logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 31858
Meno farnosti : Pruské
Pcmeno farnosti : pruske
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 281
Poradie : 40610
Citát : PRUSKÉ 018 52, tel. 926 72, o. Pov. Bystrica, (7.700), k. sv. Petra a Pavla, ap. (1780), k. sv. Juraja, frant. (1642), kap. sv. Cyrila a Metoda v Bohuniciach (st.). — Fil.: 1. Horovce (820), k. Najsv. Trojice (1627), 2. Mikušovce (1.130), kap. P. M. (1906), 3. Dúlov (1.120), 4. Tuchyňa (850), 5. Krivoklát (480), 6. Vršatecké Podhradie (320). — K 131, p 72, s 45.
Duchovný správca: Dr. Štefan Grác.
Kaplán: Jozef Oprala.
Kňaz bývajúci vo farnosti: Eduard Alojz Filo, O. Praem.

Číslo záznamu : 41481
Meno farnosti : Pruské
Pcmeno farnosti : pruske
Číslo knihy : 1019709
Názov knihy : Schematismus Cleri Dioecesis Nitriensis Pro Anno A Christo Nato MCMXLII
Skratka knihy : NS1942
Strany : 53-54
Poradie : 730
Citát : 7. Pruské. Ecclesia ad SS. AA. Petrum et Paulum consecrata.
Parochia erecta anno 1221. Matricas habet ab anno 1735.
In ambitu parochiae: Ecclesia in honorem S. Georgii M.
apud PP. Franciscanos; Ecclesia ad SS. Trinitatem in
Horovce; oratoria publica in scholis Mikušovce, Vrš. Pod-
hradie et Krivoklát; Capellae privatae in honorem S. Rochi
in Pruské et in hon. S. Crucis in Bohunice. Patronus:
Dunajská Banka úč. spol. Bratislava. Int. Administrator:
Cl. D. Stephanus Kalina, Ss. Theol. Doctor. Cooperator:
I. D. Adalbertus Hedera, II. D. Theodorus Smatana.

Num. anim. Cath. A. C. Jud. Div.
In Matre: 1226 2 28 -
Fil.: Bohunice 762 - 3 - 1.3
Dúlov-Nová Ves 628 - 4 - 3.8
Horovce Ecclesia 768 - - - 6.7
Krivoklát 429 - - - 6
Vršatské Podhradie 484 - - - 6.1
Mikušovce 1019 - 10 - 6.3
Tuchyňa 731 - 5 - 3
Savčina-Podvážie 307 - - - 2.9
_____________________________________________________________
Universim 6354 2 50 -

SS. Ros. 1950, Ss. Cor. J. 1630, Inf. J. 985.
Usus linguae: Slavicae.
Posta, statio telegraphica et telephonium st. viae ferreae:
Pruské.

Numerus animarum in toto Districtu:
___________________________________________________________
Cath. Gr. cath. A. C. Jud. Div.
20.487 3 127 203 35

V. DISTRICTUS PRUZINENSIS.

Vice-Archi-Diaconus:
A. R. D. Martinus Némedy, Parochus Horno-Kočkovcensis,
scholarum elem. Districtualis Inspector.

Secretarius Districtualis:
D. Antonius Židek, Administrator in Podskalie.

Parochiae.

Číslo záznamu : 42068
Meno farnosti : Pruské
Pcmeno farnosti : pruske
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836
Strany : 68
Poradie : 640
Citát : PRUSZKA. Oppidum. Parochia antiqua, erecta Anno 1221. |
Ecclesia ad SS. AA. Petrum et Paulum. Ibidem apud PP. |
Franciscanos Ecclesia in honorem S. Georgii M. et in | Dist. a Matr.
Castello Capella priv. ad Christum patientem. | Hor.
Patronus. Ill. D. Comes Franciscus Xav. a Kónigsegg. |
Parochus. D. Joannes Trenchányi. |
In Matre: + Cath. AC. Jud. |
988 - 92 |
Filialibus: |
Bohunicz 695 - 12 | 1/4
Dúlov 91 - - | 3/4
Horócz, Ecclesia ad SSS. Trinitatem 402 - 9 | 1
Krivoklád 363 - 6 | 1 1/4
Mikusócz 831 - 26 | 1
Podhragy 395 - 8 | 1 2/4
Podváss 100 - - | 1/4
Savcsina 291 - 21 | 2/4
Tuchina 426 - 11 | 2/4
Újfalu 395 - 6 | 3/4
Lingua: Slav. Summa: 4977 - 191

Číslo záznamu : 42239
Meno farnosti : Pruské
Pcmeno farnosti : pruske
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836
Strany : 148
Poradie : 2370
Citát : Pruszka, Oppid. Andreas Gulik. Joannes Kralovits alias Karlovics. Andreas Tamasovits alias Bahorecz. Nicolaus Klacsánszky. Josephus Vábel. Antonius Gyattel. Josephus Nejedly. Joannes Roszinszky. Franciscus Nejedly. Joannes Cselko. Josephus Strofinszky. Franciscus Xav. Beck. Joannes Trenchányi.

