitriensis Pro Anno A Christo Nato MCMXLII
Skratka knihy : NS1942
Strany : 132
Poradie : 3030
Citát : 91. Haranta Joannes. Natus 3. XII. 1909 in Turzovka. 1934
ordinatus, studius ulterius vacans in Strasbourg, 1935
Cooperator in Belá pri Varíne, in Krásno n/Kys., 1936
int. Administrator in Zemanská Kotešová, 1937 Coope-
rator in Šťavník, Trenč. Teplá,-1940 in Trenčín, in exa-
mine professorum relig. approbatus. ... ... ... ... ... ... 41

Číslo záznamu : 43246
Meno kňaza : Haranta, Ján
Pcmeno kňaza : harantajan
Číslo knihy : 1019708
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII
Skratka knihy : NS1937
Strany : 150
Poradie : 2380
Citát : Haranta Joannes. Natus 1909 in Turzovka. 1934 ordinatus,
studiis ulterius vacans in Strasbourg, 1935 Cooperator in
Belá pri Varíne, in Krásno n/Kys., 1936 int. Administrator
in Zemanská Kotešová, 1937 Cooperator in Šfavnik. 68

Číslo záznamu : 59473
Meno kňaza : Haranta, Ján
Pcmeno kňaza : harantajan
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 450-451
Poradie : 7620
Citát : HARANTA, Ján (* 3.12.1909 Turzovka, okr. Čadca -+ 27.3.1983, Svinná okr. Trenčín) - básnik, prekladateľ. Používal pseudonymy Ján Bodor, Janko Bodrý, Milan Hôrkin, Ivo Mlad, Trenčan.
Ľudovú školu navštevoval v Turzovke (1915-1920), študoval na reálnom gymnáziu v Žiline (1921-1922), Nitre (1922-1928), Levoči (1928-1929), na filozofickej a teologickej fakulte v Štrasburgu (1929-1935), kde získal licenciát teológie, za kňaza ho vysvätili v Nitre 30.9.1934, profesorské skúšky zložil v Nitre (1940) a v Bratislave (1944). Bol kaplánom v Belej a v Krásne nad Kysucou (1935), správcom farnosti v Kotešovej (1936), kaplánom v Štiavniku (1937), v Trenčianskej Teplej (1937-1940), v Trenčíne (1940-1942), profesorom gymnázia v Žiline (1942-1950), farárom v Strečne (1950-1953), v Zákopčí (1953-1963), správcom farnosti vo S vinnej (1963-1983). R. 1969 dostal titul čestný dekan. — Literárne pracoval už ako stredoškolák. Básne uverejňoval v časopisoch Rozvoj, Svojeť, Slovenská krajina, Vesna, LUK, Slovenské pohľady, Elán, Verbum, Kultúra, Nová práca, Smer, Plameň, v novinách Slovenská politika, Trenčan, Trenčianske noviny, Kultúrny život, Katolícke noviny, v zborníkoch Almanach 3. literárnej generácie (1930), Pred ohnivým drakom (1939), Matka (1939) a Rozhovory s časom (1967). Príslušník katolíckej moderny, nadviazal styky s jej českými a francúzskymi predstaviteľmi. V knižnom debute Mystérium baladické (1933) vnášal do náboženskej tematiky sociálny akcent. Jeho lyriku výrazovo ovplyvnil symbolizmus a poetizmus, opieral sa o ľudovú poéziu a náboženskú piesňovú tvorbu. V druhej zbierke Zem požehnaná (1940) prenikla do kontemplatívnej lyriky životná realita a dramatický vývoj udalostí r.1938; básnické obrazy zo slovenských dejín podal v zbierke Klienti (1944). Po vojne vydal zbierku V najkrajšej domovine (Košice 1947), odrážajúcu vedomé smerovanie k epickej hviezdoslavovskej dikcii a k podnetom modernej francúzskej katolíckej poézie (Verlaine, Claudel). Potom uverejňoval už len samostatné básne (okolo 400), z ktorých väčšina ostala v siedmich rukopisných zbierkach s esejami, poviedkami a s obsiahlym súborom kázní. Autor článkov, prednášok, prekladal z francúzštiny, slovinčiny, latinčiny a iných jazykov, zostavovateľ antológie svetovej náboženskej lyriky (O tebe spieva zem, 1943). Lit.: Brezány, Š. A.: Dejatelia Kysúc v kultúre, umenia vede. Martin 1971, s.59; Katolícke noviny, r.84, 1969, č.48, s.4; Tamtiež, r.98, 1983, č.15, s.5; Tamtiež, r.99, 1984, č.32, s.5; Tamtiež, r.99; 1984, č.48, s.5; Schematismus cleri dioecesis Nitriensis. Nitra 1942, s. 132; Tamtiež. Nitra 1947, s. 146; Schematizmus Slovenských katolíckych diecéz. Bratislava - Trnava 1978, s.309; Slovenský biografický slovník W. Martin 1987, s.288; Strohnerová, Ľ.: Ján Haranta (1909-1983). Trenčín 1993.
VILIAM JUDÁK.