logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 27143
Meno kňaza : Cubínek, Emanuel Jozef, OFM
Pcmeno kňaza : cubinekemanueljozefofm
Číslo knihy : 1019597
Názov knihy : Prikryl, Ľubomír Viliam: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014 (el. text)
Skratka knihy : plv1
Poradie : 1160
Citát : Cubínek, Emanuel Jozef, OFM (* 14. mája 1913 Oravská Polhora, okres Námestovo – † z 30. na 31. decembra 1965 Jure pri Bratislave, dnes Svätý Jur, okres Pezinok) — františkán, básnik, esejista, prekladateľ, mučeník.
Jeho otec obuvníkom a kostolníkom. Po absolvovaní nižšieho gymnázia v Trstenej vstúpil 25. augusta 1929 v Trnave do Rehole menších bratov – k františkánom. Gymnaziálne štúdia dokončil v Skalici a teológiu študoval v Bratislave, Žiline a v chorvátskom Záhrebe. Kňazské svätenie prijal 29. júna 1937. Potom pôsobil v pastorácii. V roku 1939 zložil katechetickú skúšku a začal vyučovať náboženstvo a latinčinu v skalickom gymnáziu. Od roku 1942 pôsobil v Malackách, kde dosiahol to, že všetci žiaci chodili na vyučovanie náboženstva, ktoré bolo vtedy už nepovinným predmetom. V Malackách ho v apríli 1950 zastihla neslávne známa „barbarská noc“. Internovali ho v Jasove a po prepustení v roku 1951 sa stal správcom farnosti v Skalici. V roku 1960 ho preložili na faru v Jure pri Bratislave (dnes Svätý Jur). Na novom pôsobisku sa mu podarilo aktivizovať umŕtvený náboženský život, za čo si vyslúžil napomenutie okresného cirkevného tajomníka.
Na konci roka 1965 mu vyhrážala neznáma osoba. O tom sa zmienil v inotajoch organistovi. V noci z 30. na 31. decembra 1965 ho zavraždili výstrelom z pištole kalibru 6,75 mm. Spôsob, akým bol čin vykonaný, nasvedčoval, čo ho vykonal profesionál. Vrah ho prekvapil, lebo ho našli vo františkánskom habite, ktorý nosieval doma, keď už nikoho nečakal. Verejná bezpečnosť začala pátrať s predstieranou horlivosťou. Po vrahovi pátrali, ba nasadili aj psov. Kohosi aj vzali do vyšetrovacej väzby, potom ho zasa prepustili. Istý mocipán sa vyjadril: „Čo tam po jednom farárovi“.
Zavraždeného kňaza pochoval trnavský apoštolský administrátor biskup Msgr. Ambróz Lazík (1897-1969). Pohreb, ktorého sa zúčastnilo takmer dvesto kňazov a niekoľko tisíc veriacich, sa stal spontánnou manifestáciou odporu proti násiliu.
Už ako gymnazista sa začal venovať poézii. Svoje literárne prvotiny uverejňoval v dvojmesačníku Prvosienky. Počas štúdia teológie v Bratislave sa zapojil do študentského Krúžku svätého Bonaventúru, ktorý sa stal základňou na vydávanie časopisu Františkánsky obzor a on sa stal jeho prvým redaktorom.
V Bratislave viedol aj kroniku kláštora.
V Skalici rozvinul širokú činnosť najmä v rámci Spolku sv. Antona. Nacvičil celý rad divadelných prevažne rozprávkových hier. Kláštornú kroniku písal aj v Skalici.
Počas svojho pôsobenia vo Svätom Jure sa venoval prekladateľskej práci. Prekladal napríklad básne talianskeho mystického básnika Jacopona de Todi (1230-1306). Prekladal však aj diela z chorvátskej literatúry.
Písal aj úvahy s eticko-sociálnou tematikou a poetické meditácie preniknuté radosťou i žiaľom, smútkom i súcitom.

