logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 717
Meno kňaza : Barna, Gabriel
Pcmeno kňaza : barnagabriel
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 483
Poradie : 143050
Citát : Barna Gabriel.Natus 1651. E collegio gener. cleri Hung. seu rubrorum in Jul. 1688. ordinatus. 11. Apr. 1689. investitus parochus in Turdossin. Ibidem 1697. Emericus Pongrácz visitationem peregit, in qua de parocho dicit, quod exemplariter vivit. Hinc 5. Mart. 1697. transivit ad Oravka, ubi 1700. peregit visitationem idem Emericus Pongrácz.
Preklad : Narodil sa v r. 1651. Z uhorského generálneho kňazského seminára bol v júli 1688 vysvätený za kňaza. 11. apríla 1689 bol ustanovený za farára v Tvrdošíne. Tamže v r. 1697 vykonal Imrich Pongrác vizitáciu, v ktorej povedal o farárovi, že žije príkladne. Odtiaľ 5. marca 1697 prešiel do Orávky, kde v r. 1700 vykonal vizitáciu ten istý Imrich Pongrác.