logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 33671
Meno farnosti : Vranov nad Topľou
Pcmeno farnosti : vranovnadtoplou
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 241
Poradie : 23850
Citát : VRANOV NAD TOPĽOU 093 00, tel. 25 18, o. Vranov n. T., (10.600), k. P. M. Narod. (1580), k. P. M. Nep. Srdca (1947) na sídl. Dlhá, k. B. S. J. (1969) na sídl. Hencovce. — Fil.: 1. Čičava (300), k. P. M. Kráľ. (1954), 2. Majerovce (280), k. P. M. Naneb. (1946), 3. Nižný Kručov (200), k. Prem. Pána (1814), 4. Sedliská (570), k. Národ. sv. Jána Krstiteľa (1968). — K 265, p 53, s 59.
Duchovný správca: František Raffač, dekan.
Kaplán: Ignác Juruš.

Číslo záznamu : 51603
Meno kňaza : Štefan(Vranov nad Topľou,1332)
Pcmeno kňaza : stefan1332cicva
Meno farnosti : Vranov nad Topľou
Pcmeno farnosti : vranovnadtoplou
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 257
Poradie : 64780
Citát : Item Stephanus sacerdos de Chifa iuratus solvit X. grossos.
Preklad : Štefan, kňaz z Čičvy (teraz filiál. far. Vranov nad Topľou) prísažne zaplatil 10 grošov.

Číslo záznamu : 54421
Meno kňaza : Štefan(Vranov nad Topľou,1332)
Pcmeno kňaza : stefan1332vranov
Meno farnosti : Vranov nad Topľou
Pcmeno farnosti : vranovnadtoplou
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 328
Poradie : 92960
Citát : Item Stephanus de Warano solvit VII. grossos.
Preklad : (Kňaz) Štefan z Vranova nad Topľou zaplatil 7 grošov.

Číslo záznamu : 54620
Meno kňaza : Štefan(Vranov nad Topľou,1332)
Pcmeno kňaza : stefan1332vranov
Meno farnosti : Vranov nad Topľou
Pcmeno farnosti : vranovnadtoplou
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 333
Poradie : 94950
Citát : Item Stephanus de Waranew solvit V. grossos.
Preklad : (Kňaz) Štefan z Vranova nad Topľou zaplatil 5 grošov.

Číslo záznamu : 55105
Meno farnosti : Vranov nad Topľou
Pcmeno farnosti : vranovnadtoplou
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 346
Poradie : 99800
Citát : Item de Warano solvit IIII.
Preklad : (Kňaz) z Vranova nad Topľou zaplatil 4 (groše).

Číslo záznamu : 55121
Meno farnosti : Vranov nad Topľou
Pcmeno farnosti : vranovnadtoplou
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 346
Poradie : 99960
Citát : Item de Chemernya solvit III.
Preklad : (Kňaz) z Čemerného, teraz časť Vranova nad Topľou, zaplatil 3 (groše).

Číslo záznamu : 55774
Meno farnosti : Vranov nad Topľou
Pcmeno farnosti : vranovnadtoplou
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 362
Poradie : 106490
Citát : Item de Waranno solvit IIII.
Preklad : (Kňaz) z Vranova nad Topľou zaplatil 4 (groše).

Číslo záznamu : 55791
Meno farnosti : Vranov nad Topľou
Pcmeno farnosti : vranovnadtoplou
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 362
Poradie : 106660
Citát : Item de Chemernia solvit III.
Preklad : (Kňaz) z Čemerného (teraz filiál. farnosti Vranov nad Topľou) zaplatil 3 (groše).

Číslo záznamu : 62292
Meno farnosti : Vranov nad Topľou
Pcmeno farnosti : vranovnadtoplou
Číslo knihy : 94501
Názov knihy : Trochta, J.:Zoznam stredovekých fár na Sl.,XVII. Zemplínska stolica
Skratka knihy : Trochta
Poradie : 130
Citát : 11. ČIČVA. (zaniknutá fara v oblasti Podčičva, Sedliská, Čičavy, o. Michalovce).
a) 257: Stephanus sacerdos de Chifa, d: 10 gr.

