logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 31812
Meno farnosti : Močenok
Pcmeno farnosti : mocenok
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 271
Poradie : 40150
Citát : SLÁDEČKOVCE 951 31, tel. 811 06, o. Nitra (7.924), k. sv. Klimenta (1761), k. sv. Kríža (1747), kap. sv. Hrobu, kalv. (1859), kap. sv. Kríža, býv. kašt., kap. sv. Urbana (1748). — Fil.: 1. Horná Kráľova, 2. Gorazdov, 3. Nový Svet, 4. Šíky, 5. Lackov Dvor. — K 139, p 73, s 72.
Duchovný správca: Alojz Dubravický, SVD.
Kaplán: Pavol Kondé.
Kňazi bývajúci vo farnosti: František Šimna, SDB a Štefan Sysel.

Číslo záznamu : 41423
Meno farnosti : Močenok
Pcmeno farnosti : mocenok
Číslo knihy : 1019709
Názov knihy : Schematismus Cleri Dioecesis Nitriensis Pro Anno A Christo Nato MCMXLII
Skratka knihy : NS1942
Strany : 29-30
Poradie : 150
Citát : 6. Močenok. Ecclesia ad S. Clementem P. et M. consecrata.
Parochia erecta saeculo XIV. iam exstitit. Matricas habet
ab anno 1673. In ambitu parochiae: Capella S. Crucis,
S. Emerici apud Sorores Christ. Charitatis, S. Crucis in
Castello Episcopali, ad Sepulchrum Christi Domini in
Monte Calvariae, S. Urbani P. et M. in promontorio.
Patronus: Episcopus Nitriensis. Parochus: Rmus D.
Julius Ludvigh, pag. 21. Cooperatores: I. D. Stephanus
Kúsek, II. D. Josephus Pócsik.
Dist. a
Num. anim. Cath. A. C. Jud. Div. matre
In Matre: 5468 2 49 10 Km
Fil.: H. Kráľová 1636 - 5 - 1½
Praed. Garázda 171 - - - 4½
Lapos 30 - - - 5½
Sik 106 - - - 2
Gátörház 8 - - - 6
Odersvet 55 - - - 3½
Vysoké Hrušky 10 - - - 4½
Malá Medza 10 - - - 5½
Laciház 37 3 - - 4
Andelok 29 - - - 6
Kopanica 30 - - - 6½
____________________________________________________________
Universim 7590 5 54 10

SS. Ros. 150O, SS. Cor. J. 270, Alt. 120, Scap. 420,
Congr. Mar. 160, Tert. S. Franc. 70, Unio Cath. mul. 120,
Prop. F. 120, Inf. J. 250, S. Adalb. 110, Char. 30, SMBS
50, Infirm. 25.
Usus linguarum: Slavicae, hungaricae.
Posta, telephonium, statio telegraphica: loco. Statio fer-
roviae: Nitra.

Numerus animarum in toto Districtu:
Cath. Gr. cath. A. C. Jud. Div.
19.190 5 74 156 48

III. DISTK1CTUS KOVARCENSIS.

Vice-Archi-Diaconus:

A. R. D. Julius Rektory, Schol. Inspector distr., Parochus
Selčanyensis.

Secretarius Districtualis:
D. Stephanus Szőllősy, Parochus in Oponice.

Parochiae.

Číslo záznamu : 42014
Meno farnosti : Močenok
Pcmeno farnosti : mocenok
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836
Strany : 42
Poradie : 100
Citát : MOCSONOK. Opp. Par. ant. erecta An. 1673. |
Ecclesia ad S. Clementem P. et M. Ibidem: |
Capella S Crucis, et in Promontorio alia S. |
Urbani P. M. |
Patronus. Exc. D. Episc. Nitr. |
Parochus. D. Franciscus Hubácsek. |
In Matre: Cath. AC. Jud. |
1679 1 16 |
Filialibus: |
Királyi 750 - 4 | 1/4
Garázda 21 - - | 1/2
Praed. Lapos 9 - - | 1/2
Szék 16 - - | 1/2
Vámhid Divers. 6 - - | 3/4
Summa: 2481 1 20 |
Lingua: Hung. Slav. et Germ.

Číslo záznamu : 42218
Meno farnosti : Močenok
Pcmeno farnosti : mocenok
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836
Strany : 146
Poradie : 2160
Citát : Mocsonok. Stephanus Urbanovics, Franciscus Hajnovics. Adamus Detrich. Francicus Szent-Mihály. Joannes Kmosko. Georgius Laczkovics. Josephus Bezrovics. Alexander Lúley. Franciscus Lehotzky. Paulus Benitsád. Alexander Alagovich. Stephanus Hassko. Franciscus Hubácsek.

