logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 1719
Meno kňaza : Fančovič, Juraj
Pcmeno kňaza : fancovicjuraj
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 564
Poradie : 153080
Citát : Fancsovics Georgius.Jaszlócziensis e cottu Poson. Qua alumnus semin. s. Stephani 1690. et 1691. baccalaureus et magister philosophiae. Quatuor annos theologiae in Pázmáneo absolvit. Mense Jun. 1692. obtinuit parochias Velicsna et Zsakócz. Qua parochus eodem a. ss. theologiae doctor creatus. Eodem a. etiam visitatio fuit peracta per Emericum Pongrácz, qui parochum aetatis 28. a. habere dicit. Tempore unius a. - dixit visitator - convertit 13. acatholicos. Ut plures possit convertere, imposterum ne ullum copulet sine confessione, neque introducat puerperam absque eadem. 4. Maji 1706. investitus est in parochiam privilegiati oppidi Ó-Tura, ast hinc jam 6. Jul. ejusdem a. transivit ad Nádas in cottu Poson. ubi † mense Dec. 1708.
Preklad : Z Jasloviec v Bratislavskej župe. Ako chovanec seminára sv. Štefana sa v r. 1690 stal bakalárom a v r. 1691 magistrom filozofie. Štyri ročníky teológie absolvoval na Pázmáneu. V mesiaci júni 1692 obdržal farnosti Veličnú a Žaškov. Ako farár bol v tom istom roku kreovaný na doktora posvätnej teológie. V tom roku vykonal vizitáciu Imrich Pongrácz, ktorý povedal, že farár má 28 rokov. V čase jedného roka – vravel vizitátor – obrátil 13 nekatolíkov. Aby mohol obrátiť viacerých, nesobášil nikoho bez vyznania, ani neuvádzal matku bez neho. 4. mája 1706 bol ustanovený do farnosti privilegovaného mestečka Stará Turá, a odtiaľ už 6. júla toho roka prešiel do Trstína v Bratislavskej župe, kde † v mesiaci decembri 1708.