logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 702
Meno kňaza : Baraňaj, Matej
Pcmeno kňaza : baranajmatej
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 482
Poradie : 142900
Citát : Baranyay Mathias.Ex Pohorella in cottu Gömör. Theologiam in seminario Mariano absolvit. Missus 6. Jun. 1714. ad capellanatum Prividiam. 21. Maji 1718. investitus parochus in Vieszka, hinc 4. Sept. ejusdem a. transivit ad Novák, inde vero 5. Jan. 1731. ad Polomka, ubi 3. Aug. 1733. visitata fuit ecclesia. † 2. Febr. 1763. ibidem.
Preklad : Z Pohorelej v Gemerskej župe. Teológiu ukončil v seminári Marianum. 6. júna 1714 poslaný za kaplána do Prievidze. 21. mája 1718 bol ustanovený za farára vo Vieske, odtiaľ 4. septembra toho istého roka prešiel do Novákov, odtiaľ 5. januára 1731 do Polomky, kde sa 3. augusta 1733 konala vizitácia farnosti. Kde † 2. februára 1763.


Číslo záznamu : 27546
Meno kňaza : Baraňaj, Matej
Pcmeno kňaza : baranajmatej
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 14
Poradie : 520
Citát : Barányay Matej
Iné meno Barányai. Pohorelčan, 1718 farár vo Vieske, t. r. v Novákoch, 1731 v Polomke. Z. 2.II.1763. NSP

Číslo záznamu : 58802
Meno kňaza : Baraňaj, Matej
Pcmeno kňaza : baranajmatej
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 54
Poradie : 1020
Citát : BARAŇAJ (Baranyay), Matej (* okolo 1690 Pohorelá, okr. Brezno - + 2.2.1763 Polomka, okr. Brezno) mecén.
Teológiu študoval v seminári Marianum v Trnave, r.1714 ho vysvätili za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Prievidzi, r.1718 ako farár vo Vieske, v r. 1718-1730 v Novákoch, v r. 1731-1763 v Polomke. Poskytol finančné prostriedky na vydanie slovenského prekladu obsiahleho spisu Ignáca z Loyoly pod názvom Lekárství duchovné naproti jakémukoliv duchovnému nakazení (Košice 1737, ďalšie vydanie 1771). V staršej literatúre sa mu omylom pripisoval aj preklad tejto knihy; prekladateľom však bol neznámy jezuita. Dielo je významné aj ako dokument vývoja slovenského literárneho jazyka na začiatku 18. storočia.
Lit.: Némethy, L.: Serieš parochiarum et parochorum archidioe-cesis Strigoniensis. Ostrihom 1894, s . 3 8 8 , 3 9 4 , 4 8 2 ; Rizner, Ľ. V.: Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od naj-starších čias do konca r. 1900 I. Martin 1929, s.84; Tamtiež VII. Doplnky, Martin 1971, s.17; Slovenský biografický slovník I. Mar-tin 1986, S.140.
EMIL K A Č A L A