logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 33616
Meno farnosti : Prešov
Pcmeno farnosti : presov
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 231
Poradie : 23300
Citát : PREŠOV 080 01, tel. 335 00, 252 78, o. Prešov, (40.000), k. sv. Mikuláša (1347), k. sv. Kríža, kalv. (1756), k. sv. Jozefa, frant. (1708), kostolík sv. Kríža, cint. (1790), kap. P. M. na Vydumanci. — Fil.: 1. Cemjata (250), k. sv. Donáta (1800), 2. Preš. Dúbrava (500), kap. Sv. Rodiny, 3. Surdok, (150), k. sv. Petra a Pavla (1943). — K 580, p 246, s 137.
Duchovný správca: ThDr. Jozef Šesták, kanonik.
Kapláni: Milan Balica, Stanislav Pálenčár, Ján Lauda, Štefan Farkaš.
Kňazi bývajúci vo farnosti: Oskar Formánek, SJ, Gracián Gorný OFM, Ján Harčár, Michal Jacko, Mons. Melicher Zelený, páp. prelát. Aug. Denvers.

Číslo záznamu : 50231
Meno kňaza : Henrich(Prešov,1332)
Pcmeno kňaza : henrich1332presov
Meno farnosti : Prešov
Pcmeno farnosti : presov
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 204
Poradie : 51060
Citát : Item Henricus plebanus de Aperies, vicarius domini episcopi Agriensis, iuratus] dixit, [beneficium non ultra XXIIII. marcas per] annum valere, [et est archidyaconatus de Cyuar, solvit decimam], ad XVIII. (sic) grossos pro
marca computando.
Sumpma huius pagine ..... grossi cum dimidio.
Preklad : Henrich, kňaz z Prešova, vikár jágerského pána biskupa, prísažne vypovedal, že benefícium nemá hodnotu viac ako 24 mariek ročne, počítajúc marku za 18 grošov, desiatok zaplatil, je z abovského archidiakonátu.Súčet tejto strany je .... grošov a pol.

Číslo záznamu : 54006
Meno kňaza : adam(Prešov,1332)
Pcmeno kňaza : adam1332svatyladislav
Meno farnosti : Prešov
Pcmeno farnosti : presov
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 317
Poradie : 88810
Citát : Item Adam de Sancto Ladislao solvit III. grossos.
Preklad : Adam, (kňaz) zo Sv. Ladislava (teraz filiál. far. Prešov) zaplatil 3 groše.

Číslo záznamu : 54028
Meno kňaza : Henrich(Prešov,1332)
Pcmeno kňaza : henrich1332presov
Meno farnosti : Prešov
Pcmeno farnosti : presov
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 317
Poradie : 89030
Citát : Item Henricus de Epries solvit II. marcas Cassenses.
Preklad : (Kňaz) Henrich z Prešova zaplatil 2 marky košické.

Číslo záznamu : 55450
Meno farnosti : Prešov
Pcmeno farnosti : presov
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 354
Poradie : 103250
Citát : Item de Sancto Ladislao.
Preklad : Tiež (kňaz) z (kostola) sv. Ladislava (v Prešove).

Číslo záznamu : 55506
Meno farnosti : Prešov
Pcmeno farnosti : presov
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 355
Poradie : 103810
Citát : Item plebanus de Eperies solvit LXXII.
Preklad : Kňaz z Prešova zaplatil 72 (grošov).

Číslo záznamu : 56100
Meno farnosti : Prešov
Pcmeno farnosti : presov
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 370
Poradie : 109750
Citát : Item de Sancto Ladislao solvit IIII. grossos.
Preklad : (Kňaz) z (kostola) svätého Ladislava v Prešove zaplatil 4 groše.

Číslo záznamu : 56123
Meno farnosti : Prešov
Pcmeno farnosti : presov
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 370
Poradie : 109980
Citát : Item de villa Fillidyver.
Preklad : Tiež (kňaz) z bývalej Sidópataky v Prešove.

Číslo záznamu : 56161
Meno farnosti : Prešov
Pcmeno farnosti : presov
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 371
Poradie : 110360
Citát : Item plebanus de Eperies XXIIII. grossos.
Preklad : Farár z Prešova (zaplatil) 24 grošov.

Číslo záznamu : 59336
Meno farnosti : Prešov
Pcmeno farnosti : presov
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 211
Poradie : 52255
Citát : Item sacerdos Sancti Ladislai.
Preklad : Kňaz (kostola) sv. Ladislava pri Prešove.