Číslo záznamu : 59027
Meno kňaza : Cubínek, Emanuel Jozef, OFM
Pcmeno kňaza : cubinekemanueljozefofm
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 186-187
Poradie : 3270
Citát : CUBÍNEK, Emanuel Jozef, OFM (* 14.5.1913 Oravská Polhora, okr. Námestovo + 30.12.1965 Svätý Jur, okr. Pezinok) kazateľ, náboženský spisovateľ, básnik a prekladateľ.
Pochádzal z rodiny obuvníka a kostolníka (otec zomrel pred jeho narodením). Študoval na nižšom gymnáziu v Trstenej, odkiaľ 25.8.1929 odišiel do františkánskeho noviciátu v Trnave a prijal meno Emanuel.Rok bol v kláštore v Malackách, gymnázium dokončil v Skalici (1934). Tu sa začal venovať poézii v študentskom spolku Združenie Dr. Pavla Blahu. Básnické aj iné literárne prvotiny uverejňoval v dvojmesačníku Prvosienky (vychádzal od novembra 1932) Teológiu študoval v Bratislave, kde sa zapojil do študentského Krúžku sv. Bonaventuru; bol základňou na vydávanie časopisu Františkánsky obzor, ktorého sa stal prvým redaktorom (1935). Viedol tu aj kroniku kláštora. V štúdiu teológie pokračoval v Žiline a Záhrebe, kde sa naučil chorvátsky a taliansky jazyk. R.1939 zložil skúšku pre katechétov, ktorá ho oprávňovala vyučovať náboženstvo na gymnáziách. Za kňaza bol vysvätený 29.6.1937. Odvtedy pôsobil v pastorácii. V šk. r.1939/40 vyučoval na gymnáziu v Skalici ako profesor náboženstva a latinčiny. V skalickom kláštore bol až do júla 1946. V Skalici rozvinul širokú činnosť predovšetkým v rámci Spolku sv. Antona, v ktorom sa pestovala literatúra, najmä poézia a dramatické umenie. Nacvičil celý rad divadelných hier, prevažne s rozprávkovými námetmi. Písal kroniku tamojšieho kláštora a v r.1940-1942 aj kroniku mesta. Potom až do r. 1950 pôsobil v Malackách; dosiahol, že všetci žiaci chodili na náboženstvo, ktoré vtedy už bolo nepovinným predmetom. Po likvidácii kláštorov v noci z 13. na 14.4.1950 bol spolu s ďalšími rehoľníkmi internovaný v jasovskom kláštore.Po prepustení sa so svojimi predstavenými dohodol, že bude dočasne pôsobiť ako diecézny kňaz. Od r.1951 bol správcom farnosti v Skalici, odtiaľ prešiel r.1960 do Jura pri Bratislave. Pracoval i ako exhortátor duchovných cvičení v charitných domovoch v Piešťanoch a Dolnom Smokovci. Táto práca ho veľmi vyčerpávala, až sa jej r.1953 zriekol a venoval sa len pastoračnej činnosti a prekladaniu. V osamotení písal meditácie a úvahy. Mal úspechy v pastorácii; po veľmi vydarenej birmovke dostal od istého funkcionára národného výboru výstrahu. Onedlho, v noci z 30.na 31.12.1965, bol zákerne zavraždený profesionálne cieleným výstrelom z pištole. Predpokladá sa, že hlavným dôvodom tejto vraždy bolo jeho zásadné odmietnutie spolupráce s vtedajšou Štátnou bezpečnosťou. Prípad je doteraz nevyšetrený. Na pohrebe sa zúčastnilo vyše 200 kňazov a zástupy veriacich zo Záhoria i z Bratislavy Hoci bol nádejným literátom, ako básnik sa čoskoro odmlčal. Do Prvosienok, Františkánskeho obzoru a Kultúry prispel básňami, krátkymi prózami a úvahami s eticko-sociálnou tematikou. Cenné sú jeho poetické meditácie, preniknuté radosťou i žiaľom, smútkom i súcitom. Jeho vzorom bol taliansky františkán, mystický básnik Jacopone de Todi (1230— -1306), z ktorého prekladal a venoval mu portrét (Františkánsky obzor, r.1, 1935). Do Duchovného pastiera napísal niekoľko hlbokých meditácií; posledná z nich tam bola uverejnená až po jeho smrti (r.41, 1966, č. 14). Hlavný prúd jeho literárnej aktivity sa však uberal v smere prekladateľstva; slovenskému čitateľovi sprístupnil 16 diel z chorvátskej a talianskej literatúry od kresťanských spisovateľov: Ignace, M.: Kalvária a oltár (1935); Deželič, V.: Vybral si Sofiu (1941); Šenoa, A.: Zlatníkovo zlato (1942); Gatti, A.: Milka a Albert (1943); Deželič, V.: Prekliaty hrad I—II (1943); Papini, G.: Hotový človek (1943); Andrié, I.: Írsko (1943); Verga, G.: Don Gesualdo (1945); Manzoni, A.: Snúbenci (1947); Salvaneschi, N.: Katedrála bez Boha (1947); Majocchi, A.: Život chirurga (1948); Salvaneschi, N.: Pastier na výšinách (1949); Brocchi, V.: Osud v hrsti (1949); Ligu-ori, A. M. de: Cesta spásy (1950); Stankovič, B.: Nečistá krv (1965); Hojdačka na vŕbe (1964, divadelná hra), Desnie, V.: Vlnenie jari a umierania (1968).
Lit.: Kováč, A.: Dva výstrely pri hornom kostole. Práca, 5.1.1966; Gajdoš, V. J.: Slovenskí františkáni. Galt, Ont., 1976, s.58-59; Krupár, J.: Preklady v predtuche tragickej smrti. Katolícke noviny, r.98, 1983, č.19; -an-: Verný až do vyliatia krvi. Serafínsky svet, r.41, 1997, č.8; Kaňa, S.: Legenda o pátrovi Emanuelovi. Bratislava 1997. JÁN LETZ

Číslo záznamu : 68109
Meno kňaza : Cubínek, Emanuel Jozef, OFM
Pcmeno kňaza : cubinekemanueljozefofm
Názov knihy : Schematizmus Ap. Admin. Tyrn., Trnava 1948
Skratka knihy : Schem1948
Strany : 380
Poradie : 6420
Citát : Cubínek Emanuel, sac. Provinc. Slov. O. F. M., prof. relig. Gymn. Malacky.

Číslo záznamu : 69908
Meno kňaza : Cubínek, Emanuel Jozef, OFM
Pcmeno kňaza : cubinekemanueljozefofm
Názov knihy : obež. Trnava 1960
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 790
Citát : P.Emanuel J.Cubínek,- spr. Fary v Skalici, do Jura pri Bratislave /č.4373/60, 9.- 15.XI.196O/.