Číslo záznamu : 43022
Meno farnosti : Močenok
Pcmeno farnosti : mocenok
Číslo knihy : 1019708
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII
Skratka knihy : NS1937
Strany : 30
Poradie : 140
Citát : 6. Močenok. Ecclesia ad S. Clementem P. et M. consecrata. Dist. a
Parochia erecta saeculo XIV. iam exstitit. Matricas habet matre
ab anno 1673. In ambitu parochiae: Capella S. Crucis, KM.
S. Emerici apud Sorores Christ. Charitatis, S. Crucis in
Castello Episcopali, ad Sepulchrum Christi Domini in
Monte Calvariae, S. Urbani P. et M. in promontorio.
Patronus: Episcopus Nitriensis. Parochus: Rmus D.
Julius Ludvigh, tit. Abbas de Sóvár, Confessarius soro-
rum christ. caritatis, pag. 21. Cooperator: I. D. Coloman-
nus Juszka, II. D. Stephanus Bitter.

Num. anim. Cath. A.C. H.C. Jud. Div.
In Matre: 4260 - - 78 2
Fil.: Királyi 1445 - - 11 - 1-1½
Praed. Garázda 170 - - - - 4½
Lapos 22 - - - - 5½
Sik 125 - - - - 2
Gálőrház 3 - - - - 6
Odersvet 16 - - - - 3½
Vysoké Hrušky 12 - - - - 4½
Malá Medza 5 - - - - 5½
Laciház 21 - - - 2 4
Vážnica 5 - - - - 5
_____________________________________________________________
Universim: 6084 - - 89 4

SS. Ros. 1600 SS. Cor. J. 240, Alt. 108, Scap. 420,
Congr. Mar. 210, Tert. S. Franc. 66, Unio Cath. mul. 125,
Prop. F. 160, Inf. J. 140, S. Adalb. 110, Orol 70, Char. 30
Usus linguarum: Slavicae, hungaricae.
Posta, telephonium, statio telegraphica loco. Statio fer-
roviae: Šala n. V.

Numerus animarum in toto Districtu:
_________________________________________________
Cath. Graec. un. A. C. H. C. Jud. Div.
16116 - 33 7 221 23

III. DISTRICTUS KOVARCENSIS.

Vice-Archi-Diaconus:
A. R. D. Colomannus Hamar, Parochus-Consultor, Paro-
chus in Nitrianska Streda.

Secretarius Districtualis:
A. R. ac Cl. D. Stephanus Cserenyey, S. Sanct. Came-
rarius hon., SS. Theol. Doctor, Parochus Kovarcensis.

Parochiae.

Číslo záznamu : 43426
Meno farnosti : Močenok
Pcmeno farnosti : mocenok
Číslo knihy : 60075
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXIII
Skratka knihy : NS1913
Strany : 31
Poradie : 120
Citát : 4. Mocsonok. Ecclesia ad S. Clementem P. et M. con-
secrata. Parochia erecta seculo XIV. iam exstitit.
Matricas habet ab anno 1673. In ambitu parochiae:
Capella S. Crucis, S. Emerici apud Sorores Christ.
Charitatis, S. Crucis in Castello Episcopali, ad Se-
pulchrum Christi Domini in monte Calvariae, S.
Urbani P. et M. in promontorio. Patronus: Epi-
scopus Nitriensis. Parochus: Idem, qui V.-A.-Diaconus
surr. Cooperator: Franciscus Herodek.

Num. anim. Cath. A. C. H. C. Jud. Div.
In matre: o 3488 — — 119 — --
Fil.: Királyi 1367 — — 22 — 1
Praed. Garázda 201 — — — — 4¾
Lapos 11 — — — — 5½
Szik 54 — — — — 1½
Gátőrház 4 — — — — 6
Ujvilág 14 — — — -- 4
Magaskörtvélyes 36 — -- — — 5
Kismező 17 — — — — 5½
Lacziháza 70 — — — — 4½
Csehmajor 10 — — — — 5½
___________________________________________________________
Universim 5272 — — 141 —
Usus Linguarum: hungaricae, slavicae.
Posta, telephonium, statio telegraphica: loco.

