logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 907
Meno kňaza : Beznák, Pavol
Pcmeno kňaza : beznakpavol
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 498
Poradie : 144950
Citát : Beznák de Beznákfalva Paulus.Natus in vico Sissó in cottu Nitr. studuit philosophiae 1753. in seminario s. Stephani. Hinc Romam ad Apollinare missus, ubi doctor theologiae promotus. Ab 15. Jul. 1758. egit cooperatorem in Scepusio. 29. Febr. 1760. investitus parochus in Nagy-Ugrócz. Hinc 30. Apr. 1765. transivit ad Szenicz, ubi ab 1778. in districtu ejusdem nominis munus VADni gessit. Hinc 8. Maji 1784. canonicus Posoniensis, 15. Jan. 1787. vero Strigoniensis. 9. Apr. 1801. ADnus Sasváriensis, 11. Jan. 1808. custos, 1811. lector installatus. Fuit etiam abbas de Casa Nova. † 20. Jan. 1814 Tirnaviae.
Preklad : Narodil sa v obci Šišov v Nitrianskej župe. Filozofiu študoval do r. 1753 v Seminári sv. Štefana. Odtiaľ bol poslaný do Ríma do kolégia sv. Apolinára, kde bol povýšený na doktora teológie. Od 15. júla 1758 pôsobil ako kaplán na Spiši. 29. februára 1760 bol ustanovený za farára vo Veľkých Uherciach. Odtiaľ 30. apríla 1765 prešiel do Senice, kde od r. 1778 zastával úrad archidiakona rovnomenného dištriktu. Potom sa 8. mája 1784 stal bratislavským kanonikom, od 15. januára 1787 ostrihomským kanonikom. 9. apríla 1801 sa stal šaštínskym archidiakonom, 11. januára 1808 kustódom, v r. 1811 lektorom. Bol aj opátom de Casa Nova. † 20. januára 1814 v Trnave.

Číslo záznamu : 58901
Meno kňaza : Beznák, Pavol
Pcmeno kňaza : beznakpavol
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 108-109
Poradie : 2010
Citát : BEZNÁK, Pavol (* 2.1.1735 Šišov, okr. Bánovce nad Bebravou + 20.1.1814 Trnava) rektor seminára, archidiakon, bernolákovec.
Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Trenčíne, Komárne, Bratislave a Nitre, filozofické a teologické štúdiá na Trnavskej univerzite. Od 8.6.1756 študoval v Ríme v Nemecko-uhorskom kolégiu sv. Apolinára. Za kňaza ho vysvätili 3.4.1758. Získal doktorát teológie. Kaplánom bol v Spišskej Kapitule, 29.2.1760 nastúpil za farára v Uhrovci, 30.4.1765 v Senici, r 1778 sa stal dekanom. Od 8.5.1784 bol kanonikom Bratislavskej družnej kapituly, od 15.1.1787 ostrihomským katedrálnym kanonikom, r.1801 titulárnym opátom, šaštínskym archidiakonom. R.1804 pôsobil ako rektor seminára v Trnave. Bol členom Slovenského učeného tovarišstva (1792-1796).
Lit.: Veress, A.: Matricula et Acta Hungarorum in Universitatibus Italiae studentium. Collegium Germanicum et Hungaricum. Buda-pešť 1917, s. 187: Radváni, H.: Slovenské učené tovarišstvo. Trnava 1992, s.28.
HADRIÁN R A D V Á N I