logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 38581
Meno kňaza : Filipek, Andrej, SJ
Pcmeno kňaza : filipekandrejsj
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 397
Poradie : 52330
Citát : Filipek Andrej, n. 27.5.1948 v Sp. St. Vsi, o. 9.6.1973, kapl. D. Smokovec, 1975 kapl. Trstená, 1977 spr. f. Hnilčík.

Číslo záznamu : 59264
Meno kňaza : Filipek, Andrej, SJ
Pcmeno kňaza : filipekandrejsj
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 327-328
Poradie : 5640
Citát : FILIPEK, Andrej, SJ (* 27.5.1948 Spišská Stará Ves, okr. Kežmarok) - pedagóg, prekladateľ.
Základné vzdelanie získal v rodisku, potom študoval v Kežmarku na poľnohospodárskej technickej škole. Po maturite r.1967 pracoval v roľníckom družstve ako hlavný zootechnik. R.1968 zastupoval staroveský dekanát na zakladajúcom zjazde Diela koncilovej obnovy na Velehrade. V tom istom roku ho prijali do kňazského seminára a začal študovať na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. V čase štúdia na teologickej fakulte tajne vstúpil do Spoločnosti Ježišovej a vykonal si dvojročný noviciát. Kňazské svätenie prijal 9.6.1973 a hneď bol zaradený do pastorácie v Spišskej diecéze. Ako kaplán pôsobil vo Vysokých Tatrách, potom v Trstenej. V júli 1977 sa stal farárom v Hnilčíku, neskôr, po intervencii vtedajších mocipánov a následnom odsúdení na podmienečný trest, bol krátko farárom v Liptovských Revúcach. R.1983 mu odňali štátny súhlas za jeho aktivitu v práci s deťmi a mládežou. Najprv pracoval ako robotník v papierňach v Harmanci, potom ako poštový doručovateľ v Ružomberku. V r 1985-1987 bol nezamestnaný, lebo ho nechceli prijať do práce ani ako robotníka. V máji 1987 mu vrátili štátny súhlas a začal účinkovať ako kaplán v Námestove, potom sa stal farárom v Nižných Ružbachoch. Od r.1977 bol členom Spišskej liturgickej komisie aj Spišskej katechetickej komisie. Je spoluautorom katechizmu pre 2. a 3. ročník S Ježišom ideme k Otcovi aj katechizmov pre 4.-7. ročník Náš život v Kristovi IV, V, VI, VII. Od r.1990 začal prednášať fundamentálnu teológiu, dogmatiku a liturgiku na Teologickom inštitúte sv. Alojza (Aloisianum) v Bratislave a pripravovať katechétov na dvojročnom katechetickom štúdiu v Spišskej Kapitule. V tom istom čase začal študovať na Pápežskej teologickej fakulte Bobolanum vo Varšave, r. 1991 získal magistérium z teológie, r. 1992 po obhajobe práce Služobný aspekt sviatosti kňažstva v dokumentoch Druhého vatikánskeho koncilu získal licenciát, po absolvovaní doktorandského štúdia tam r.1997 obhájil dizertačnú prácu Ježiš Kristus - Počiatok, Plnosť a Zavŕšenie všetkého v dielach C. S. Bartnika (Trnava 1998). V júli 1994 bol uvoľnený z diecézy pre prácu vo svojom rehoľnom spoločenstve, do 30.9.1999 zastával funkciu superiora v Ružomberku. Od r.1995 prednáša fundamentálnu teológiu, pastorálnu teológiu a liturgiku aj na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity. Zároveň pôsobí ako správca jezuitského kostola v Bratislave. Jeho licenciátna práca vyšla ako skriptum pre študentov dogmatiky. Je autorom úvah o svätej omši, o sviatosti zmierenia (v mesačníku Blumentál a v Katolíckych novinách). Napísal niekoľko štúdií o význame Druhého vatikánskeho koncilu, o význame „posledného bernolákovca" E. Korponaya de Komonoka, o zodpovednosti veriaceho kresťana. Uverejňoval aj v poľskom katolíckom týždenníku Gosč niedzielny. Pravidelne prispieva do ročenky Teologickej fakulty Trnavskej univerzity Studia Aloisiana, teologické štúdie píše pre štvrťročník Viera a život, pre mesačník Duchovný pastier aj pre týždenník Katolícke noviny. Pre potrebu rehoľných kostoly zostavil liturgickú príručku. Jeho preklady z poľštiny: Človek a evanjelium, Spoločná cesta, Poďte k prameňom, Duchovné cvičenia na všedné dni, Pripoj ma k svojmu Synovi boli rozšírené ako samizdaty. Preložil učebnicu fundamentálnej teológie od J. Kulisza Ježiš Kristus v dejinách. Napísal skriptum Liturgika (Bratislava 1997). JÚLIUS PAŠTEKA

Číslo záznamu : 64064
Meno kňaza : Filipek, Andrej, SJ
Pcmeno kňaza : filipekandrejsj
Www stránka : http://www.mariasoft.sk/[20.1.2022]
Skratka knihy : www
Citát : Filipek Andrej, SJ, doc., ThDr., PhD. nar. 27.5.1948 v Spišskej Starej Vsi, ord. 9.6.1973; sp.k. 1.10.1999 Ba-Podhradie; výp. 2011 Ba; prorektor TU