logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 9354
Meno farnosti : Horná Ždaňa
Pcmeno farnosti : hornazdana
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 441-442
Poradie : 135110
Citát : Zsdány.
(Felsó-és Alsó-Zsdány, Zsdánya.)
Olim in ADioecesi in ADtu Barsensi, VADtu Szent-Keresztensi. Nunc in Dioecesi Neosoliensi, ADtu Barsensi, VADtu Szent-Keresztensi. Antiqua Parochia.1) Ecclesia ad SS. AA. Simonem et Judam. Matricae ab 1686.

1666. Oct. 6. 1667. Maji - Szomolányi Georgius.
1667. Maji 16. 1677. - - Nováky Joannes.
1677. - - 1681. Jan. 25. Krausz Tobias.
1681. Jun. 4. 1686. - - Kupeczius Sebastianus.
1686. Febr. 23. 1686. - - Petanek, vel Petrovszky Adamus, Joannes.
1686. Mart. 9. 1687. - - Sághy Albertus.
1687. Apr. 23. 1691. - - Szlaskay Laurentius, et in Lovcsa.
1691. - - 1695. - - Baymóczy Michael, et in Lovcsa.
1695. Jun. 18. 1696. - - Benkovics Georgius, et in Lovesa.
1696. - - 1701. - - Kmethy Georgius, et in Lovcsa.
1701. Apr. 12. 1709. - - Kriszanóczy Joannes cum Trnavka et Bukovina.
1709. Dec. 1. 1710. Febr. 13. Csernuszky Michael.
1710. - - 1716. - - Krnács Joannes, et in Lovcsa.
1716. - - 1728. - - Jachan Martinus, Franciscus.
1728. Apr. 8. 1732. - - Remenka Michael, et in Lovcsa.
1732. Maji 16. 1732. - - Szedelyi Josephus.
1732. Aug. 20. 1741. Oct. 15. Mainx Michael.
1741. Dec. 3. + 1749. Maji 24. Braxatoris Mathias.
1749. Maji 24. - - - Muczina Thomas.

1) Olim Zdena, occurrit 1490. qua proprietas Dóczyana. Haec familia aedificavit ad finem saec XVI. ecclesiam. Jam 1613. in manibus erat protestantium, quarum pastor fuit hoc tempore Nicolaus Herolaus, 1644. autem Andreas Blincius, 1685-1686. Paulus Marklovszky. Historiam tracta: Schemat. hist. Dioec. Neosol. 1867. 343.

Číslo záznamu : 27444
Meno farnosti : Horná Ždaňa
Pcmeno farnosti : hornazdana
Číslo knihy : 1044033
Názov knihy : Zarevúcky, A.: Katalóg farností a kostolov banskobystrického biskupstva. Samizdat, 1976
Skratka knihy : Zar1
Strany : 217-218
Poradie : 770
Citát : Horná Ždaňa
Roľnícka dedina, ktorá za feudalizmu patrila revišťskému panstvu. /1/ V listine z r. 1490 sa spomína ako „olim Zdena“, keď sa jej zmocnila magnátska rodina Dóczy – Lipcsey. Po ich vymretí prešlo panstvo do majetku kráľovskej komory.
Farnosť. Farnosť založili Dóczyovci na začiatku 17 st. Keďže na začiatku nadŕžali evanjelikom, bola aj farnosť evanjelická. R. 1666 je tu už katolícky farár. Za búrlivých časov tököliovcov a rákoczyovcov mala spoločných farárov s Lovčou. V r. 1776 – 1812 patrili k nej aj Prestavlky ako filiálka.
Kostol sv. Štefana a Júdu, apoštolov stojí uprostred obce. Bol voľakedy ohradený múrom a bol pri ňom cintorín. Keď cintorín preniesli na iné miesto, múr sa rozpadol. CV 1805 uvádza, že je už zbúraný. Teraz je ohradený pletivom a je pri ňom parčík. Štýlové znaky ukazujú na dobu renesančného staviteľstva. /2/ Svätyňu má polygonálnu, zaklenutú, víťazný oblúk polkruhový. Loď má valenú klenbu s lunetami nad oknami. Vzadu je organový chór. Hlavný oltár, zhotovený r. 1905 má reliéfny obraz sv. patrónov. /3/
Pôvod kostola. Pochádza zo 16. st., čo dosvedčuje štýl i listiny. Pôvodne bol bez veže. Tú postavili r. 1895. Zvony viseli dovtedy v drevenej zvonici. Sú tri.
Kostol v Dolnej Ždani. R. 1847 postavili tu veriaci kostolík Najsv. Trojice. R. 1935 tento zbúrali a nový v novorománskom štýle postavili.
V Bukovine je kaplnka Panny Márie, postavená 1890.
V Hornej Trnávke je kaplnka sv. Cyrila a Metóda z r. 1930.

Fara je postavená r. 1936.
Farári:
1666 Szomolányi Juraj – 1667 Nováky Ján – 1677 Kraus Tobiáš – 1681 Cupetius, či Kupec Sebastián – 1686 Petrovský Ján – 1686 Sághy Albert – 1687 Slaskay Vavrinec – 1689 Petanek Ján – 1691 Bajmóczy Michal – 1695 Benkovič Juraj – 1696 Kmethy Juraj – 1701 Krizsanóczy Ján – 1709 Černuský Michal – 1710 Krnáč Ján – 1716 Jachan Martin – 1728 Remenka Martin – 1732 Mainx Michal – 1741 Braxatoris Matej – 1749 Mucina Tomáš – 1779 páter františkán SF – 1779 Kučera Martin – 1782 Varaj Michal – 1798 P. Viktorín Bartsch OFM SF – 1812 Siposs Ignác – 1833 Báthora Ján – 1841 Albl Jozef SF – 1842 Zachej Samuel – 1857 Korec Pavel – 1877 Csutkay Štefan – 1880 Martinček Jozef SF – 1880 Striss Leopold – 1894 Hainrich Ján SF – 1894 Poláček Ján – 1930 Majerčák Pavel – 1942 Števek Viktor SF – 1942 Róm Róbert – 1945 Strelka Ladislav

Poznámky .
Maď. Felsőzsadány.

1. Fejér CD X, 1,412
2. Skoro rovnakého usporiadania sú kostoly v Predajnej a H. Lehote, ktoré sú z tejto doby.
3. Oltár postavil Jozef Krause v B. Štiavnici
Kazateľov ev. cirkvi pozri v dodatku.

Číslo záznamu : 31588
Meno farnosti : Horná Ždaňa
Pcmeno farnosti : hornazdana
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 179
Poradie : 18780
Citát : HORNÁ ŽDAŇA 966 04, tel.—, o. Žiar n. Hr., (1.400), k. sv. Šimona a Júdu (16. st.). — Fil.: 1. Dolná Ždaňa (600), k. Najsv. Trojice (1935), 2. Horná Trnávka (časť Prestavlkov, (300). - K 18, p 22, s 4.
Duchovný správca: Jozef Čeman.
Kňaz bývajúci vo farnosti: Ladislav Strelka.