Číslo záznamu : 43065
Meno farnosti : Pruské
Pcmeno farnosti : pruske
Číslo knihy : 1019708
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII
Skratka knihy : NS1937
Strany : 54
Poradie : 570
Citát : 7. Pruské. Ecclesia ad SS. AA. Petrum et Paulum consecrata.
Parochia erecta anno 1221. Matricas habet ab anno 1735.
In ambitu parochiae: Ecclesia in honorem S. Georgii M.
apud PP. Franciscanos; Ecclesia ad SS. Trinitatem in
Horovce; oratoria publica in scholis Mikušovce, Vrš. Pod-
hradie et Krivoklát; Capellae privatae in honorem S. Rochi
in Pruské et in hon. S. Crucis in Bohunice. Patronus:
Dunajská Banka úč. spol. Bratislava. Int. Administrator:
Cl. D. Stephanus Kalina, Ss. Theol. Doctor. Coope-
rator: —

Num. anim. Cath. A. C. H. C. Jud. Absque Conf.
In Matre: 1158 2 -- 23 ---
Fil.: Bohunice 670 2 -- -- -- 1.3
Dúlov-Nová Ves 571 -- -- -- -- 3.8
Horovce Ecclesia 417 -- -- -- -- 6.7
Krivoklát 394 -- -- -- -- 6
Vršatské Podhradie 526 -- -- -- -- 6.1
Mikušovce 853 -- -- 4 -- 6.3
Tuchyňa 638 -- -- 4 -- 3
Savčina-Podvážie 259 -- -- -- -- 2.9
____________________________________________________________
Universim: 5486 4 — 31 —

SS. Ros. 900, Ss. Cor. J. 1450, Tert. S. Franc. 92,
Char. 150, S. K. S. 34.
Usus linguae: Slavicae.
Posta, statio telegraphica et telephonium in Pruské.

Numerus animarum in toto Districtus:
___________________________________________________________
Cath. A. C. H.C. Jud. Absque Conf. Div.
18260 80 1 198 4 64

V. DISTRICTUS PRUŽINENS1S.

Vice-Archi-Diaconus:
A. R. D. Martinus Némedy, Parochus Horno-Kočkovcensis,
una scholarum elem. Districtualis Inspector.

Secretarius-Districtualis:

Parochiae:

Číslo záznamu : 43470
Meno farnosti : Pruské
Pcmeno farnosti : pruske
Číslo knihy : 60075
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXIII
Skratka knihy : NS1913
Strany : 54
Poradie : 560
Citát : 6. Poroszka. Ecclesia ad SS. AA. Petrum et Paulum con-
secrata. Parochia erecta anno 1221. Matricas habet ab
anno 1671. In ambitu parochiae Ecclesia in honorem S.
Georgii M. apud PP. Franciscanos; Ecclesia ad SS.
Trinitatem in Horócz; Capella privata ad Christum patien-
tem in castello; publica Capella S. Rochi; Capella privata
ad exalt. s. Crucem in Vágbánya. Patronus: Fran-
ciscus Xav. Com. Königsegg ab Aulendorf. Parochus:
Idem, qui Secretarius Distr. Cooperator: D. Josephus
Kianicska.

Num. anim. Cath. A. C. H. C. Jud. Div.
In Matre o 1393 1 — 65 — --
Fil.: Vágbánya 692 — — 3 — 2
Dulóujfalu 635 — — 10 — 4½
Horócz Eccl. 523 — — 9 — 4¾
Széppatak ) 5¾
Allodium Chrastkova } 369 — — 4 — --
Mikosfalva 901 — — 27 — 6½
Oroszlánkő ) — — 3 — 6¾
Allodium Dúzsavi } 437 — — — — 5
Vláratelep ) — — — -- 18½
Vágpart 212 — — 11 — 2½
Tohány 667 — — 8 — 3
___________________________________________________________
Universim 5829 1 — 140 —
Usus Linguae: Slavicae.
Posta, statio telegraphica, telephonium loco.

Číslo záznamu : 50149
Meno kňaza : Šimon(Pruské,1332)
Pcmeno kňaza : simon1332pruske
Meno farnosti : Pruské
Pcmeno farnosti : pruske
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 200
Poradie : 50240
Citát : Item Symon de Presca (Prusca) iuratus solvit VI. grossos.
Preklad : Šimon z Pruského prísažne zaplatil 6 grošov.

Číslo záznamu : 62795
Meno farnosti : Pruské
Pcmeno farnosti : pruske
Číslo knihy : 1066145
Názov knihy : Schematizmus Žilinskej diecézy 2018. Vydal Biskupský úrad v Žiline 2018
Skratka knihy : Schem2018
Strany : 158
Poradie : 830
Citát : Kedy presne vznikla farnosť v Pruskom nie je známe, ale v prvej polovici 14. storočia už jestvovala. Pôsobili v nej farári, administrátori: Šimon, Tomáš Bartovič, Mikuláš Ondrejkovič, Juraj Štetinaj, Andrej Ďurný, Andrej Gulik, Ján Kralovič, Andrej Tamašovič, Mikuláš Klačanský, Jozef Wabel, Anton Ďateľ, Jozef Nejedlý, Ján Rosinský, František Nejedlý, Ján Čelko, Jozef Strofinský, František Xaver Bek, Ján Trenčáni, Jozef Kompánek, Štefan Lovási, Jozef Choréni ml., Valentín Chocholuš, Štefan Gallo, Štefan Kalina, Štefan Kosper, Michal Boleček, Jozef Pitek, Ondrej Závodský, Štefan Grác, Ladislav Herman, Vladimír Šupa, Pavol Herud, Jozef Pavlásek, Ivan Kňaze.
Matriky sú vedené od roku 1671, zomrelých od 1698, sú zachované.
Poznámka DKI : Zoznam kňazov v Schematizme vypracoval Drahomír Velička.