logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 9324
Meno farnosti : Turany
Pcmeno farnosti : turany
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 425-426
Poradie : 130700
Citát : Turán.
(Thurány.)
Olim in ADioecesi in ADtu Nitriensi, VADnali districtu unico Turóczensi. Nunc in Dioecesí Neosoliensi, ADtu Turóczensi, VADnali districtu superiori Turóczensi. Parochia stetit jam saec. XIV.1) Ecclesia ad Stum Gallum Abb. si non in priori, certe initio ejusdem saeculi originem habet. Matricae ab 1809.

1332. inter et 1337. occ. - Martinus plebanus de Arania.
1559. occ. - - - - Thomas.
1560. occ. - - - - Joannes, Polonus.
1673. occ. - - - - Marassik Joannes, et in Alsó-Kubin.
1681. Apr. 15. 1684. Jan. 31. Jaszlóczy Mathias.
1684. - - - - - Mariassy Stephanus.
- - - 1694. - - Rahay Joannes.
1694. Jul. - + 1695. Mart. 16. Zlinszky Joannes.
1695. Apr. 26. 1698. - - Uranovics Martinus.
1698. Mart. 28. 1701. Apr. 25. Rudnay Georgius.
1701. Maji 18. 1704. - - Szluka Stephanus.
1704. Jul. 4. 1713. Mart. 5. Marsovszky Andreas.
1713. Oct. 22. 1719. - - Rajeczky Joannes.
1719. Febr. 8. 1724. Mart. 24. Chinoranyi Georgius.
1724. Sept. 14. 1730. - - Hradeczky Joannes.
1730. Jan. 27. 1733. Sept. 24. Tomka Joannes.
1737. Sept. 23. + 1772. Maji 17. Huszár Paulus.
1772. Jun. 4. + 1774. Maji 3. Medszihradszky Daniel, qui jam 19. Febr. 1768. investitus fuit.
1774. - - - - - Vincze Joannes.

1) Parochia oppidi Turán est antiqua, quae in rationibus census papalis a. 1332-1337. Arania loco Turania vocatur. In diplomate Sigismundi regis a. 1377. occurrit: „populi nostri de Thurano.“ Visitator a. 1559. has notationes fecit: Thwran possessio domini Revay, ecclesia ad S. N. satis pulcherrima, nulla indigens reparatione, habet calices tres, de argento deauratos cum patenis, pacificale unum aeneum, ornamenta quatuor. Visitator a. 1560. dicit ecclesiam esse in honorem Sti Nicolai. Diu in manibus fuit Augustanorum, quorum sequentes ministri noti: 1580. Joannes Pazur, 1606. Andreas Lachanides, 1612. Emericus Jancsó, 1628. Martinus Kurány per Franciscum de Réva. 1639. templo et parochia pulsus. 1647. Art. 6. evangelicis eccl. restituta, tunc minister factus Joannes Bombicenus, 1654. Elias Francisci, 1666. Stephanus Vitkó, 1673. loco motus. Sub tumultibus Tökölianis et Rakóczyanis intrusi Joannes Holeczius et Joannes Andreades. Historia est in Schemat. hist. Dioec. Neosol. 1876. 255.

