logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 59320
Meno kňaza : Füzy, Imrich
Pcmeno kňaza : fuzyimrich
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 370-371
Poradie : 6200
Citát : FÚZY (Fúzy), Imrich (* 24.3.1914 Kokava nad Rimavicou, okr. Poltár) - mecén slovenskej kultúry, exilový kultúrny pracovník.
Kňazskú vysviacku prijal r. 1936 z rúk banskobystrického biskupa Mariána Blahu. Ako kaplán pôsobil vo Vrútkach (1936) a vo Vyhniach, ako vojenský kurát prevzal starostlivosť o duchovné potreby slovenskej armády najprv v zázemí, neskôr aj na ruskom fronte ako prednosta duchovnej správy slovenských jednotiek (1944). So slovenskými vojakmi prežil internovanie a pobyt v nemeckom zajateckom tábore Kaisersteinbruch pri Viedni. R.1945 sa vrátil na Slovensko a pôsobil ako kaplán v Novej Bani. Pre vlastenecké postoje ho viackrát vyšetrovali a väznili (1945-1947). R.1947 pastoračné pracoval medzi slovenskými robotníkmi v českom pohraničí. Začiatkom r.1948 odišiel do exilu. Po pobyte v utečeneckých táboroch v Rakúsku sa v októbri 1949 dostal do Kanady. Krátko pobudol vo Windsore a v Toronte. Od r.1950 prevzal správu slovenskej Farnosti sv. Cyrila a Metoda v Hamiltone, kde podnes nepretržite účinkuje. Zaslúžil sa o zakúpenie kostolnej budovy, ktorú prestavali na farský chrám vierozvestov sv. Cyrila a Metoda. Kostol sa stal národnou svätyňou Slovákov v Kanade. Pre spoločenské podujatia Slovákov v Hamiltone a na okolí zakúpil pozemok, dnes po celej Kanade známy ako Bratislavský park. Od počiatku svojho pôsobenia vytváral na hamiltonskej fare pohostinné prostredie pre básnickú či umeleckú tvorbu slovenských umelcov a básnikov žijúcich v exile (R. Dilong, M Šprinc, J. Okáľ, J. Cincík, K. Strmeň a i.). Pre potreby veriacich vydal knižku modlitieb na každý deň v týždni Môj priateľ (Hamilton 1985), niekoľko náboženských brožúrok a pohFadníc, napísal knižočku na úctu sv. Júdu Tadeáša. Je horlivým šíriteľom úcty k Božskému Srdcu Ježišovmu.
Lit.: Katolícke noviny, r . 90 , 1975 , č.42; Náhalka, Š.: Exul Família Slovacorum. Rím 1962; Repka, V.: Rozhovory z diaľky. Martin 2000, s.92-99.
JÚLIUS SLANÝ