logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 435
Meno kňaza : Adam (Sľažany, 1559)
Pcmeno kňaza : adamslazany1559
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 462-463
Poradie : 140230
Citát : Adamus.Occurrit 1559. Parochus in Nagzelezen, (Nagyzelezsény). Ordinatus Viennae per eppum Nauzea, habet uxorem sed caret filio. Hunc visitator a. 1559. Joannes Derecskey, ADnus exhortatus est, ut faciat officium sacerdotale sine quaerela et scandalo. Ut autem certior esset de vita ejus, sciscitatus est a vitricis ecclesiae Sigismundo et Petro Polgár, qui affirmaverunt ejus vitam et mores honestos esse. Simul exhortatus est illum ne transgrederetur ritum ecclesiae Romanae qui dixit dominum Zelecsényi sub utraque specie communicare velle, quem increpavit visitator dum moraretur in Sto Benedicto coram Michaele Dobrokuthy et Matthaeo Poklostay ac toto conventu, multa illi loca citavit ex Sacra Scriptura et sententiis sanctissimorum doctorum de communione sub una specie, quibus auditis animus ejus acquievit.
Preklad : Objavuje sa v r. ako farár vo Veľkých Sľažanoch. Vysvätený vo Viedni biskupom Nauzeom, má manželku ale nemá syna. Vizitátor v r. 1559 Ján Derečkei, archidiakon bol povzbudený, že našiel farskú kanceláriu bez sťažností a neporiadkov. Aby si bol istejší o jeho živote, dopytoval sa Žigmunda a Petra Polgárovcov, ktorí potvrdili jeho život a počestné mravy. Presvedčil sa, že neprestupuje Rímsky obrad, ako to vravel pán Sľažanský, ktorý chcel prijímať pod oboma spôsobmi. Vizitátor ich povzbudil vo Svätom Beňadiku v prítomnosti Michala Dobrokuthyho a Mateja Poklostaya a celého konventu, keď citoval mnohé miesta zo Svätého písma a výroky svätých doktorov teológie o prijímaní pod jedným spôsobom, s čím poslucháči súhlasili.