0-190/35 Csicsva alebo Csicsvaalja, samota pri Sedliskej.
Na územi čičvianskeho hradného panstva vzniklo v XIII.— XIV. st. niekoľko osád, ktoré mali svoj ústredný kostol. Jeho polohu sme nezistili. Existovala Nogchichua,(Veľká Čičava, 1363); Kuzepseuchychua, (Stredná Čičava, tiež 1363).(1) Nájdeme aj "Felchychwa," (1336),(2) tiež "Varálya," (1372-Čičv. Podhradie).(3) Terra Chichua, (1305 nobiles de Chichua, (1347);(5) poss. Chychwa, (1410).(6) V listine z r. 1361 sa uvádza farár vo Vranove a vicearchidiakon v Čičve.(7) Tu sa myslí na celú oblasť farských miest čičvianskeho panstva a jeho okolia. O hrade je reč v listine z r. 1350, (Castrum Chychwa).(8)

1) Csánki, I/1-345.
2) AO-III/244.
3) Csánki I/1-345.
4) F-VIII/5-39. Ešte starší záznam máme v donačnej listine z r. 1270: "Quandam possessionem Chychywa vocatam in comitatu Zemlen in confinio Polonie cum villis Hussceumezeu et Wysno..." (W-XII-12 aj Szp-II. č. 2041. transupmpti, 1273, 1361, 1376, 1410.)
5) AO-V/30.
6) ZSO-II/2, č.7633.
7) Bp-OL-D1, čís. 41485. (film listiny je v Hist. úst. SAV). Príslušné fary nájdeme medzi inými na str. 257, MVat. I/1.
8) Csánki, I/333.

Číslo záznamu : 62344
Meno farnosti : Vranov nad Topľou
Pcmeno farnosti : vranovnadtoplou
Číslo knihy : 94501
Názov knihy : Trochta, J.:Zoznam stredovekých fár na Sl.,XVII. Zemplínska stolica
Skratka knihy : Trochta
Poradie : 650
Citát : 63. VRANOV, (o. Michalovce).
a) -.-
b) 328: Stephanus de Warano, d.: 7 gr.-
c) 333: Stephanus de Waranew, 5 gr.- cc) 346: de Warano, 4.-
d) 362: de Waranno, 4.-

0-196/133: Varannó. Schem. 172: Vranov nad Topľou.
R. 1361 sa uvádza: "Stephanus plebanus de Vronov, vicearchidiaconus de Cziczua"(Čičva);(1) r. 1404: "Hanko rector ecclesie parochialis St. Stephani de Varano;"(2) r. 1519 "Nicolaus plebanus et vicearchidiaconus de Warano."(3) R. 1520 vystupujú "Ambrosius presbyter," traja kapláni a "Johannes baccalarius rector scole Vranoviensis."(4) O kostole sa píše r. 1429: "parochialis ecclesia Sancti Stephani de Varanovia,"(5) aj r. 1490,(ecclesia parochialis S. Stephani Regis in oppido Varano).(6) R. 1433 žiadajú Rozgonyiovci od pápeža povolenie odpustkov pre návštevníkov "ecclesie Beate Marie Virginis in Varrano, Agriensis dioc."(7) Bol to asi kostol františkánov, o ktorých je zmienka v XV. stor.(8) R. 1671 existovali tiež dva kostoly: jeden starý tzv.slovenský, a druhý postavený r. 1580 pre evanjelikov tzv. maďarský. Keď za Thekelyovského povstania bol starý kostol pre katolíkov zničený, majiteľka Vranova dala zhabať kostol evanjelíkov v proppech katolíkov a duchovnú správu zverila paulinom, (1673) ktorí tam fungovali až do rozpustenia ich rehole za Jozefa II.(9) Patrocínium kostola z r. 1433 sa v podstate zachovalo doteraz, (ad Nativitatem BMV).(10)
Vranov sa uvádza r. 1363 ako "civitas vel possessio principalis nobilium de Rozgon Varanyo."(11) Ináč bol označovaný iba ako "oppidum". Rozgonyiovci si dali tam vybudovať opevnený kaštieľ (castellum)(12) a mali tam aj právo vyberať mýto.(13)

1) Bp.OL.Kg.č.41485. Film z listiny má Histor. ústav SAV.
2) MVat. I/4-602.
3) Héderváry oklt. I. 568.
4) Békefi R.A káptalani iskolék torténete etc. 508, č.56. Ten "Ambrosius presbyter" bol asi výpomocný kňaz, akých bolo v takých význačných miestach viacerých.
5) Lukcsics P.I.č. 1230.
6) Bp.OL. Acta eclesiastica cameralia, fasc. 53, nr. 33.
7) Lukcsics P.II.č. 245.
8) Csánki, I/340.
9) Jubil. schem. 1904, II/630-632.
1O) Schem. Cassov, 1948,str. 55.
11) Csánki, I/340.
12) Csánki, I/336.
13) Tamtiež, I/340.