logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 31904
Meno farnosti : Lutiše
Pcmeno farnosti : lutise
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 290
Poradie : 41070
Citát : LUTIŠE 023 04, p. Stará Bystrica, tel. —,o. Žilina, (1.100), k. sv. Štefana (1907). — K 15, p 10, s 7.
Duchovný správca: Jozef Gáplovský.

Číslo záznamu : 41542
Meno farnosti : Lutiše
Pcmeno farnosti : lutise
Číslo knihy : 1019709
Názov knihy : Schematismus Cleri Dioecesis Nitriensis Pro Anno A Christo Nato MCMXLII
Skratka knihy : NS1942
Strany : 85
Poradie : 1340
Citát : 4. Lutiše. Ecclesia ad S. Stephanum R. H. Parochia erecta
anno 1788. Matricas habet ab anno 1788. Patronus:
Fundus Religionis. Int. Administrator: D. Vincentius
Šinkovitš.

Num. anim. Cath. A. C. Jud. Div.
In Matre: per mont. et val. 1281 - 4 - -
Fil.: Horná Tižina 379 - - - 8-12
_____________________________________________________________
Universim: 1660 — 4 —

SS. Ros. 41, Adalb. 69, Ss. Cor. J. 336, Inf. J. 246, Apost.
infirm. 5, Prop. F. 50.
Usus linguae: Slavicae.
Posta, statio telegraph. et teleph.: Stará Bystrica, st. viae
ferreae: Čadca.

Číslo záznamu : 42112
Meno farnosti : Lutiše
Pcmeno farnosti : lutise
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836
Strany : 90
Poradie : 1080
Citát : LUTISSA. Parochia nov. erecta Anno 1788. |
Ecclesia ad S. Stephanum R. H. |
Patronus. Exc. Consilium R. L. H. |
Parochus. D. Josephus Filperger. |
In Matre: Cath. AC. Jud. |
1027 - 17 | 1/2 1
Filiali: |
Montibus Tissinen. 224 - - | 1. 2.
Lingua: Slav. Summa: 1251 - 17

Číslo záznamu : 42215
Meno farnosti : Lutiše
Pcmeno farnosti : lutise
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836
Strany : 146
Poradie : 2130
Citát : Lutissa. Secundus Simkovits. Joannes Ujházy. Florent. Okrutzky. Joannes Speldau. Andreas Krútek. Josephus Filperger.

Číslo záznamu : 43123
Meno farnosti : Lutiše
Pcmeno farnosti : lutise
Číslo knihy : 1019708
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII
Skratka knihy : NS1937
Strany : 85
Poradie : 1150
Citát : 4. Lutiša. Ecclesia ad S. Stephanum R. H. Parochia erecta
anno 1788. Matricas habet ab anno 1788. Patronus:
Fundus Religionis. Int. Administrator: D. Vincentius Kráľ.

Num. anim. Cath. A. C. H. C. Jud. Div.
In Matre: per mont. et val. 1117 -- -- 4 -- --
Fil.: Horná Tižina 186 -- -- -- -- 8-12
___________________________________________________________
Universim: 1303 -- -- 4 --

SS. Ros. 41, Adalb. 67, Ss. Cor. J. 308, Inf. J. 233,
Apost. infirm. 223, Prop. F. 201.
Usus linguae: Slavicae.
Posta, statio telegraph. et teleph.: Stará Bystrica.

Číslo záznamu : 43526
Meno farnosti : Lutiše
Pcmeno farnosti : lutise
Číslo knihy : 60075
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXIII
Skratka knihy : NS1913
Strany : 82
Poradie : 1120
Citát : 1. Lótos. Ecclesia ad S. Stephanum R. H. Parochia Dist.a
erecta anno 1788. Matricas habet ab anno 1788. Patrónus: matre
Fundus Religionis. Parochus: Idem, qui Secretarius Distr. Km.

Num. anim. Cath. A. C. H. C. Jud. Div.
In matre: per mont. et val. 986 — — 14 — —
In mont. F.-Tizsényensibus 215 — — — — 8-12
___________________________________________________________
Universim 1201 — — 14 —
Usus Linguae: Slav.
Posta Óbesztercze, statio telegr. Várna.

