logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 33606
Meno farnosti : Križovany
Pcmeno farnosti : krizovany
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 229
Poradie : 23200
Citát : KRIŽOVANY 082 33, p. Chmin. N. Ves, tel. 952 70, o. Prešov, k. sv. Kríža (1330), kap. sv. Valentína (1340). — Fil.: 1. Hrabkov (1.000), k. sv. Šimona a Júdu, ap. (1330), 2. Chmiňany (600), k. sv. Michala A. (14. st.), 3. Chminian. Jakubovany (200), k. Krista Kráľa (1847), 4. Ondrašovce (100). — K 47, p 31, s 16.
Duchovný správca: Michal Butkovský.

Číslo záznamu : 50298
Meno kňaza : Ján(Križovany,1332)
Pcmeno kňaza : johannes1332chminianskejakubovany
Meno farnosti : Križovany
Pcmeno farnosti : krizovany
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 208
Poradie : 51730
Citát : Item Johannes sacerdos de villa Jacobi iuratus] extimavit beneficium suum
[non ultra tres marcas cum dimidia per annum], solvit XVII. grossos,
et est canonicus (comitatus) [de Sars.]
Preklad : Ján, kňaz z Chminianskych Jakubovian (teraz fil. far. Križovany), prísažne odhadol svoje benefícium na nie viac ako tri a pol marky ročne, zaplatil 17 grošov, je zo Šarišskej župy.

Číslo záznamu : 50300
Meno kňaza : Martin(Križovany,1332)
Pcmeno kňaza : martin1332chminany
Meno farnosti : Križovany
Pcmeno farnosti : krizovany
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 208
Poradie : 51750
Citát : Item Martinus sacerdos] de Mocnahat iuratus dixit, decimam sui [benefici non ultra XX. grossos credere] valere per annum, est canonico (sic) et archidyaconatus.
Preklad : Martin, kňaz z Chminian (podľa Schem. r. 1978 fil. far. Križovany), prísažne vypovedal, že desiatok za jeho ročné benefícium nie je viac ako 20 grošov, je zo spomínanej župy.
Poznámka DKI : "est canonico (sic) et archidyaconatus." je nesprávne. Podľa verzie A správne má byť:"est comitatus predicti".

Číslo záznamu : 50301
Meno kňaza : Egidius(Križovany,1332)
Pcmeno kňaza : egidius1332krizovany
Meno farnosti : Križovany
Pcmeno farnosti : krizovany
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 208
Poradie : 51760
Citát : Item Egidius sacerdos Sancti Cruc]is iuratus dixit, beneficium non valere per [annum ultra XX. grossos, quos solvit, et est predicti comitatus.] 3
3 Hinc usque finem columne e minuta.
Preklad : Egidius, kňaz z Križovian, prísažne vypovedal, že (desiatok) za jeho ročné benefícium nie je viac ako 20 grošov, ktoré zaplatil a je zo spomínanej župy.

Číslo záznamu : 50306
Meno kňaza : Chifridus(Hrabkov,1332)
Pcmeno kňaza : chifridus1332krizovany
Meno farnosti : Križovany
Pcmeno farnosti : krizovany
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 209
Poradie : 51810
Citát : Item Chifridus sacerdos de Craponcho iuratus extimavit decimam beneficii
non ultra XV. grossos valere per annum, et est comitatus, ut supra.
Preklad : Chifridus, kňaz z Hrabkova (teraz fil. Križovian), prísažne odhadol hodnotu desiatku z benefícia na nie viac ako 15 grošov ročne, je zo župy ako predchádzajúci.

Číslo záznamu : 53987
Meno kňaza : Martin(Križovany,1332)
Pcmeno kňaza : martin1332chminany
Meno farnosti : Križovany
Pcmeno farnosti : krizovany
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 316
Poradie : 88620
Citát : Item Martinus de Machina iuratus solvit XX. grossos.
Preklad : Martin, (kňaz) z Chminian (teraz filiál. far. Križovany) prísažne zaplatil 20 grošov.