Číslo záznamu : 27484
Meno farnosti : Turany
Pcmeno farnosti : turany
Číslo knihy : 1044033
Názov knihy : Zarevúcky, A.: Katalóg farností a kostolov banskobystrického biskupstva. Samizdat, 1976
Skratka knihy : Zar1
Strany : 336-338
Poradie : 1160
Citát : Turany
Turany boli v minulosti významnou lokalitou, keď im r. 1397 poskytol Žigmund výsady podľa krupinského práva. Za to mali platiť 100 fl a 10 fl na vydržiavanie kráľa, keď sa bude zdržiavať vo Zvolene. Toto im mohlo dopomôcť k významnejšiemu rozvoju, ale ostali len dedinou. Zemepáni, ktorých bolo v histórii viacej, poslední boli Révayovci, sa postarali o to, aby dedina slúžila predovšetkým im samým. Občania sa zaoberajú poľnohospodárstvom a pracujú v miestnej továrni na spracovanie dreva.
Farnosť je starobylá. V páp. decimačných protokoloch sa vyskytuje pod menom „Arania“ /1/ V Pazmáňovom katalógu sa nenachádza. Reformácia sa sem dostala tak ako v iných turčianskych farnostiach. CV 1559 píše, že je tu F Tomáš, ktorý je síce ženatý, ale všetko zachováva po kat. CV 1560 však píše, že F je Ján, Poliak, o ktorom je pochybnosť, či bol ordinovaný a je asi sakramentár. Po týchto nasledovali už ev F. R. 1673 bol kostol vrátený katolíkom. Za tököliovcov a rákoczyovcov sa ho zase zmocnili ev. Od r. 1714 je stále v kat. správe, ale hmotné postavenie F bolo vždy labilné a keď sa zmenili pomery po r. 1848, bolo hmotné postavenie natoľko znížené, že F z takej dotácie nemohol vyžiť, preto od r. 1873 do r. 1899 ostala neobsadená a pridelená do Sučian. R. 1899 opravili budovy a fara je zase obsadená.
Patronát. V dávnej dobe musel byť kráľovský. Potom ho vykonávali zemepáni. V r. 1714–1723 obec. Potom Révayovci.
Kostol sv. Gála stojí uprostred obce na rovinke a je ohradený nízkym múrom. Bol pri ňom kedysi cintorín. Štýl poukazuje na ranú dobu gotickú. Rozmery: d. 18,60m, š. 9,50m, v. 7m. Svätyňa je obdialníková, preklenutá krížovou klenbou s rebrami. Pastofórium je jednoduché. Okná sú vysoké s lomeným oblúkom. Loď má drevenú povalu pôvodnej formy. Bola viackrát vymieňaná, posledne r. 1942. Teraz je zhotovená v kazetovej forme. Organový chór je drevený. Pred portálom bočného vchodu bola zhotovená kaplnka B. Srdca. Vo fronte stojí veža, ktorá mala v dávnej minulosti cibuľovitý krov. Teraz má len jednoduchú provizórnu striešku. Zvony sú vo zvonici, ktorá stojí v ohradovom múre. Sú dva.
Pôvod kostola. Kostol bol založený v dobe gotickej. F Bachta našiel pri oprave v kostolnom múre kameň s nápisom JOHAN KURAN A.1034 TURAN. Z toho začal súdiť, že kostol bol postavený na začiatku 11. st. Kameň dal zamurovať ku bočnému vchodu, aby bol viditeľný. Ja som kameň nevidel. O hodnovernosti tejto mienky však možno pochybovať: Jednak z arabských číslic, ktoré sa v 11. st. ešte bežne neužívali, jednak z priezviska, ktoré sa v tom čase ešte neužívali. Kuráň bol ev. F v T. Johan mohol byť jeho príbuzný, ktorý opravoval kostol a tak mohol zvečniť svoje meno a rok. Potom by letopočet bol 1634. Číslica 6 sa ľahko zamení za 0. Keďže kostol stojí v dedine, bol vystavený pohromám požiarov a viac razy zhorel. R. 1708 zhorel, preto faru obsadili len r. 1713. R. 1796 znova zhorel. Opravili ho len biedne, lebo CV 1821 píše o ňom ako o „ecclesia desolatissima“. Pri tom požiari boli zničené aj zvony. R. 1829 sa prelomil počas bohoslužieb trám a spadol medzi farníkov. Bolo veľké šťastie, že to skončilo iba s troma ľahko ranenými. Po požiari venoval spišský biskup Pavel de Réva do kostola starý gotický oltár, neznámo z ktorého kostola spišskej diecézy. Doviezli ho na plti. Oltár, ktorý slúži ako hlavný, je krásne dielo gotického rezbárstva. Od r. 1942 bol kostol opravovaný a doplňované boli náležitosti, takže dnes sa môže o ňom povedať: „ecclesia elegans“. Svätyňa bola ponechaná v starobylom vzhľade, loď však pôsobí dojmom dnešného sveta. Neni to vzhľad katedrály, lebo kostol je len dedinský, ale je v ňom príjemne a dôstojne. Zhotovená bola povala, chór, dlažba a lavice. Steny v kostole boli obložené doskami z červeného smreka. Je vybavený elektr. svetlom a kúrením a novým organom.
Fara je postavená r. 1899, v prítomnej dobe opravená a prispôsobená modernému bývaniu.
Farári:
Medzi 1332-1337 sp. Tomáš – 1559 sp. Tomáš – 1560 sp. Ján – 1673 Mariássik Ján – 1681 Jaszlóczy Matej – 1684 Mariássy Štefan – 1684 Rahay Ján – 1694-1695 Zlínsky Ján – 1698 Rudnay Juraj – 1701 Sluka Štefan – 1704 Maršovský Andrej – 1713 Rajecký Ján – 1719 Chynoráni Juraj – 1724 Hradecký Ján – 1730-1733 Tomkay Ján – 1737 Husár Pavel – 1772 Medzihradský Pavel – 1774 Vince Ján – 1777 Rutkay Pavel – 1788 Valentíni Jozef – 1791 Kraus Ferdinand – 1801 Hepner Anton – 1804 Horecký Ignác – 1840 Bachta Ján – 1847 Pausch Karol – 1873 administrovali sučianski F – 1899 Lábay Ferdinand – 1933 Poláček Jozef – 1937 Bobrovský Ľudovít – 1939 Raniak Ján – 1942 Slivka Ján – 1947 Schrott Ladislav – 1961 Strmeň Ladislav.