Číslo záznamu : 62451
Meno farnosti : Prešov
Pcmeno farnosti : presov
Číslo knihy : 94501
Názov knihy : Trochta, J.:Zoznam stredovekých fár na Sl.,XVI. Šarišská stolica
Skratka knihy : Trochta
Poradie : 1800
Citát : 53. PREŠOV, (o. Prešov).
a) 204: /Henricus plebanus de Aperies, vicarius dominá episcopi Agriensis/...est archidyaconatus de Cyuar/.. hb.: 24 m. ročne.-d.: solvit decimam ad XLVIII grosos(1) pro marca computando. (suma nie je uvedená).
b) 317: Henricus de Epries, 2 marky košické.
c) 355: plebanus de Eperies, 72.
d) 371: plebanus de Eperies, 24 gr.

Meno tohto farára nájdeme aj v Rufinových účtoch. (p.publikáciu MVat.I/1, str. 26). Keďže prešovská fara bola v období 1317 -1320 prvý raz uprázdnená, bol nový farár povinný zaplatiť polovičnú sumu z ročných príjmov benefícia, ktoré činili pätnásť mariek. Mal teda odviesť 7.5 mariek. Keďže sa farár Henrich zdráhal túto sumu zaplatiť, bol exkomunikovaný, a hlavný kolektor vyzval jágerského biskupa, aby uvedený obnos vymáhal od farára a poslal pápežskej kúrii.(2)

Balássy vôbec neuvádza vyššie uvedené latinské názvy Prešova, a iba index diela ich obsahuje a správne aplikuje na Prešov, (0-II/834 a 861). Schem. 90-91: Prešov. Farár Henrich sa spomína aj v listine z r. 1342, (Henricus plebanus de Eperyes et vicearchidiaconus).(3) Zoznam ďalších stredovekých farárov obsahuje jubil. schematizmus z r. 1904.(4) Často sa stretávame s menami farárov a s farským kostolom sv. Mikuláša (ktorého patrocínium sa zachovalo doteraz) v dokumentoch mestského a stoličného archívu. Okrem spomenutého kostola existovali v stredoveku karmelitský na tzv. Slovenskej ulici, dominikánsky sv. Štefana, sv. Ladislava, sv. Leonarda, (in suburbio) špitálsky kostol blahosl. Panny Márie.(5) Prešov sa spomína už r. 1247,(6) aj r. 1248.(7) R.1299 dostal metské výsady.(8)

1) Publikácia MVat.I/1, nesprávne uvádza, že jedna košická marka mala hodnotu 18 grošov. Nevšimla si totiž že po "x" stojí "1"', čo znamená 50. V origináli registrov je jasne "x1viii" uvedené. (p.Arch. secr. Vatic. Collect. nr.183, fol. 73/bcol. I. posledné dva riadky). Aj Rajmundove osobné záznamy píšu 48 grošov (Collect. nr. 184, pag. 54. col.1).
2) MVat.I/1-26: Item vacavit plebes de Eperies dicte diocesis (Agriensis), cuius fructus ascendebant in universo ad summam XV. marcharum Viennensium, IIIIC.denariis Viennensibus pro marcha qualibet computatis, de quibus pro domino nostro elegi medietatem, videlicet VII.marchas et dimidiam, quarum quelibet valet III. florenos et dimidium. Non solvit. Mandans domino Henrico plebano dicte plebis, ut solveret, qui solvere recusavit, et propter hoc fuit denuntiatus excomunicatus, et insuper monui ...episcopum Agriensem, ut exigeret eas et mitteret ad curiam.

3) Hoklt. str. 236.
4) Schem. jubil. I. str. 290-293. Okrem tam menovaných v dokumentoch našli sme aj r. 1395 farára menom Mikuláš, (ZSO-I. č. 4213). R. 1498 sa vzdáva kňaz Matúš funkcie prešovského farára, (Iványi, Prešov, č. 780,inv.č. 626.) V jubil. schematizmu je tento farár nesprávne menovaný Matejom (I.str. 293: 1494 Zewch Mátyás). V tomto dokumente je spomenutý aj Michael "capellanus Sclavorum" ako svedok.
5) Schem. jubil. I. str.293-295, a Dejiny Prešova, 1965, I/106. Tieto kostoly sa často spomínajú aj v spisoch mestského archívu, napr. Eperjes város végrendeleti könyve, 1474-1513, Történelmi Tár, 19O9, str. 438-449, v ktorej sa nachádzajú aj odkazy pre spomenuté kostoly a ich kňazov.
6) F-VI/2-375, Szp. I. č. 864.
7) Wagner, DCS-458, Szp. I. č. 874.

8) Dejiny Prešova, I/80 a tiež I/66, pozn.1. Podľa listiny z r. 1233 mala dostať "Ecclesia de Epuryes" 3000 kusov kamennej soli, (MES-I/294). Lenže nie je tu isté, či ide skutočne o šarišský Prešov a nie o zaniknutú dedinu "Eperies" v Sedmohradsku, (MES-I/223, rok 1219).

Raslavice Nižné- p. Nižné Raslavice, č. 47.

