logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 1267
Meno kňaza : Csebe, Ondrej
Pcmeno kňaza : csebeondrej
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 526
Poradie : 148560
Citát : Csebe, vel Chebe, aut Zsebey Andreas. (Zsembey)In seminario s. reg. Stephani theologiae per quatuor annos usque 1809. studuit, hinc cooperatorem egit in Verebély, inde 1816. administrator parochiae Nagy-Fajkürth, ubi 29. Apr. 1817. praesentatus, hinc 7. Apr. 1820. qua spiritualis seminari s. Stephani accomodatus, inde 1. Jan. 1823. parochus in Nagy-Szelezsény, demum 5. Jun. 1840. collatam accepit Úzbégh. † ibidem 18. Aug. 1846. Aetatis 61. Fuit I. comit. Bars., item sed. praed. de Verebély et Szent-György tabuale judic. assessor.
Preklad : V seminári sv. Štefana kráľa študoval štyri roky teológiu do r. 1809. Ako kaplán pôsobil vo Vrábloch, odtiaľ sa v r. 1816 stal správcom farnosti Dedinka, kde bol prezentovaný 29. apríla 1817. Od 7. apríla 1820 bol špirituálom v Seminári sv. Štefana, nato od 1. januára 1823 farárom vo Veľkých Sľažanoch, potom od 5. júna 1840 v Zbehoch. Tam † 18. augusta 1846 vo veku 61 rokov. Bol prísediacim Tekovskej stolice aj vrablanskej a svätojurskej tabule.