logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 979
Meno kňaza : Bobot, Ján Michal
Pcmeno kňaza : bobotjanmichal
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 503
Poradie : 145670
Citát : Boboth Joannes, Michael.Natus in Kis-Szomolány in cottu Nitr. Qua alumnus semin. s. Stephani, 1688. baccalaureus 1689. magister philosophiae promulgatus. Theologiae studens 1. Maji 1691. ordinatus est. 27. Maji ejusdem a. investitus parochus in Vieszka, inde 11. Apr. 1693. transivit ad Szelecz, quam usque 1696. tenebat. 28. Maji 1700. investitus est in Sándorf. 2. Apr. 1704. accepit Radossócz et jam 7. Maji ejusdem a. Egbel ubi usque 1722. operatus est in vinea Domini.
Preklad : Narodil sa v Smoleniciach v Nitrianskej župe. Ako chovanec Seminára sv. Štefana bol v r. 1688 promovaný za bakalára, v r. 1689 za magistra filozofie. Študujúc teológiu bol 1. mája 1691 vysvätený za kňaza. 27. mája toho istého roka bol ustanovený za farára vo Vieske, odtiaľ 11. apríla 1693 prešiel do Selca, kde vydržal do r. 1696. 28. mája 1700 bol ustanovený do Prieval. 2. apríla 1704 prijal Radošovce a už 7. mája toho istého roka Gbely, kde pracoval vo vinici Pánovej až do r. 1722.

Číslo záznamu : 27608
Meno kňaza : Bobot, Ján Michal
Pcmeno kňaza : bobotjanmichal
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 23
Poradie : 1140
Citát : Bobot Ján Michal
N. v Smolinskom, o. 1691 a hneď ho poslali za farára do Viesky, 1693 v Selciach, 1700 v Šandorfe, 1704 v Radošovciach, 1704 — 1722 v Gbeloch.