Číslo záznamu : 49921
Meno kňaza : Ján(Močenok,1332)
Pcmeno kňaza : jan1332mocenok
Meno farnosti : Močenok
Pcmeno farnosti : mocenok
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 186
Poradie : 47960
Citát : Item Johannes sacerdos eccelesie Sancti Clementis de Machouek (Machonok) iuratus non credit valere ultra VIII. pensas, solvit V. grossos.
Preklad : Ján, kňaz kostola sv. Klimenta, kráľa, v Močenku, prísažne (vyhlásil), že jeho benefícium nie je viac ako 8 pensí, zaplatil 5 grošov.

Číslo záznamu : 62646
Meno farnosti : Močenok
Pcmeno farnosti : mocenok
Www stránka : https://mocenok.fara.sk/wp/vsetko-o-farnosti/osobnosti/knazi-vo-farnosti/ [19.5.2021]
Skratka knihy : www
Citát : P. Pavol Kruták, SVD 1. 10. 1990 - 30. 6. 1992
narodil sa 28. 9. 1957 v Divine, vysvätený 12. 6. 1983, kaplán Bánovce nad Bebravou, 1990 – 1992 správca farnosti Močenok, rektor Misijného domu Nitra – Kalvária, provinciál Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku, misionár na Filipínach, v súčasnosti správca farnosti Nitra – Kalvária.

Doc. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský, PhD., SJ marec - september 1990
narodený 9. 11. 1958 v Nitre, vysvätený 12. 6. 1983 za nitriansku diecézu, V roku 1986 vstúpil tajne do Spoločnosti Ježišovej. V roku 1990 správca farnosti Močenok, od roku 1991 na štúdiách cirkevných dejín na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme – špecializácia Novovek. Neskôr bol sociom magistra Spoločnosti Ježišovej v Trnave, potom rok prefektom školastikov v Bratislave. Súčasne učil cirkevné dejiny na Aloisiane – Teologickom inštitúte sv. Alojza Spoločnosti Ježišovej na Slovensku pri Trnavskej univerzite. Od 1. augusta 1997 pôsobí v trnavskej komunite Spoločnosti Ježišovej a od 1. septembra 1998 bol prodekanom Teologickej fakulty. 1. novembra 2003 sa stal dekanom Teologickej fakulty Trnavskej univerzity.

Valent Licsko - január - február 1990
narodený 23. 1. 1955 v Žiranoch, vysvätený 15. 6. 1986, 1986 kaplán Močenok, 1988 kaplán Žilina, 1989 kaplán Močenok, 1989 správca kostola Nitra – Kalvária, 1989 dočasný správca farnosti Dražovce, 1990 dočasný správca farnosti Močenok, 1990 správca farnosti Dražovce a od roku 1990 správca farnosti Pohranice až po súčasnosť. V roku 2000 bol menovaný dekanom.

P. Alojz Dubravický, SVD 1. 10. 1973 - 23. 1. 1990
narodený v Nadliciach 18. 5. 1925, vysvätený 17. 5. 1959. Od roku 1969 kaplánom v Močenku a od roku 1973 správca fary a dekan v Močenku. Počas jeho pôsobenia farnosť zaznamenala náboženský rozkvet. Venoval sa mládeži, rekonštruoval sakrálne pamiatky. Zomrel 23. 1. 1990 v Močenku.

Matej Burlas - 1. 5. 1947 - 1960
narodený 5. 10. 1890 v Podolínci, vysvätený 29. 1. 1914, kaplán v Rosine, 1915 kaplán v Považskom Podhradí, 1917 kaplán v Lietave, správca fary v Považskom Podhradí, 1818 kaplán v Drietome. 1921 farár v Hornej Porube, 1927 farár v Krásne nad Kysucou, 1938 dekan čadčianskeho dekanátu, 1947 farár v Močenku, od roku 1960 na odpočinku v Trenčíne. Zomrel v Trenčíne v roku 1979.

ThDr. Tibor Slovák
kanonik, dočasný správca farnosti v roku 1960.

Jozef Brath - 1960 - 1973
narodený 1. 2. 1918 v Kolíňanoch, vysvätený 27. 6. 1943. Bol kaplánom v Močenku, v Malej Hradnej, 1944 v Domaniži, 1945 v Močenku, 1947 v Štiavniku, 1949 v Považskej Bystrici, 1951 v Skalke nad Váhom, 1954 správca fary v Podhoranoch pri Nitre, od 1960 bol správcom farnosti v Močenku, potom dekan – farár v Branči do roku 2000. Neskôr na odpočinku v Trnave, v súčasnosti na odpočinku v Cíferi.

Július Ludvigh, 10. 10. 1908 - 2. 9. 1946
narodený v roku 1866 v Horných Vesteniciach, vysvätený v roku 1888, od roku 1816 bol opátom. Zomrel 2. 9. 1946 v Močenku.

