logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 1658
Meno kňaza : Ernyei, Ľudovít
Pcmeno kňaza : ernyeiludovit
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 558
Poradie : 152470
Citát : Ernyei Ludovicus.Natus 25. Aug. 1854. Theologiam absolvens 21. Sept. 1877. ordinatus est. Cooperatorem egit Strig. in citte aquatica, ubi una professor suppl. in instit. praepar. ad magist. schol. elem. fuit. 1880. factus exhortator in gymnasio maj. AEppali Tirnaviae, una prof. l. hung. atque hist. univers. 1883. redactionem pagellae „Népnevelö“ in se assumsit. 21. Sept. 1883. instalatus parochus in Nagy-Senquicz. Hinc 1887. electus est parochus reg. cittis Modor.
Preklad :
Narodil sa 25. augusta 1854. Absolvujúc teológiu bol 21. septembra 1877 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v ostrihomskej farnosti Aquatica, kde bol zastupujúcim profesorom na preparandii učiteľov základných škôl. V r. 1880 sa stal exhortátorom na vyššom arcibiskupskom gymnáziu v Trnave, profesorom maďarského jazyka a všeobecného dejepisu. V r. 1883 sa stal redaktorom „Népnevelö“. 21. septembra 1883 bol inštalovaný za farára vo Veľkých Šenkviciach. Odtiaľ bol v r. 1887 vybraný za farára kráľovského mesta Modra.

Číslo záznamu : 59215
Meno kňaza : Ernyei, Ľudovít
Pcmeno kňaza : ernyeiludovit
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 304
Poradie : 5150
Citát : ERNYEI, Ľudovít (Ludovicus) (* 25.8.1854 Hrušov, okr. Veľký Krtíš - + 30.12.1936 Modra, okr. Pezinok) -publicista.
Filozofiu a teológiu vyštudoval v Ostrihome, kde ho aj 21.9.1877 vysvätili za kňaza. Pôsobil ako kaplán v Ostrihome-Vizivárosi, od r.1880 ako profesor na arcibiskupskom gymnáziu v Trnave. Od r.1883 účinkoval ako farár v Šenkviciach, od r.1889 v Modre. R.1902 sa stal asesorom, r.1908 dekanom, r.1908 titulárnym opátom. Od r.1922 žil na odpočinku v Modre. Písal a prispieval do maďarských náboženských novín a časopisov: Népnevelô, Uj Magyar Sion, Alleluja.
Lit.: Schematizmy Ostrihomského arcibiskupstva z r. 1910-1918; Schematizmy Apoštolskej administratúry trnavskej z r. 1926, 1933, 1938; Zelliger, A.: Egyházi írók csarnoka. Trnava 1893, s. 109-110.
H A D R I Á N RADVÁNI

Číslo záznamu : 65320
Meno kňaza : Ernyei, Ľudovít
Pcmeno kňaza : ernyeiludovit
Názov knihy : Schematizmus Cleri Archidioecesis Strigoniensis 1915. Ostrihom 1915
Skratka knihy : Schem1915
Strany : 306
Poradie : 1830
Citát : Ernyei Ludovicus, nat. 1854. Aug. 25. Magasmajtény;
ord. 1877. Sept. 21. Coop. in Esztergom-Viziváros;
1880. professor gymn. in Nagyszombat; 1883. pa-
rochus in Nagysenkőcz, 1889. in Modor. — 1902.
Assessor S. Sedis Tyrnav. — 1902. VAD. Surr., 1908.
VAD. ord. — 1908. Abbas tit. S. Spiritus de Mo-
nostor

Číslo záznamu : 66789
Meno kňaza : Ernyei, Ľudovít
Pcmeno kňaza : ernyeiludovit
Skratka knihy : Schem1933
Strany : 229
Poradie : 290
Citát : Rmus Ernyei Ludovicus, abbas tit. emer. V. A. D. et par. eccl. Modra, ab anno 1922, habitat in Modra.

Číslo záznamu : 66930
Meno kňaza : Ernyei, Ľudovít
Pcmeno kňaza : ernyeiludovit
Skratka knihy : Schem1933
Strany : 264
Poradie : 1700
Citát : Ernyei Ludovicus, nat. 25. Aug. 1854 in Hrušov, ord. 21.
Sept. 1877. Coop. in Esztergom, 1880 prof. gymn. in
Trnava, 1883 parochus in Veľké Šenkvice, 1889 in
Modra, 1902 Assessor S. Sedis Tyrn. 1902 VAD. surr.,
1908 ord., 1908 Abbas tit. S. Spiritus de Monostor, ru-
de donatus. sac. iub. in a. 6.