logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 937
Meno kňaza : Blaho, Ján (1700?-1755)
Pcmeno kňaza : blahojan1700
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 500
Poradie : 145250
Citát : Blahó Joannes.Investitus 5. Maji 1726. parochus in Litke, hinc 30. Nov. 1730. transivit ad Rimócz, inde vero 28. Oct. 1736. ad Balassa-Gyarmat, ubi plures difficultates habuit, in specie, Carolus com. Zichy, quia illum non praesentavit, noluit agnoscere parochum et subditos suos prohibuit dare praestanda. Imo Csesztvenses 1737. oratorium erigere intendebant et praedicantem Szügyiensem vocare. Szügyienses vero attentarunt turbare parochum occasione sepulturae nobilis Paczolay. De qua re diuturnus prodiit processus. † 20. Aug. 1755.
Preklad : 5. mája 1726 bol ustanovený za farára v Litke, odtiaľ 30. novembra 1730 prešiel do Rimóca, odtiaľ 28. októbra 1736 do Balážskych Ďarmôt, kde mal viacero ťažkostí s grófom Karolom Zičim v tom zmysle, že gróf, pretože mu ho nepredstavili, tak ho uznať za farára a odmietol mu dať svojich poddaných. V r. 1737 zriadil v Csesztve oratórium a zavolal kazateľa z Szügyi. Zo Szügyi zaútočili na farára pri príležitosti pohrebu grófa Paczolaya. Z tejto záležitosti vznikol veľký proces. † 20. augusta 1755.