Číslo záznamu : 54022
Meno kňaza : Egidius(Križovany,1332)
Pcmeno kňaza : egidius1332krizovany
Meno farnosti : Križovany
Pcmeno farnosti : krizovany
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 317
Poradie : 88970
Citát : Item Egidius de Sancta Cruce solvit VIII. grossos.
Preklad : (Kňaz) Egidius z Križovan zaplatil 8 grošov.

Číslo záznamu : 54029
Meno kňaza : Ján(Križovany,1332)
Pcmeno kňaza : johannes1332chminianskejakubovany
Meno farnosti : Križovany
Pcmeno farnosti : krizovany
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 317
Poradie : 89040
Citát : Item Johannes de villa Jacobi solvit II. grossos.
Preklad : (Kňaz) Ján z Chminianskych Jakubovan (teraz filiál. farnosti Križovany) zaplatil 2 groše.

Číslo záznamu : 55485
Meno farnosti : Križovany
Pcmeno farnosti : krizovany
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 355
Poradie : 103600
Citát : Item de Mohnia solvit VI.
Preklad : (Kňaz) z Chminian (podľa Schem78 filiál. far. Križovany) zaplatil 6 (grošov).

Číslo záznamu : 55486
Meno farnosti : Križovany
Pcmeno farnosti : krizovany
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 355
Poradie : 103610
Citát : Item de Sancta Cruce solvit VI.
Preklad : (Kňaz) z Križovian zaplatil 6 (grošov).

Číslo záznamu : 55487
Meno farnosti : Križovany
Pcmeno farnosti : krizovany
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 355
Poradie : 103620
Citát : Item de Harapko solvit III.
Preklad : (Kňaz) z Hrabkova (teraz filiálka farnosti Križovany) zaplatil 3 (groše).

Číslo záznamu : 56108
Meno farnosti : Križovany
Pcmeno farnosti : krizovany
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 370
Poradie : 109830
Citát : Item de Kerestwr solvit IIII.
Preklad : (Kňaz) z Križovian zaplatil 4 (groše).

Číslo záznamu : 56134
Meno farnosti : Križovany
Pcmeno farnosti : krizovany
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 370
Poradie : 110090
Citát : Item de Mehnia solvit VI.
Preklad : (Kňaz) z Chminian (podľa Schem78 filiál. farnosti Križovany) zaplatil 6 (grošov).

Číslo záznamu : 56138
Meno farnosti : Križovany
Pcmeno farnosti : krizovany
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 370
Poradie : 110130
Citát : Item de Hrabka.
Preklad : Tiež (kňaz) z Hrabkova (teraz filiálka farnosti Križovany).

Číslo záznamu : 62414
Meno farnosti : Križovany
Pcmeno farnosti : krizovany
Číslo knihy : 94501
Názov knihy : Trochta, J.:Zoznam stredovekých fár na Sl.,XVI. Šarišská stolica
Skratka knihy : Trochta
Poradie : 1440
Citát : 17. HRABKOV, (o. Prešov).
a) -.-(1)
b) -.-
c) 355: de Harapko, 3.-
d) 370: de Hrapka.-

0-205/36: Hrapkó. Schem. 80: Hrabkov, (zf), Fara: Križoviany. Z r. 1333 máme záznam, že farský kostol mal vtedy patrocínium apoštolov sv. Šimona a Júdu.(2) Toto patrocínium si zachoval aj terajší filiálny kostol.(3) V tejto dedine založil Mikuláš "de Peryn" ešte pred rokom 1334 kláštor rehole augustiniánov, ktorý mal tiež kostol, zasvätený Sv. Duchu. Tento kláštor sa uvádza aj okolo r. 1395, keď podľa sťažnosti farára "de Ujfalu" (Chminianska Nová Ves) neoprávnene poberal ako zemepán štvrtinu cirkevného desiatku, hoci veriaci "de Mahnya" (Chmiňany) už 40 rokov chodia do kostola v Novej Vsi(4). Possessio Harapkou, (1358).(5) "Hrabkow" mal r. 1427 dovedna 42 port.(6)

1) V publikácii MVat.I/1. na str. 209 sa uvádza istý "Chifridus de Craponcho", ktorý platil desiatok v sume 15 gr., a na str. 317 ten istý "Syfridus de Crapse" platil 9 grošov. Tieto dva názvy by sa mohli tiež aplikovať na Hrabkov, ale vzhľadom na neistotu v poradí fár v páp. registri v tomto prípade, považujeme za pravdepodobnejšie, že tu ide o dedinu Hrabovec v okolí Bardejova. (P. nasledujúce čís. 18).

