logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 561
Meno kňaza : Apáthy, Ján (18. stor.)
Pcmeno kňaza : apathyjan18stor
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 470
Poradie : 141490
Citát : Apáthy Joannes.Ex seminario egressus, in vestitus est 30. Jun. 1710. pro parocho in Felső-Micsinye, inde 28. Apr. 1715. transivit ad Balassa-Gyarmath. Eo gubernante 21. Maji 1721. inquisitio facta est, sub judice curiae Stephano Koháry, quisnam ecclesiam aedificaverit. Ex qua patuit, in fundo Sigismundi Géczy ex oblatis, sub novissimis disturbiis aedificatam fuisse per acatholicos. Sub illo peracta est 11. Jul. 1731. visitatio per Sigismundum Com. Berényi, in qua, quia pronus ad iram, et facilis ad verbera, non recommendatur. Tunc adhuc rudera antiqui templi steterunt. In Oct. 1736. renuntiavit et ad seminarium deficientium recessit, in quo † 10. Aug. 1746.
Preklad : V seminári bol vynikajúci,potom bol 30. júna 1710 ustanovený za farára v Hornej Mičinej, odtiaľ 28. apríla 1715 prešiel do Balážskych Ďarmot. Počas jeho pôsobenia 21. mája 1721 bolo vyšetrovanie, pod právomocou sudcu Štefana Koháryho o tom, kto staval kostol. Z toho bolo zrejmé, že na pôde Žigmunda Géczyho ho z darov postavili nekatolíci. Za neho vykonal 11. júla 1731 vizitáciu Žigmund Berényi, ktorý ho nedoporučil pre sklony k hnevu a malej bojovnosti. V októbri 1736 odstúpil a odišiel do dôchodku do seminára, v ktorom † 10. augusta 1746.

Číslo záznamu : 27519
Meno kňaza : Apáthy, Ján (18. stor.)
Pcmeno kňaza : apathyjan18stor
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 9
Poradie : 250
Citát : Apáthy Ján
Rovno zo seminára dostal investitúru r.1710 do H. Mičinej. Odtiaľ odišiel do Balassa-Gyarmath. Tu bolo 1721 prevedené vyšetrovanie, na čí náklad bol postavený kostol. Kuriálna komisia zistila, že kostol postavili evanjelici z milodarov na pozemku Žigmunda Géczyho. 1731 vizitoval farnosť gr. Ž. Berényi. O farárovi napísal, že je náklonný na hnev a bitku. 1736 sa zriekol benefícia, v. v. Z. 10.VIII.1746.