logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 1650
Meno kňaza : Erdélyi, Štefan (1678-1743)
Pcmeno kňaza : erdelyistephanus1678
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 558
Poradie : 152390
Citát : Erdélyi Stephanus.Natus Nitriae. E collegio gen. 1698. baccalaureus 1699. magister philosophiae. Theologiae tres annos qua ruber 1701. absolvit, 18. Nov. 1710. investitus in praeposituralem parochiam Novákensem. Hunc, Innocentius XIII. eo quod percusserit famulum suum ense loco baculi, suspensum, 1722. absolvit. Fuit usque 1714. ibidem. 3. Mart. 1723. investitus parochus oppidi Ó-Tura. Hinc 20. Mart. 1727. investitus in Szomolány, ast jam 27. Nov. ejusdem a. transivit ad Detrekő-Szent-Miklós. Ibidem 1731. Joannes Jelenfy peregit visitationem qui de parocho sic: Annor. 53. Parochiani omnes, unanimi voto testimonium ei bonum cum laude dederunt, quod etiam visitator experimento proprio recognoscit. Et decor ecclesiae, ac juventutis zelosa et apostolica instructio testantur, futura pro commendatione boni pastoris. Inde 1. Jun. 1737. accepit, qua primus parochus Detrekő-Szent-Péter, quae prius filialis ad Szent-Miklós erat. Ibi incepit matricas scribere. † 5. Maji 1743. ibidem. Jam vita comite et ope testamenti plures fecit fundationes.
Preklad :
Narodil sa v Nitre. Z generálneho seminára sa v r. 1698 stal bakalárom a v r. 1699 magistrom filozofie. Tri roky teológie absolvoval v malom seminári v r. 1701. 18. novembra 1710 bol ustanovený do prepoštskej farnosti Nováky. Vtedy ho Inocent XIII suspendoval, pretože prenasledoval svojho sluhu s palicou v rukách, v r. 1722 ho rozhrešil. Tam bol až do r. 1714. 3. marca 1723 bol ustanovený za farára mestečka Stará Turá. Nato bol 20. marca 1727 ustanovený v Smoleniciach a už 27. novembra toho roka prešiel do Plaveckého Svätého Mikuláša. Tam vykonal v r. 1731 vizitáciu Ján Jelenfy, ktorý o farárovi napísal: Má 53 rokov. Jeho farníci o ňom vydali jednohlasne dobré svedectvo s pochvalou, o čom sa presvedčil aj sám vizitátor. Aj ozdoba kostola, horlivé a apoštolské poučovanie mládeže dosvedčujú o odporúčaní dobrého pastiera v budúcnosti. Potom 1. júna 1737 prijal ako prvý farár Plavecký Svätý Peter, ktorý bol prv filiálkou Svätého Mikuláša. Tam začal písať matriky. Tamže † 5. mája 1743. Už za života založil mnohé fundácie.

Číslo záznamu : 42440
Meno kňaza : Erdélyi, Štefan (1678-1743)
Pcmeno kňaza : erdelyistephanus1678
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836pom
Strany : 139-154
Citát : Erdély, Stephanus - kňaz pôsobiaci v Nitrianskej diecéze, bol farárom vo farnosti: Nováky, pred rokom 1836.
Poznámka DKI : Údaje vyhľadané na stránkach 139-154