Číslo záznamu : 62461
Meno farnosti : Prešov
Pcmeno farnosti : presov
Číslo knihy : 94501
Názov knihy : Trochta, J.:Zoznam stredovekých fár na Sl.,XVI. Šarišská stolica
Skratka knihy : Trochta
Poradie : 1900
Citát : 63. SVÄTÝ LADISLAV,+ (zaniknutá dedina pri Prešove).
a) 211:+ Sacerdos Sancti Ladislai, /juratus extimavit/.(1)
b) 317: Adam de Sancto Ladislao, 3 gr.
c) 354: de Sancto Ladislao.-
d) 370: de Sancto Ladislao, 4 gr.

0-208/78: Szent László. Balássy nelokalizuje tento názov. Ortvay v poznámke č. 1. uvádza, že na Görögovej mape Šarišskej stolice je vyznačená istá samota "Szentlászló" medzi Rokycanmi a Solivarom. Zistili sme, že aj na mape Lipszkého je samota tohto mena uvedená, ale pod prešovskou kalváriou smerom na Hanisku.(2) Csánky je zasa tej mienky, že Svätý Ladislav existoval medzi Pavlovcami a Hanušovcami nad Topľou.(3) Kedže táto osada patrila podľa súpisu port z r. 1427 Mikulášovi Sósovi, (Zenthlázó -s 8 portami),(4) sme toho názoru, že tu ide o inú tiež zaniknutú dedinu toho istého mena. Vyššie menovaná osada "Sanctus Ladislaus" ani nie je v portálnom súpise vyznačená, lebo r. 1427 už bola súčasťou Prešova. Prvý záznam o kostole sv. Ladislava máme v listine z r. 1261, keď mladší kráľ Štefan, (neskoršie V.) daroval istému....určitú časť zeme, vykrojenej z rozsiahleho kráľovského "predia" solivarského. Pri metácii sa poznamenáva, že ide o zem, na ktorej stojí kostol sv. Ladislava.(5) Tento majetok r. 1410 získal výmenou kráľ Žigmund a daroval ho r. 1411 Prešovu,(6) ktorý si sťažoval na nedostatok ornej pôdy pre výživu obyvateľstva. Majetok bol daný v tom rozsahu, v akom bol určený pri metácii podľa prepisu listiny z r. 1261.(7) Maďarské obyvateľstvo sa postupne sťahovalo do mesta a osada pustla.(8) Tak zanikol aj kostol. Kopec, na ktorom stará osada existovala, po maďarsky sa nazýval "Szentlászló hegye".(9) Slovensky mu hovoria Vilecká hurka.(10)

1) Veta v Rajmundovom osobnom zozname nebola dokončená. (Arch. secr. Vatic. Collect. nr. 184, pag. 57, col. I.). Že kňaz nezaplatil desiatok, vyvodzujeme z toho, že dlžníci sú v registri pred prvým slovom "Item" označení krížikom. (Tamtiež, Collect. nr. 183, fol. 75a, col. I.).
2) Joannes Lipszky de Szedlicsna: Repertorium locorum, objectorumque... Hungariae, Slavoniae, Croatiae etc. Budae, 1808, str. 637: Szent-László. Swatý Ladislaw, Láclaw, -mapa čís. II.
3) Csánki, I/311.
4) LC. Saros. col. 8.
5) W-VIII/11, (quandam terram in districti predii nostri de Souar existentem, ubi ecclesia ad honorem Beatissimi Ladizlai Regis est constructa...). P. aj Iványi, Prešov, č.2, inv. č. 1.
6) F-X/5-66, aj ZSO-II/2, č. 7750, (transumpt listiny z r. 1411).
7) Iványi, Prešov, č. 164, inv. č. 109, tiež č.162 a 166.
8) Dejiny Prešova, I/99.
9) A Magyar korona országainak helységnévtára, 1907, str. 988. Tóth S. tvrdí, že na tomto kopci existoval kláštor rehole lazaristov, ktorí opatrovali malomocných. (Tóth S. Sárosvm. II/475). O tomto kláštore sme nenašli historický záznam. Ošetrovaním nemocných sa medzi inými zaoberala dávno zaniknutá francúzska rytierska rehoľa sv. Lazara, ale nemáme vedomosť o tom, že by takáto bola bývala na území Slovenska. (Révay lexikón, zv. XVII. str. 557: Lázár-lovagrend). Iná rehoľa lazaristov, založená r. 1624, vykonávala misijnú činnosť, a nie ošetrovanie chorých. Ani tato rehoľa nie je v Prešove známa. (Dr. Špirko: Cirkevné dejiny, str. II/241).
10) Štatistický lexikón obcí Československej republiky, str. 141, pozn. 61.

Svätý Lukáš,-p. č. 87, tohto zoznamu: de Sancto Luca.
Svätý Michal,-p. č. 65, " " Šarišské Michaľany.
Svätý Peter,- p. č. 51, " " Petrovany.
Svätý Vavrinec, (Laurentius), -p. č. 25, tohto zoznamu: Jakubovany.