logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 1333
Meno kňaza : Četneky, Žigmund
Pcmeno kňaza : cetnekyzigmund
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 531-532
Poradie : 149220
Citát : Csetneky Sigismundus.Tirnaviensis, qui qua saecularis in ejati universitate 1698. et 1699. ad bacalaureatum et magisterium philosophiae promotus. In seminario s. Stephani theologiae studuit. 2. Apr. 1702. ordinatus est. 28. Sept. ejusdem a. investitus parochus in Várgede, inde 20. Sept. 1705. transivit ad Derecsk per cambium cum Stephano Kövesdy. Hinc 18. Jan. 1712. investitus in Csetnek, inde ad breve tempus, nempe a 3. Jan. 1719. usque 20. Febr. ejusdem a. ad Karancsság, sed jam 16. Jul. eodem a. transivit ad Litke, quam 1726. resignavit, ut cappelanus domesticus fieret apud Alexandrum l. b. Vécsey in castello Felediensi.
Preklad : Z Trnavy, ktorý bol ako svetský študent na miestnej univerzite v r. 1698 promovaný na bakalára a v r. 1699 na magistra filozofie. Teológiu študoval v seminári sv. Štefana. 2. apríla 1702 bol vysvätený za kňaza. 28. septembra toho roka bol ustanovený za farára v Hodejove, potom 20. septembra 1705 prešiel do Derecske na výmenu so Štefanom Kövesdym. 18. januára 1712 bol ustanovený v Štítniku, potom na krátky čas, totiž od 3. januára do 20. februára 1719 do Karancsságu, ale už 16. júla toho roka prešiel do Litke, ktorej sa v r. 1726 zriekol, aby sa stal domácim kaplánom u slob. baróna Alexandra Vécseya v kaštieli v Jesenskom.