ThDr. Anton Bartošík, 1. 7. 1898 - 10. 10. 1908
narodil sa v Žiline v roku 1854, vysvätený v roku 1879, profesor náboženstva, titulárny opát sv. Henrika, prelát, generálny vikár, veľprepošt, zomrel 85 ročný 30. 4. 1939 v Nitre.


Správcovia farnosti pred rokom 1900

Ján 1332 – 1337 – prvý po mene známy farár v Močenku, spomínaný v zozname pápežských desiatkov: “Johannes sacerdos ecclesie Sancti Clemantis de Machouek.”

Ján Bertalan 1673 – 1675 – od roku 1676 bol nitrianskym farárom, neskôr bol kanonikom. V Nitre pôsobil do roku 1681.

Matúš Serédi 1677 – 1687 – bližšie údaje nie sú známe. Prvý raz krstil v Močenku 18. 5. 1677.

František Čongrádi 1687 – 1689 – farár v Močenku, od roku 1691 prešiel za farára do Nitry, kde ho uviedol 27. mája kanonik Žigmund Söréni. Po troch rokoch sa stal horlivým členom nitrianskej kapituly a hradňanským archidiakonom. V Hornom meste vlastnil dom, mal role a na Zobore vinicu, ktorú v záveti odkázal kostolu na Kalvárii s podmienkou, aby dôchodky slúžili na plat duchovnému, kantorovi a kostolníkovi. Zomrel 27. 7. 1706.

Štefan Urbanovič 1689 – 1701 – inštalovaný v Močenku 14. 1. 1689. Prvýkrát krstil 16. 1. 1689.

František Hajnovič 1701 – 1705 – nar. 1673 v Solčanoch, teológiu študoval na Pázmáneu vo Viedni, vysvätený bol v roku 1696. V roku 1697 pôsobil ako farár v Kochanoviciach, r. 1701 v Močenku, r. 1705 už farár v Žiari nad Hronom. Počas Rákociho povstania ho kuruci uvrhli do väzenia. V roku 1709 dal postaviť z milodarom, ale tiež vlastným nákladom kaplnku Panny Márie na Skalke pri Trenčíne. V roku 1711 sa stal nitrianskym kanonikom a krátko potom titulárnym prepoštom sv. Ladislava. Zomrel 16. 1. 1731. Nitrianskej kapitule odkázal 2050 zl. Na sväté omše nitrianskej dolnomestskej fare 100 zl., kolégiu piaristov v Nitre 800 zl. Kostolu v Solčanoch daroval organ a založil tiež základinu pre farára a riaditeľa školy v Chynoranoch 200 zl.

Štefan Barši – 1705 – 1706 – pravdepodobne.

Adam Jozef Detrich 1706 – 1711 – narodil sa v roku 1680, šesť rokov pôsobil v Močenku. Zomrel ako nitriansky farár 21. 4. 1717 a svojej poslednej fare odkázal na omše základinu 200 zl.

František Sent-Miháli 1711 – 1717 – narodil sa v Nitre, študoval v Trnave, štúdiá ukončil v roku 1700 s vyznamenaním. Od roku 1904 bol farárom v Branči, odtiaľ po štyroch rokoch prešiel do Podhorian a v roku 1711 sa stáva farárom v Močenku. Poslednou jeho farou bola Nitra – Dolné mesto. Zomrel pomerne mladý v roku 1717.

Ján Kmoško 1717 – 1746 – podľa údajov kanonickej vizitácie pôsobil v Močenku 15 rokov, ovládal slovenčinu, maďarčinu a latinčinu.

Juraj Lackovič 1746 – 1758 – narodil sa v Borovciach v roku 1714, študoval v Nitre, tu bol vysvätený na kňaza a pôsobil ako kaplán v katedrále. V roku 1746 ho menovali za farára do Močenku, kde dal zo zbierok svojich veriacich rozšíriť a obnoviť kaplnku sv. Kríža. V roku 1758 prešiel na faru do Nitry a o niekoľko mesiacov sa stáva kanonikom.

Jozef Ladislav Bezrovič 1758 – 1766 – do Močenku prišiel zo Salakúzov – Podhorian, kde bol farárom 12 rokov a 4 mesiace. V Močenku ho uviedol jeho predchodca, Juraj Lackovič, vtedy už nitriansky farár.