2) F-VIII/3-712. Týmto dokumentom si dal Mikuláš "de Perýn" potvrdiť spišskou kapitulou, že v Hrabkove založil kláštor, a že mu daroval túto dedinu s patronátnym právom nad spomenutým farským kostolom. Rok vydania tejto nedatovanej listiny sa nedá presne zistiť. R. 1361 výmenou dostal kláštor Chmiňany namiesto Hrabkova. (Csánki, 1/319: Harapkói ágostonos remeték). Kláštor zanikol za reformácie. (Fuxhoffer-Czinár: Monasterologia, II/211.
3) Schem. 1938, str. 80.
4) ZSO-I. č. 4213.
5) AO-VII/425.
6) LC. Saros. col. 2 a 11.

Číslo záznamu : 62419
Meno farnosti : Križovany
Pcmeno farnosti : krizovany
Číslo knihy : 94501
Názov knihy : Trochta, J.:Zoznam stredovekých fár na Sl.,XVI. Šarišská stolica
Skratka knihy : Trochta
Poradie : 1480
Citát : 21. CHMIŇANY, (o. Prešov).
a) 208: /Martinus sacerdos/ de Mocnahat...est canonico(!) et archidyaconatus.(1)...d.: 20 gr. za rok. Slovo "solvit" chýba.
b) 316: Martinus de Machina, 20 gr.-
c) 355: de Mohnia, 6.-
d) 370: de Mehnia, 6.-

0-206/57: Mocsnya. Schem. 80: Chmiňany, (zf), fara: Križoviany. Podľa nedatovaného dokumentu (asi okolo r.1395) si sťažoval farár z Chminianskej Novej Vsi (Ujfalu), že dedina Chmiňany existovala v doline, ale pre časté záplavy odsťahovali sa jej obyvatelia na blízky vršok asi pred 40 rokmi a nechali svojmu osudu kostol sv. Štefana Prvomučeníka. Od tých čias chodia do kostola v Chmin. N. Vsi. Napriek tomu štvrtinu desiatku neoprávnene užíva predstavený hrabkovského kláštora ako zemepán tejto dediny.(2) Mochnya, (1351);(3) "Mohnya" ako majetok spomenutého kláštora, (1361).(4) "Cives de Mohnia", (1454).(5)

1) Publikácia prevzala tento výraz, (ktorý nemá zmyslu) z veľkého páp. registra. Rajmundove zápisky majú správne: "et est comitatus psedicti" (de Sars). (Arch. Vatic. secr. Collect. 184, pag. 56. col. I).
2) ZSO-I. č. 4213-p. aj č. 15 tohto zoznamu: Hrabkov.
3) Csánki, I/3O4: Moohnya.
4) F-IX/7-206, a Fuxhoffer-Czinár: Monasterologia, II/211.
5) Tóth S. Sárosvm. II/442.

Číslo záznamu : 62421
Meno farnosti : Križovany
Pcmeno farnosti : krizovany
Číslo knihy : 94501
Názov knihy : Trochta, J.:Zoznam stredovekých fár na Sl.,XVI. Šarišská stolica
Skratka knihy : Trochta
Poradie : 1500
Citát : 23. CHMINIANSKE JAKUBOVANY,+ (o. Prešov).
a) 208: /Johannes sacerdos de villa Jacobi/...et est canonicus (!-comitatus) /de Sars/.(1) hb.: 3.5 m.- d.: 17 gr.-
b) 317: Johannes de villa Jacobi, 2 gr.-(2)

0-210/111: Német-Jakabvágás. Schem. 80: Nemecké Jakuboviany, (zf), fara Križoviany. Poss. Jakabvagasa, (1361),(3) a (1377). (4) R. 1427 mala dedina "Jakabvagasa" 30 port. Keďže dedín s názvom "Jakabvagasa" bolo v stredoveku po rôznych častiach Šarišskej stolice niekoľko, je ťažko zistiť, o ktoré Jakubovany v danom prípade ide.

