logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 30435
Meno farnosti : Vyšný Slavkov
Pcmeno farnosti : vysnyslavkov
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 371
Poradie : 50290
Citát : VYŠNÝ SLAVKOV 053 74, tel. 896 524, o. Sp. N. Ves, (574), k. sv. Michala A. (1887), kap. Umuč. J. Krista (1935), kap. P. M. (1890). - K 12, p 7, s 7.
Duchovný správca: Jozef Hanzély.

Číslo záznamu : 62512
Meno farnosti : Vyšný Slavkov
Pcmeno farnosti : vysnyslavkov
Číslo knihy : 94501
Názov knihy : Trochta, J.:Zoznam stredovekých fár na Sl.,XVI. Šarišská stolica
Skratka knihy : Trochta
Poradie : 2420
Citát : 30. VYŠNÝ SLAVKOV, (o. Spišská Nová Ves).
Schem. Scepus. 1948, str.41: Vyšný Slavkov. Rot. 1331: Hermanus de Noua Slauka,(de Novo Slauk). V stredovekých dokumentoch sa pravidelne uvádza iba jeden názov pre Nižný a Vyšný Slavkov — "Zalok", z ktorých Nižný Slavkov existoval v Šaríšskej stolici a Vyšný v Spišskej. Preto niekedy je ťažko určiť, o ktorom Slavkove je reč, najmä keď nie je v spise vyznačená stolica. Pre nestálosť stoličných hraníc v stredoveku, počítal sa niekedy aj Vyšný Slavkov do Šarišskej stolice. V danom prípade názov Nový Slavkov aplikujeme na terajší Vyšný Slavkov. Vyvodzujeme to z istého neskoršieho dokumentu z r. 1347, podľa ktorého spišský podžupan a kastelán vydáva svedectvo, že pred ním protestovali členovia istej zemanskej rodiny proti členom inej rodiny, ktorí zabili jedného príslušníka postihnutej rodiny a druhého ťažko zranili. Stalo sa to na ceste "inter possessiones Vyzalouk et villam Polanka". Spomína sa tu aj istý zeman "de Qwzalouk".(1) Keďže od terajších Poľanoviec na sever leží Vyšný Slavkov, názov "Vyzalouk" sa vzťahuje na túto dedinu a "Owzalouk" znamená Nižný Slavkov. Z uvedeného prípadu vyvodzujeme, žé Vysný Slavkov ležal vtedy politicky na území Spišskej stolice, lebo úradné svedectvo vydal spišský podžupan, ale cirkevne patril ešte do toryského dištriktu. Až po ustálení stoličných hraníc sa dostala táto dedina pod právomoc spišského prepošta, (od r. 1776 spišského biskupstva). Vyšný Slavkov sa spomína r. 1326;(2) a tiež r. 1352, (possessionem Zalouk vocatam in comitatu Scepusiensi).(3) V zozname fár a filiálok dokumentu z r. 1572 sú obe dediny spoločne uvedené. (Szalók superior et inferior).(4) V súpise port z r. 1427 sa vyskytuje dva razy dedina "Zalók", ale bez bližšieho označenia sa nedá zistiť, či tu ide o dve dediny, alebo iba o šarišský Nižný Slavkov, ktorý dvaja zemepáni vlastnili.(5)

1) Bratislav. Slov. Ústredný archív, fond: spišská kapitula, regnicol. arch. Miscellania, scrin. IX. fasc. 3, nr. 17. Pri tom poznamenávame, že maďarský historik A. Fekete-Nagy čítal namiesto "Vyzalouk" názov "Wzalouk" a aplikoval tento ako aj ďalší názov "Owzalouk" na Vyšný Slavkov (Starý Slavkov). Z toho vyvodzoval, že Vyšný Slavkov je staršia osada ako Nižný Slavkov. (A Szepesség területi és társadalmi kialakulása, 1934, Bp. str. 150: Felsöszalók).
2) Hradszky J. Szepesvm. a mohácsi vész elött, 1888, str. 23.
3) AO-V/622.
4) Wagner, DCS. 507.
5) LC. Saros. col. 6.

Poznámka k č. 30: Vyšný Slavkov: Tu doplňujeme text údajmi, ktoré sme uviedli pri tejto fare v Spišskej stolici.
Pázmányov zoznam fár, (Péterffy: Sacra concília...)
P-II/272-II. fratern. Infer. Hornád: Felsö Szalok.
1520: -Anal.Scepus-II/195-III/infer. Hornad: Georgius de Zalog, platil 3 fl. 40 den.
17OO/17O8: Hradszky, Addit. etc: Filialis Felsö Szalok. Kostol je celý z dreva a schátralý. Postavili ho Rusíni pred 60 rokmi (asi 1640). Patroc. sv. Michal. Fara Poljanka, (teraz Poľanovce).
1702-Addit. 275: Filialis ecclesia s. Michaalis in poss. Felsö Szalok. (Vtedy bol kostol vrátený evanjelíkom-dočasne)
1903-Addit. 629: Felsö Szalók. Podľa tu uvedených údajov existovala vo V. Slavkove fara r. 1690, (resp. 1699). Avšak z vyššie uvedeného údaju z r. 1520 je jasné, že tam existovala fara už v tomto roku, (pred reformáciou).
Schemat. 1948, str. 41: Vyšný Slavkov, fara. P. aj Vencko, Spišský hrad, str. 253. Podľa neho "Wy Zalouk" z r. 1349 sa nazývala istá osada s mlýnom, medzi Nižným o Vyšným Slavkovom (Uzalok).