logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 27910
Meno kňaza : Búda, Jozef
Pcmeno kňaza : budajozefmonsthdr
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 105
Poradie : 11540
Citát : Búda Jozef, Mons., ThDr., n. 14. 9. 1898 v Nemeckej, o. 9. 7. 1922, kapl. Detv. Huta, 1923 kapl. Detva, chór. kapl. B. Bystrica, 1924 notár diec. kúrie v Žiari n. Hr., 1925 kapl. Krupina, 1926 kapl. Detva, 1927 spr. f. Hriňová, 1929 f. Radvaň n. Hr., 1930 kat. na gymn. v B. Bystrici, 1933 supl. bibl. vied. na Vys. škole bohosl. B. Bystrica, 1934 prof. bibl. tamže, 1935 spr. f. Radvaň, 1935 supl. bibl. na Rím. kat. bohosl. fak. v Bratislave, 1939 prof. SZ tamže, 1945 rektor Kň. semin. a prof. pastor. B. Bystrica, 1943 duch. a kazat. vysošk. mládeže Bratislava, 1946—7 dekan CMBF Bratislava, 1950 m. p., 1968 prof. SZ na CMBF Bratislava, 1976 n. o. v Bratislave.

Číslo záznamu : 31651
Meno kňaza : Búda, Jozef
Pcmeno kňaza : budajozefmonsthdr
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 189
Poradie : 20150
Citát : Búda Jozef, ThDr., n. 14. 9. 1898 v Nemeckej, o. 9. 7. 1922 — pozri arcibiskupstvo trnavské.

Číslo záznamu : 58985
Meno kňaza : Búda, Jozef
Pcmeno kňaza : budajozefmonsthdr
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 158
Poradie : 2850
Citát : BÚDA, Jozef (* 14.9.1898 Nemecká, okr. Brezno + 23.6.1994 Báč, okr. Dunajská Streda) univerzitný profesor, teológ, prekladateľ Starého zákona, trpiteľ za vieru. Používal pseudonym Jozef Chata.
Základnú školu vychodil v Nemeckej, gymnázium v Banskej Bystrici, kde r.1916 zmaturoval. Teológiu študoval v Banskej Bystrici, Olomouci a v Prahe. Niektoré skúšky skladal v Nitre.Za kňaza ho vysvätili 9.7.1922. Ako kaplán pôsobil v Detvianskej Hute (1922) a v Detve (1923), ako chórový kaplán v Banskej Bystrici (1925). Funkciu notára diecéznej kúrie zastával v Žiari nad Hronom (1925), potom účinkoval ako kaplán v Krupine (1925), v Detve (1926), ako správca farnosti v Hriňovej (1927-1928) a farár v Banskej Bystrici-Radvani (1929-1930). Od r.1930 vyučoval náboženstvo na gymnáziu v Banskej Bystrici. Mal veľkú zásluhu na tom, že na škole vládol duch náboženskej znášanlivosti a ohľaduplnosti medzi žiakmi katolíckeho a evanjelického vyznania. Od 1.9.1933 pôsobil aj ako suplujúci profesor Rímskokatolíckej vysokej školy bohosloveckej v Banskej Bystrici. Dňa 17.3.1933 ho na Karlovej univerzite v Prahe promovali za doktora teológie. V habilitačnej práci História matrimoniorum mixtorum in Slovacia (Dejiny miešaných manželstiev na Slovensku) sa zameral na štúdium tejto problematiky z historicko-právneho hľadiska. Na novozriadenej Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulte v Bratislave prednášal biblické jazyky najprv ako suplent (1936-1938), neskôr ako docent (1938-1939). R.1939 ho vymenovali za mimoriadneho a r.1942 za riadneho univerzitného profesora biblického štúdia Starého zákona. Na teologickej fakulte zastával funkciu dekana (1946-1948) a prodekana (1948-1950). Na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity viedol aj kurz gréckeho jazyka i grécky seminár (1942-1945). Zároveň pôsobil v Banskej Bystrici ako rektor kňazského seminára, profesor pastorálky (1945-1946) a profesor biblického štúdia. Od r. 1936 bol diecéznym cenzorom a od 1.1.1938 prosynodálnym sudcom. R. 1947 ho vymenovali za pápežského komorníka. Jeho plodné vedecko-pedagogické pôsobenie prerušil násilný administratívny zásah režimu a obdobie od 1.2.1950 do 18.4.1954 strávil vo väzení. Po návrate pôsobil v civilnom zamestnaní (do 31.7.1961). V r.1963-1968 účinkoval ako duchovný správca rehoľných sestier vo Zvíkovci (Česko). Od 1.10.1968 sa vrátil na Cyrilometodskú bohosloveckú fakultu v Bratislave a opäť tam prednášal ako profesor biblického štúdia Starého zákona. R.1973 sa stal čestným kanonikom Banskobystrickej kapituly. Od r. 1979 žil v Charitnom domove v Báči V pastorácii bol horlivým propagátorom spolkovej činnosti (v Banskej Bystrici viedol Katolícku jednotu žien, v Krupine skupinu Orla), v novoutvorenej farnosti Hriňová postavil farskú budovu, zriadil malý pozemkový fond a položil organizačné základy farnosti. Ťažisko jeho životnej činnosti spočívalo vo výchovno--vedeckom poli. Popri pôsobení na bohosloveckých fakultách ako odborník na Starý zákon usporadúval prednáškové turné v rozličných mestách Slovenska, prispieval do periodík Katolícke noviny, Duchovný pastier, Kultúra, Nová práca, Smer. Odborné články a štúdie uverejňoval aj v zborníkoch a ročenkách (Catholica The-ologica Slovaca, v Ríme Biblica pod pseudonymom Jozef Chata). Bol riadnym členom Slovenskej učenej spoločnosti v Bratislave a Katolíckej akadémie. Zameriaval sa na biblickoteo-logické a exegetické štúdium Knihy proroka Izaiáša. Ovocím tohto štúdia boli publikácie: Evanjelium Starého zákona I (Trnava 1942) a Evanjelium Starého zákona II (Trnava 1943); ide o preklad Knihy proroka Izaiáša z hebrejskej pôvodiny s obsiahlym vedeckým komentárom. Ako člen Biblickej komisie Spolku sv. Vojtecha v Trnave bol jedným z hlavných prekladateľov Starého zákona. Podstatná časť prekladu kníh Starého zákona (1818 z celkových 3060 strán) je jeho dielom. Do slovenčiny preložil: Prorocké knihy, Prvú a Druhú knihu Samuelovu, Prvú a Druhú knihu kráľov, Prvú a Druhú knihu kroník, Knihu múdrosti. K slovenskému prekladu uvedených kníh z originálnych textov pripojil komentár. R.1937 publikoval biblicko-kritickú štúdiu De origine Is 36-39. Studium biblico-criticum. V Ročenke Katolíckej bohosloveckej fakulty v Bratislave (za študijné roky 1937/38-1938/39) uverejnil štúdiu Mravné hodnoty Starého zákona, v ročenke Theologica Catholica Slovaca štúdiu Trest odvety a krvná pomsta v Starom zákone (Bratislava 1941). Vynikal aj ako kazateľ. V Trenčíne vyšla zbierka jeho kázní pod názvom Pán s vami (1946). Kázne o Božskom Srdci Ježišovom vyšli pod pseudonymom s názvom Ohnisko lásky (1977). V zbierke Zdravas', Milostiplná sú uverejnené jeho mariánske kázne. Ako uznanie zásluh dlhoročného kňazského života, práce pri formovaní kňazských charakterov a príkladného kňazského postoja ho 11.7.1992 vymenovali za pápežského preláta.
Lit.: Zarevúcky, A.: Katalóg kňazov banskobystrického biskup-
stva. 1969, rkp; Archív Biskupského úradu Banskobystrickej die-
cézy. Zoznam zomrelých kňazov.
JÚLIUS SLANÝ

