logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 33630
Meno farnosti : Tulčík
Pcmeno farnosti : tulcik
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 234
Poradie : 23440
Citát : TULČÍK 082 13, tel. 948 14, o. Prešov. (2.300), k. sv. Šimona a Júdu (1694). — Fil.: Demjata (1.000), k. sv. Jána Krst. (1774). — K 46 p 29, s 9.
Duchovný správca: František Dudo.

Číslo záznamu : 50304
Meno kňaza : Ján(Tulčík,1332)
Pcmeno kňaza : johannes1332tulcik
Meno farnosti : Tulčík
Pcmeno farnosti : tulcik
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 208
Poradie : 51790
Citát : Item Johannes sacerdos de Cuelchet iuratus extimavit decimam ad XVI.
grossoss, et est comitatus et archidyaconatus predicti.
Preklad : Ján, kňaz z Tulčíka, prísažne odhadol desiatok na 16 grošov, ktoré zaplatil a je zo spomínanej župy a archidiakonátu.

Číslo záznamu : 53990
Meno kňaza : Ján(Tulčík,1332)
Pcmeno kňaza : johannes1332tulcik
Meno farnosti : Tulčík
Pcmeno farnosti : tulcik
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 316
Poradie : 88650
Citát : Item dominus Johannes de Tolczig iuratus solvit XV. grossos.
Preklad : Pán Ján z Tulčíka prísažne zaplatil 15 grošov.

Číslo záznamu : 55458
Meno farnosti : Tulčík
Pcmeno farnosti : tulcik
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 354
Poradie : 103330
Citát : Item de Tulkzek solvit VI.
Preklad : (Kňaz) z Tulčíka zaplatil 6 (grošov).

Číslo záznamu : 56109
Meno farnosti : Tulčík
Pcmeno farnosti : tulcik
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 370
Poradie : 109840
Citát : Item de Kelgzeg solvit V.
Preklad : (Kňaz) z Tulčíka zaplatil 5 (grošov).

Číslo záznamu : 56157
Meno farnosti : Tulčík
Pcmeno farnosti : tulcik
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 371
Poradie : 110320
Citát : Item de Mecha solvit V.
Preklad : (Kňaz) z Demjaty (teraz filiál. farnosti Tulčík) zaplatil 5 (grošov).

Číslo záznamu : 59334
Meno kňaza : Mathias(Tulčík,1332)
Pcmeno kňaza : mathias1332demjata
Meno farnosti : Tulčík
Pcmeno farnosti : tulcik
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 211
Poradie : 52246
Citát : Item Mathias de Mata.
Preklad : Matúš z Demjaty (teraz fil. farnosti Tulčík)

Číslo záznamu : 62404
Meno farnosti : Tulčík
Pcmeno farnosti : tulcik
Číslo knihy : 94501
Názov knihy : Trochta, J.:Zoznam stredovekých fár na Sl.,XVI. Šarišská stolica
Skratka knihy : Trochta
Poradie : 1250
Citát : 8. DEMJATA, (o. Prešov).
a) 211: Mathias de Mata (de Demata).-
b) -.-
c) -.-
d) 371: de Mecha, 5.-(1)

0-206/55: Mata. Balássy tvrdí, že také miesto neexistuje v Šarišskej stolici a názov "Mecha" aplikuje na terajšiu dedinu Medzany, (o. Prešov-0-206/56). Avšak publikácia MVat.I/1 prepísala názov "Mata" tak, ako ho našla v origináli Berengariovho páp. registra, a nevšimla si, že v Rajmundových záznamoch je správne "Demata" (Arch. Vatic. secr. Collect. nr. 184, pag. 57, col.I). Pisár považoval totiž prvú slabiku názvu "Demata" za predložku "de". Vzhľadom na túto skutočnosť predpokladáme, že aj "de Mecha" bolo nesprávne prepísané namiesto "Demecha-Demeta". Ináč o Demjate nemáme správu, že by tam bola bývala kedysi fara. Schem. 95: Demjata, (zf), fara: Tulčík.
O dedine "Demethe" máme správu z r. 1409.(2) R. 1427 mala "Demethe" 17 port.(3) Alsó-Demethe, Felsew Demethe,(1461).(4)

1) R. 1332 menovaný kňaz asi neplatil. Tá päťka znamená asi denáre, ako sme to už uviedli v úvode k východnému Slovensku.
2) ZSO-II/2, č. 6787.
3) LC. Saros, col. 7.
4) Csánki, I/293.

Číslo záznamu : 62471
Meno farnosti : Tulčík
Pcmeno farnosti : tulcik
Číslo knihy : 94501
Názov knihy : Trochta, J.:Zoznam stredovekých fár na Sl.,XVI. Šarišská stolica
Skratka knihy : Trochta
Poradie : 2000
Citát : 72. TULČÍK, (o. Prešov).
a) 208: /+Johannes sacerdos de Cuelchet(1)...est comitatus (Sars) et archidyaconatus predicti (Wjwar)/,d.: 16 gr. "Solvit" chýba.
b) 316: Dominus Johannes de Tolczig, 15 gr.-
c) 354: de Tulkzek, 6.-
d) 370: de Kelgzeg,(2) 5.-

0- 204/20: Töltszék. Schem. 95: Tulčík. Dedina sa spomína už r. 1248, (villa Teuchik).(3) Ako mýtne miesto sa uvádza r.1355, (Theulchek),(4) aj r. 1385, (Thelchek).(5) "Possessio regalis Thwlgzegh",(1410).(6) R. 1427 mal "Thowlcheg" 58 port. (7) Fara "Thewlcheg" sa vyskytuje až v dikálnom zozname fár r. 1543.(8) R. 1564 bol farár "Emericus de Tylcsik" už prívržencom evanj. konfesie.(9)

1) Možno čítať aj "Tuelchet". (Arch. secr. vatic. Collect. nr. 184, pag. 56, col. I.
2) Správnejšie je čítať "Kelgzelg". (Tamtiež nr. 183, Collect. fol. 114/a, col. I.
3) Wagner, DCS, 458.
4) Péchy lvt. str. 12, č. 47.
5) Iványi, Bardejov, I. č. 26.
6) ZSO-II/2, č. 7703.
7) LC. Saros. col. 8. V 11-tom stĺpci existuje aj "Kysthwlzeg" so 16 portami.
8) ETE-IV/186.
9) Hörk J. A Sáros-Zempléni föesperesség története, str. 23.