1) "Canonicus" je skomolenina slova comitatus, ktoré bolo prepisovateľovi registra neznáme. V Rajmundovom osobnom registri je správne uvedené slovo "comitatus".
2) R. 1332 sú tieto Jakubovany zaradené v pápežskom registri v oblasti Chminian, a r. 1333 sú uvedené medzi Prešovom a Bardejovom, v okolí ktorého existovala tiež dedina menom "Jakabvagasa", ktorá dávno zanikla, ale podľa portálneho súpisu z r. 1427 ešte bola. Avšak, keď berieme do úvahy, že v tomto poradí fár páp. registra nájdeme aj fary z oblasti Širokého, predpokladáme, že tu ide o Chminianske Jakubovany, i keď zaplatený desiatok je nápadne nižší ako r. 1332.

V páp. registri sa vyskytuje "villa Jacobi" aj r. 1334 a 1335, (p.MVat. I/1. str. 352 a 368), ale táto dedina existovala v poradí fár Abovskej stolice, a to v jej maďarskej časti v okolí Alvadászu. Podľa Balássyho mala by to byť zaniknutá dedina Jakabháza-teraz samota v chotári Hanisky pri Košiciach, (0-168/118). Avšak takúto osadu sme v dokumentároch nenašli, iba samotu na špeciálnej mape Košice.
3) F-IX/7-206.
4) F-IX/6-223.
5) LC. Saros. col. 5. V stĺpci 4. je tiež dedina menom Jacabvagasa s 12 portami v majetku pánov z Brezovice, ale či tu ide o tú istú dedinu nedá sa zistiť. V stĺpci 7. je tretie "Jakabvsgasa" s 21 portami v okolí Kukova. Táto obec zanikla.

Číslo záznamu : 62432
Meno farnosti : Križovany
Pcmeno farnosti : krizovany
Číslo knihy : 94501
Názov knihy : Trochta, J.:Zoznam stredovekých fár na Sl.,XVI. Šarišská stolica
Skratka knihy : Trochta
Poradie : 1610
Citát : 34. KRIŽOVANY, (o. Prešov).
a) 208: /Egidius sacerdos Sancte Cru/cis.../est predicti comitatus (de Saras)/ hb.: 4 m. ročne, d.: 20 gr.(1)
b) 317: Egidius de Sancte Cruce, 8 gr.-
c) 355: de Sancta Cruce, 6.-
d) 370: de Sancta Cruce.-

0-207/74: Szentkereszt, (slov. "Swati Križ"). Schem. 80: Križoviany. Patrocínium kostola Sv. Kríža sa doteraz zachovalo. V dikálnom zozname z r. 1543 nájdeme aj farára: de Zentkerezt.(2) Dedina sa často vyskytuje v domácich listinách. Napr. "poss. Sentkereszt"(1321/1373;(3) ďalej 1333,(4) 1352,(5) 1375,(6) 1377,(7) a 1405.(8) R. 1427 mala dedina "Zentkerezt" 32 port.(9)

1) Pre značnú poškodenosť listových okrajov originálu je skoro celý text prevzatý z Rajmundovho osobného registra.
2) ETE-IV186.
3) F-IX/4-530.
4) F-VIII/3-715, (poss. capitalis Zenkereszt).
5) F-IX/2-192.
6) F-IX/5-74.
7) IX/6-206.
8) ZSO-II/1. č. 3887.
9) LC. Saros. col. 2.

Jubilejný schematizmus tvrdí, že v dedine Svätý Kríž existoval aj kláštor minoritov.(I/362). V dokumentoch je iba toľko, že pápež skôr, než by bol vyhovel žiadosti zemepánovi Mikulášovi z Perinu o povolenie založiť kláštor minoritov, vyzval ostrihomského arcibiskupa, aby vyšetril pomery a potrebu nového kláštora. O výsledku vyšetrovania nemáme správy, ani o tom, že by tam bol býval skutočne založený kláštor. (Wagner, DCS, 519, rok. 1340, aj Theiner, I/641).