Alexander Lülej 1766 – 1774 – narodil sa v Lule, okr. Levice, bol zemianskeho pôvodu. Filozofiu a teológiu študoval v Trnave, v roku 1754 nastúpil ako kaplán v Trenčíne, v roku 1756 sa stal farárom v Horných Kočkovciach, v roku 1759 farárom v Podskalí, odtiaľ prešiel do Močenku. Podľa kanonickej vizitácie močenskej fary mal pri príchode do Močenku 37 rokov, hovoril slovensky a maďarsky. Začiatkom roku 1774 bol menovaný za čestného a neskôr za sídelného kanonika. Neskôr ho poverili správou nitrianskeho seminára. Tu zomrel ako kanonik – kantor v roku 1814 vo veku 86 rokov. Nitrianskej kapitule odkázal 2400 zl. ako omšovú základinu; pre oltár Panny Márie v katedrále zanechal striebornú lampu a svietniky.

František Lehocký 1774 – 1783 – v Močenku pôsobil od júna 1774 a tu zomrel v roku 1783 ako 35 ročný. Jeho hrob sa našiel pri prestavbe farského kostola v roku 1926.

Pavol Beničát, farárom bol v rokoch 1783 – 1789 – zároveň pôsobil ako profesor v nitrianskom seminári až do svojej smrti v roku 1789.

Alexander Alagovič 1789 – 1791 – narodil sa v Malženiciach, študoval v Nitre filozofiu, teológiu v Bratislave a Budíne, kde získal v roku 1784 doktorát z posvätnej teológie. Pôsobí ako študijný prefekt v bratislavskom seminári, od roku 1787 ako tajomník biskupa Františka Fuchsa. Od roku 1789 je farárom v Močenku. Jeho prvou úlohou bolo doplniť chýbajúce záznamy v matrikách, ktoré boli dosť zanedbané. Od roku 1792 bol čestným kanonikom a rektorom nitrianskeho seminára, v roku 1796 prešiel do ostrihomskej diecézy a stal sa farárom v Galante, kde vystavil veľkolepý kostol. Od roku 1807 býval v Bratislave, v roku 1808 sa stáva ostrihomským kanonikom, v roku 1809 sa stáva rektorom ústredného seminára v Pešti, v roku 1810 je zvolený za bosnianskeho biskupa v roku 1829 za záhrebského biskupa. Zomrel v roku 1837.

Štefan Haško – 1791 – 1821 – narodil sa v roku 1746 v Nitre. Študoval v Nitre a v Trnave, vysvätený bol v roku 1774. Pôsobil ako nitriansky kaplán, potom ako farár v Pohraniciach, neskôr v Podhoranoch a v Branči. Od roku 1791 pôsobil v Močenku. Zomrel v roku 1831 v Solčanoch.

František Hubáček – 1. 3. 1821 – 30. 3. 1844 – narodil sa 1. 9. 1791 v Nitre, vysvätený na kňaza bol v roku 1814.

František Illing – 6. 5. 1844 – 23. 10. 1849 – do Močenku prišiel z farnosti Chynorany. Narodil sa v Nových Zámkoch 29. 4. 1786, zomrel v Močenku vo veku 63 rokov, pohrebné obrady vykonal kanonik Andrej Mesároš.

Jozef Ščasný 27. 5. 1850 – 1. 9. 1868 – narodil sa v Borskom Petre, študoval na gymnáziu v Ostrihome, filozofiu v Nitre, teológiu v Pešti. Po vysviacke 15. 4. 1836 pôsobil v Drietome, potom v Chynoranoch a v Uhrovci. Od roku 1842 pôsobil vo farnosti Nitra – Dolné mesto a od roku 1847 bol farárom v Dražovciach. Biskup Imrich Paluďai ho ustanovil za správcu farnosti Močenok. Časť svojej vzácnej knižnice daroval ešte za svojho života Diecéznej knižnici v Nitre. V záveti zanechal v prospech prestárlych kňazov základinu 24 tisíc zlatých. Významne sa zaslúžil o vybudovanie Kalvárie v Močenku.

Jozef Tzukan – 19. 9. 1868 – 16. 5. 1877 – narodil sa v roku 1822, vysvätený bol v roku 1845, v roku 1864 bol farárom v Jasenici, potom prešiel za farára do Močenku. Zomrel v Močenku.

Jozef Bobok – 17. 5. 1877 – 18. 8. 1896 – narodil sa v roku 1837, vysvätený bol v roku 1859, profesor na biskupskom gymnáziu v Nitre, opát, kanonik, rektor nitrianskeho seminára a správca ústavu prestárlych kňazov. Zomrel 22. augusta 1906 vo veku 70 rokov.

Jozef Bobok ml. – 18. 8. 1896 – 30. 9. 1897