Číslo záznamu : 62641
Meno farnosti : Lutiše
Pcmeno farnosti : lutise
Www stránka : https://www.dcza.sk/sk/schematizmus/farnosti/lutise [9.4.2021]
Skratka knihy : www
Citát :
Prvý písomný údaj o Lutišiach je z urbáru v roku 1662, kde sa spomína pod menom "Litisse". Podrobnejšie informácie o obci sa dozvedáme v kanonickej vizitácií starobystrickej farnosti z roku 1728. Lutiše - Litisse mali v tomto roku 16 usadlostí a žilo v nich 313 veriacich.

Cirkevnoprávne sa obec osamostatnila od Starej Bystrice v roku 1788, kedy bol na mieste dnešnej školypostavený kostol a bola vytvorená aj samostatná farnosť.

O pôvodnom kostole v Lutišiach z tohoto roku nemáme dostatok správ. Vieme však, že bol drevený a stál na mieste dnešného kultúrneho domu. Na kopci nad kostolom stála budova fary, ktorá bola podpivničená a celá postavená z kameňa. Fara zhorela pri požiari, ktorý zachvátil celé ústredie 28. októbra 1928. Starý drevený kostol sa zrútil v roku 1907.

Kňazi, ktorí pôsobili vo farnosti
Meno funkcia pôsobenie
Secundus Šimkovič 1788-1791
Ján Ujházy 1797-1800
Florentín Okrucký 1800-1805
Ján Špeldán 1805-1826
Andrej Krutek 1826-1827
Jozef Filperger 1827-1836
Peter Blaškovič 1836-1841
Štefan Žovinech 1841-1852
Dezider Banáry 1852
Anton Tichý 1852
Michal Gerháth 1852-1858
Michal Černy 1858-1868
Ignác Vernašek 1868-1869
Juraj Turzo 1869
Ján Kmoško 1869
Daniel Hollý 1870-1872
Imrich goltbach 1872
Cyprián Rudinský 1872-1875
Justín Fridrichovský 1875
Konstantin János 1875-1876
Jozef Radimecký 1876
Ján Kacína 1876-1888
Ján Poljakovič 1888-1892
Ján Grebeň 1892-1913
Karol Zaškvara 1913-1914
Štefan Fridrichovský 1914-1921
Anton Brhel 1921-1930
Imrich Kyjáček 1930
Štefan Kalina 1930-1941
Vincent Kráľ 1941-1944
Vincent Šimkovič 1944
Jozef Balušík 1944-1947
Anton Domin 1947
Gáplovský Jozef administrátor 1952-1997
Dubovický Anton administrátor 1997-2009
Rybanský Marek excurrendo. 2009-2010
Mons. Jozef Hrtús farár 2010-2014
Karol Dobiaš farár 2014-Číslo záznamu : 62739
Meno farnosti : Lutiše
Pcmeno farnosti : lutise
Číslo knihy : 1066145
Názov knihy : Schematizmus Žilinskej diecézy 2018. Vydal Biskupský úrad v Žiline 2018
Skratka knihy : Schem2018
Strany : 81
Poradie : 290
Citát : Farnosť vznikla v roku 1788, pôsobili v nej farári, administrátori: Secundus Šimkovič OFM, Ján Ujházy, Florentinus Okrutský OFM, Ján Nepomuk Špeldan, Andrej Krutek, Jozef Filperger, Peter Blaškovič, Štefan Žovinec, Dezider Banáry OFM, Anton Tichý, Michal Černý, Ignác Vornáček, Juraj Turzo, Ján Kmoško, Daniel Hollý, Imrich Goldbach, Cyprián Budinský, Justín Fridrichovský, Konštantín Jánoš, Jozef Radimecký, Ján Kacina, Ján Poliakovič, Ján Greben, Karol Záškvara, Štefan Fridrichovský, Anton Berhelyi, Imrich Kyjaček, Štefan Kalina, Vincent Kráľ, Vincent Šinkovitš, Jozef Balušík, Anton Domin, Jozef Gáplovský, Anton Dubovický, Marek Rybanský (excurrendo), Jozef Hrtús.
Matriky sú vedené od roku 1789, sú zachované.
Poznámka DKI : Zoznam kňazov v Schematizme vypracoval Drahomír Velička.