logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 27613
Meno kňaza : Bogdányi, Karol
Pcmeno kňaza : bogdanyikarol
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 23
Poradie : 1190
Citát : Bogdányi Karol
De eadem, o. 1797, aktuár kapit. vikára, kaplán v BB, 1802 farár v Hájnikách, 1807 profesor VŠB, 1808 sa vrátil na faru, 1816 VAD, 1819 AS, 1821 HCEN, 1823 CEN, 1823 odišiel s b. Makayom do Veszprému a bol tam kanonikom, potom opátom s. Jakuba de Simighio, a prepošt s. Michala de Hánta. Z. 18.XI.1842. — Veľmi súci človek na ochranu práv cirkvi. Aktuálne zasahoval v spore, kde patronát fár zvolensko-dobronivského panstva nariadil, aby od kostolných pokladníc mali kľúče dve osoby. Keď ho menovali za CEN s ročným platom 1500 zl, musel odvádzať 5% do župnej vojenskej pokladnice, ako príspevok na obranu štátu.

Číslo záznamu : 30627
Meno kňaza : Bogdányi, Karol
Pcmeno kňaza : bogdanyikarol
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 11
Poradie : 620
Citát : Bogdányi de eadem Karol
O. 1827. Aktuár kap. vikára, K v BB. 1802 F v Sliači, 1807 prof. VŠB v BB, 1808 sa vrátil na faru, 1816 VAD, 1819 AS, 1821 HCEN, 1823 CEN, 1823 odišiel s B Makayom do Vesprému, kde bol kanonikom, neskoršie opátom de Simighio a prepoštom sv. Michala de Hánta. Z. 18.11.1842.
Veľmi súci človek na obranu práv cirkvi. Aktuálne zasiahol v spore, keď patronát fár zvolensko-dobronivského panstva nariadil, aby od kostolných pokladníc mali kľúče dve osoby. Keď sa stal CEN s platom 1 500 zl, musel 5% odvádzať do župnej voj. pokladne ako príspevok na obranu štátu.