Číslo záznamu : 63912
Meno kňaza : Búda, Jozef
Pcmeno kňaza : budajozefmonsthdr
Www stránka : http://www.mariasoft.sk/[20.1.2022]
Skratka knihy : www
Citát : Búda Jozef, Mons., ThDr. nar. 14.9.1898 v Nemeckej, ord. 9.7.1922; kap. Detvianska Huta, 1923 Detva, Banská Bystrica, 1924 notár diec. kúrie v Žiari nad Hronom, kap.1920 Krupina, 1926 Detva, adm. 1927 Hriňová, far. 1929 Radváň n. Hr., 1930 katech. na gymn. v Banskej Bystrici, 1933, suplujúci bibl. vied. na VŠ bohosl. Banskej Bystrici, 1934 prof. bibl. B. Bystrici, adm. 1935 Radvaň, 1936 supl. bibl. na rím. kat. bohosl. fak. Ba, 1939 prof. SZ Ba, 1945 rektor kň. semin. a prof. pastor. B. Bystrica, 1934 duch. a kazat. vysokošk. mládeže Ba, 1946-7 dekan CMBF Ba, m.p.1950, 1968 prof. SZ na CMBF Ba, n.o. 1976 Ba

Číslo záznamu : 68065
Meno kňaza : Búda, Jozef
Pcmeno kňaza : budajozefmonsthdr
Názov knihy : Schematizmus Ap. Admin. Tyrn., Trnava 1948
Skratka knihy : Schem1948
Strany : 378
Poradie : 5980
Citát : Búda Josephus, ThDr, sac. Dioec. Neosol., camer. secr.S. S. supranum., dec.et prof. Facult. theol. Bratislava, dir. spir. academicorum, rector Colleg. Svoradov Bratislava.