Poznámky*
Maď. Turán.
1. Arania, meno, ktoré sa píše v páp. protokoloch decimy, sa od Ortvaya aplikuje na Turany. Podľa tohto by bol mal bohatú faru, keď zaplatil 2 marky a 11 groší desiatku za faru.
Z kroniky:
Titul kostola je dosť zmätený. CV 1559 a 1560 udávajú, že kostol mal titul sv. Mikuláša. Odkedy sa stal s. Gallus patrónom, neni známo. Snáď od r. 1732, keď biskup František Mednyánszky ho konsekroval.
Hlavný oltár je dielom niektorého žiaka Pavla z Levoče. Bol zhotovený v prvej polovici 16. st. Hovorí sa, že bol v súkromnej kaplnke spišského prepošta. Ale je na to príliš veľký. R. 1805 ho spišský biskup barón de Réva daroval kostolu. Bol z rodiny patrónov kostola. V skrini je socha sv. Kataríny. R. 1961 oltár odborne konzervovali. Barokový tabernákul odstránili a dali novogotický.
R. 1367 sa spomínajú Turany v rodovom mene Martinus de Turan.
R. 1300 kostol už stál, ako dosvedčujú staré listiny.
R. 1708 kostol zhorel. R. 1796 zhorela polovica obce aj kostol so všetkým zariadením, takže ostali iba holé múry. Roztavili sa aj dva zvony.
R. 1802 bol kostol renovovaný.
R. 1803 patrón daroval organ so 6 mutáciami.
R. 1804 pukol zvon. Preliali ho iba r. 1836.
R. 1829 spadol trám na ľudí. Stalo sa tak preto, lebo renovácia bola zle prevedená, dažďová voda tiekla na trám, ktorý zhnil.
CV 1821 píše, že turiansky kostol je zo všetkých v Turci najspustnutejší.
Murovaná fara bola postavená za F Husára.
Hodiny na veži boli už pred požiarom r. 1796. Tie zhoreli, nové inštalovali r. 1845. Zhotovil ich Štefan Sztaho z BB za 600zl.
R. 1899 prišiel F Lábay. Začala sa stavať fara. Starú bolo treba zbúrať, lebo bola ruina. Na novú faru použili peniaze BBB, kapitály kostola a fondov. F za ten čas býval v hosp. budovách, lebo nemal domácnosť. R. 1900 bola už hotová.
R. 1902 bola postavená škola.
R. 1913 organ je zlý, cirkevníci hľadajú možnosť nového.
R. 1916 rekvirácia zvonov. Vzali dva váhy 273 a 103kg.
R. 1934 bol objednaný zvon u Rudolfa Pernera v Suchom Vrbnom váhy 221kg za 4.667 Kčs.
R. 1936 cirkev si dala intabulovať patronátnu ťarchu na majetok rodiny Révayovskej vo výške 50.000 Kčs.
R. 1939 sa pokúsili o nový organ, ale vyšlo im len na harmónium.
R. 1943 veľká oprava kostola: povala, lavice, prístavba.
R. 1950 nový organ bol postavený.
R. 1955 oprava a modernizácia fary.

Číslo záznamu : 31630
Meno farnosti : Turany
Pcmeno farnosti : turany
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 186
Poradie : 19200
Citát : TURANY 038 53, tel. 925 24, o. Martin (1.500), k. sv. Gála (14. st.). — Fil.: 1. Krpeľany (80), 2. Nolčovo (4), 3. Ratkovo (2), 4. Šútov (20). — K 46, p 10, s 11.
Duchovný správca: Ján Ďurica.

Číslo záznamu : 50562
Meno kňaza : Tomáš(Turany)
Pcmeno kňaza : tomas1332turany
Meno farnosti : Turany
Pcmeno farnosti : turany
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 222
Poradie : 54370
Citát : Item Thomas plebanus Sancti Nicolai, archidiaconatus Nitriensis, iuratus dixit non ultra beneficium suum, quam LXX. grossos [valere], solvit VII. grossos.
Preklad : Tomaš, kňaz z (kostola) sv. Mikuláša v Turanoch, Nitriansky archidiakonát, prisahal, že jeho benefícium nemá väčšiu hodnotu ako 70 grošov, zaplatil 7 grošov.