logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 9117
Meno farnosti : Tekovská Breznica
Pcmeno farnosti : tekovskabreznica
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 333
Poradie : 106990
Citát : Berzencze.
(Garam-Berzencze, Breznicza.)
Olim in ADioecesi in ADtu Barsensi, VADtu Bars-Szent-Keresztensi. Nunc in Dioecesi Neosoliensi, ADtu Barsensi, VADtu Ujbarsensi. Antiqua Parochia.1) Ecclesia ad Nativ. B. M. V. Post 1749. filia ad Némethi. 1784. Parochia restituta. Matricae ab eodem anno.

1626. occ. - - - - Boczák Georgius.
1671. - - - - - Csermak Nicolaus.
1701. Apr. 26. 1706. - - Abrahamovics Michael.
1706. Mart. 12. 1709. Oct. 8. Szluka Stephanus.
1713. occ. - - - - Banovics Paulus.
1727. Sept. 25. - - - Baros Joannes.
1740. Mart. 8. 1749. - - Laszlóvszky Joannes.
1749. Sept. 19. + 1762. Nov. 23. Oszikovics Michael, et in Némethi.

1) Occurrit inter antiquas parochias in conscriptione Pázmániana. Péterffy, l. c. - Historiam proposuit Ferd. Knauz, Garam melletti szt.-benedeki apátság. I. 143. et Schemat. hist. Dioec. Neosol. 1876. 323.

Číslo záznamu : 27466
Meno farnosti : Tekovská Breznica
Pcmeno farnosti : tekovskabreznica
Číslo knihy : 1044033
Názov knihy : Zarevúcky, A.: Katalóg farností a kostolov banskobystrického biskupstva. Samizdat, 1976
Skratka knihy : Zar1
Strany : 282
Poradie : 990
Citát : Tekovská Breznica

Najjužnejšia farnosť BBB. Leží v prírodnej bráne vstupu do stredného Slovenska. Dedina za feudalizmu patrila beňadickému opátstvu. Na blízkom vršku stál v stredoveku hrad, castrum Bersenche, ktorý 1312 Matúš Čák dal zbúrať. Proti tomu činu podal svätobeňadický opát žalobu pri rábskej kapitule. Cestou pápežského legáta sa dostala posesia opátovi /1/ od 1273. R. 1312 ju Svätá Stolica dala do užívania OAB. Po založení BBB padla do domínia tohoto.
Farnosť. V najstarších časoch tu viedli duchovnú službu rehoľníci z beňadického kláštora. Keď bola pridelená posesia OAB, zriadil tu farnosť. Tá sa nachodí v Pazmáňovom katalógu. V polovici 18 st. zanikla a bola pripojená ku Tekovským Nemciam. R. 1784 BBB ako patrón obnovil farnosť.
Patronát vykonával OAB a od 1776 BBB.
Kostol Narodenia P. Márie stojí na vyvýšenom mieste nad obcou. Rozmery: d. 26m, š. 7,10m, v priečnej lodi 11,90m. Svätyňa je polygonálna. Víťazný oblúk spojuje priečnu loď, čo sú novšia prístavba, ktorá pokračuje v pôvodnej lodi. V priečnej fasáde stojí veža a v nej sú 4 zvony.
Pôvod kostola. Z pôvodného kostola stojí len loď. Tá ma ale drevenú povalu, ktorú nahradili r. 1734 valenou klenbou. Svätyňu, ktorá mala gotickú klenbu zbúrali a r. 1912 pristavili priečnu loď s novou svätyňou. Sú zaklenuté železobetónovou klenbou, ktorá má nad stredom plytkú vkusnú kupolu. Veža bola postavená r. 1734. Zvnútra je kostol dôstojný a príjemný stánok Boží.

Fara. Budova bola postavená r. 1784, je veľmi stará, nehygienická. Potrebná by bola nová.
Farári:
1784 P. Szarugár František OFM – 1785 P. Tholt Xaver – 1786 Petro František – 1788 Hampl Mikuláš – 1789 Hagen Ondrej – 1793 Gažo Ondrej – 1806 Privitzer Štefan – 1853 Kubiš Ignác – 1861 Očovský Anton – 1900 Záni Ján SF – 1900 Rusko Rudolf – 1922 Vlčák Juraj – 1926 Bob Ján administroval z Brehov – 1926 Švehlík Jozef – 1951 Longauer Klement – 196... Tomkovič Jozef – 197... Hrmo Albín

Poznámky:
Maď. Barsberzencze.
1. Fejér CD V.2.140 a IX.5.40.
Z kroniky:
1856 veľký požiar zničil obec. Nasledujúci rok cholera zahubila viac ako 50 ľudí.

Číslo záznamu : 31611
Meno farnosti : Tekovská Breznica
Pcmeno farnosti : tekovskabreznica
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 182
Poradie : 19010
Citát : TEKOVSKÁ BREZNICA 966 52, tel. 917 37, o. Žiar n. Hr. (1.558), k. P. M. Národ. (1784). — K 29, p 13, s 18.
Duchovný správca: Albín Hrmo.