logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 1311
Meno kňaza : Čermák, Mikuláš
Pcmeno kňaza : cermakmikulas
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 530
Poradie : 149000
Citát : Csermák Nicolaus.E seminario s. regis Stephani qua theologus specul. tertii anni 23. Apr. 1666. ordinatus. Maji ejusdem a. investitus parochus in Nagymodró, hinc 7. Maji 1667. transivit ad Alsó-Diós, inde vero 5. Maji 1671. ad Bogdány, 17. Maji 1672. aecepit Berzencze in Bars, ubi simul Neméthi administrabat. Ibidem 1674. visitationem peregit Andreas Péterffy, qui de parocho dicit, quod sit quadraginta annorum. Domus parochialis tunc nondum fuit aedificata. Intermedio tempore 7. Aug. 1674. investitus est in Zsarnócza, quam usque 1675. tennit. 1676. qua parochus in Szász petiit altare portatile. Ubi multas persecutiones perpessus est, ita in persecutione Tököliana, una cum P. Liszkovszki capti, dure percussi et litro mille florenorum tantum modo elibarati. (Ex protocollo VADnali sup. distr. Zoliensis.) Idcirco saepius e statione sua amotus et saepius reductus ac investitus fuit, sic m. Apr. 1689. ac 12. Apr. 1690. Propter persecutionem diutius abesse debuit, ideo 1682. operatus est in Felső-Apáthi, hinc 21. Maji 1686. transivit ad Dubova, ubi usque 1690. mansit, nam tunc redire potuit ad Szász. Demum 26. Apr. 1700. transivit ad Nádas in Hont, ubi † in Dec. 1708.
Preklad : Zo seminára sv. Štefana kráľa bol ako študent teológie po treťom ročníku 23. apríla 1666 vysvätený za kňaza. 25. mája toho istého roka bol ustanovený za farára vo Veľkej Modrovej, odtiaľ prešiel 7. mája 1667 do Dolných Orešian, odtiaľ 5. mája 1671 do Bohdanoviec nad Trnavou. 17. mája 1672 prijal Breznicu v Tekove, kde spravoval súčasne Nemce. Tam v r. 1674 vykonal vizitáciu Andrej Péterffy, ktorý hovoril o farárovi, že má štyridsať rokov. Vtedy ešte fara nebola postavená. Medzičasom bol 7. augusta 1671 ustanovený v Žarnovici, ktorú držal až do r. 1675. V r. 1676 ako farár v Sáse žiadal o portálový oltár. Prežil tam mnohé prenasledovania, tak za Tököliho, keď sťali P. Liskovského, tvrdý únos, avšak za tisíc florénov ho oslobodili. (Z dekanského protokolu zvolenského dištriktu.) Teda častejšie bol odstraňovaný zo svojej stanice a častejšie ponižovaný ako ustanovený, a to v apríli 1689 a 12. apríla 1690. Kvôli prenasledovaniu musel častejšie odísť, v r. 1682 pracoval v Horných Opatovciach, odtiaľ 21. mája 1686 prešiel do Dubovej, kde zostal do r. 1690, vtedy sa totiž mohol vrátiť do Sásy. Potom 26. apríla 1700 prešiel do Trstian v Honte, kde † v decembri 1708.

Číslo záznamu : 27671
Meno kňaza : Čermák, Mikuláš
Pcmeno kňaza : cermakmikulas
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 32
Poradie : 1770
Citát : Csermák Mikuláš
Po 3. ročníku zo sem. sv. Štefana 1666 bol poslaný za farára do V. Modrovej. 1677 farár v D. Orešanoch, 1671 v Bogdanovciach, 1672 v T. Breznici, 1674 v Žarnovici, 1677 v Sáse. Tu preniesol mnohé trpkosti a prenasledovanie. Tököliovci ho chytili s P. Lieskovským a prepustili iba za 1000 zl výkupného. Viackrát musel odísť z fary a vypomáhal na iných farách. 1682 v H. Opatovciach, 1686 v Dubovej, kde zostal do 1690, kedy sa vrátil do Sásy. 1700 v Nádaši, kde z. 1708. NSP