logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Záhradné

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
P. M. Sedemb. (1970)
Iné mená:
Záhradné PO/PV šariš. 1773 Szedekirte, Seczikard, 1786 Sedikert, Seczikard, 1808 Szedikert, Szerdikert, Sedikert, Srdikert, 1863–1877 Szedikért, 1882–1913 Szedikert, 1920 Sedikart, Šedzikart, 1927–1948 Sedikart, 1948– Záhradné
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Fintice (1.600), k. P. M. Navšt. (1754).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická
Stručné dejiny:
Doba vzniku farnosti nie je známa. Prvá písomná zmienka farnosti Sedikart je z rokov 1332 a 1333 (zápisy vyberačov pápežských desiatkov, ktoré nariadil pápež Ján XXII). V záznamoch je uvedené, že tu vtedy pôsobil kňaz Šebastián. Koncom 13. alebo začiatkom 14. storočia sa obec dostala do vlastníctva augistiniánskeho kláštora vo Veľkom Šariši. Pravdepodobne počas pôsobenia augustiniánov bol postavený farský kostol sv. Filipa a Jakuba. V roku 1350 bol správcom kostola v Sedikarte kňaz Donch. V 15. storočí vydaná listina má zmienku o istom kňazovi Ondrejovi zo Sedikartu. Napokon v zozname kňazov z roku 1543 nájdeme faru Sedikart.
V 16. storočí dedinu vlastnili bratia dominikáni. Príchodom reformácie v polovici 16. storočia (a zmenou zemepánov) znamenal zánik pre farnosť Sedikart. Ujali sa dva smery protestantizmu – evanjelický a kalvínsky. V čase rekatolizácie v 17. st. sa väčšina veriacich postupne vracala späť ku katolíckej viere. Podľa kanonickej vizitácie z r. 1691 vo farnosti Tulčík účinkoval už katolícky kňaz. Katolícka farnosť Tulčík mala aj filiálku Sedikart, kde sa už farnosť (napriek rekatolizácii) neobnovila. Kostol sv. Filipa a Jakuba bol kalvínom vzatý koncom 17. storočia. Na konci 18. storočia údajne pôsobil ešte v dedine Sedikart evanjelický kazateľ. Tunajšie kostoly však už protestantom nepatrili.
V roku 1810 bol už Sedikart filiálkou farnosti Terňa. Úsilím Dessewffyovcov bola koncom 18. storočia zriadená vo Finticiach samostatná kaplánka. V roku 1788 sa v nej kaplánom stal páter Vincent Brusini, neskorší gvardián kláštora Františkánov v Nižnej Šebastovej. Kedže Dessewffyovcom vtedy patrila aj naša dedina, stala sa táto akoby filiálkou samostatnej kaplánky vo Finticiach. Fintická kaplánka zanikla v roku 1807, keď za kaplána ordinovaný páter Venantius Jankovský z nej odišiel účinkovať do Terne. K farnosti Terňa bola pričlenená aj filiálka Sedikart.
V r. 1933 tu bola zriadená Capelania localis a v r. 1934 Farská expozitúra. Farníci z obce kúpili za pomerne veľkú sumu pozemok s budovou, ktorá by sa stala farskou budovou. V roku 1948 dochádza k zmene názvu obce. Nová farská budova sa začala stavať v roku 1955, dokončená bola v roku 1957. Bolo to v čase pôsobenia vdp. Jozefa Fialku. Rozhodnutím Biskupského úradu v Košiciach bola v roku 1961 bývala filiálka farnosti Nižná Šebastová – Fintice priradená k farnosti Záhradné.
V rokoch 1967 až 1970 bol svojpomocne v strede našej obce postavený nový a priestranný kostol rozmerov 41,7m x 17m, ktorý svojou veľkosťou pripomína baziliku. Veža má výšku cca 28 m. Miest na sedenie cca 300 a miest na státie cca 500. 21. júla 1968 bol požehnaný základný kameň. Požehnal ho pán dekan Anton Ďurčák zo Sabinova. Až do roku 1970 bol farským kostolom náš starobylý chrám sv. Štefana, prvého mučeníka, ktorý už kapacitne nepostačoval a preto veriaci za pôsobenia pána dekana Jána Macka – Družbackého sa rozhodli postaviť nový a väčší chrám, ktorý by bol zasvätený Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska. Posviacka kostola za obrovského množstva veriacich sa uskutočnila v nedeľu 20. 9. 1970, ktorú vykonal pápežský prelát Ján Onderúv, vtedajší administrátor v Prešove. Slávnostným kazateľom bol prof. ThDr. Štefan Hlaváč, správca farnosti v Hermanovciach.
Konsekrácia kostola sa uskutočnila v nedeľu 8. mája 2005. Kostol konsekroval Mons. Alojz Tkáč, vtedajší košický arcibiskup metropolita. V roku 2019 farský kostol získal relikvie sv. Tomáša Akvinského, sv. Šarbela, sv. Gemmy a sv. Marka, Melichara a Štefana, kňazov a košických mučeníkov a v roku 2020 aj relikviu zo Svätého KRÍŽA, na ktorom zomrel Náš Pán Ježiš Kristus a relikviu sv. Gabriela Possentiho, ktorý si uctieval Bolestnú Matku Božiu.
Pramene:
https://farnostzahradne.sk/historia/ [12.10.2022]

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Sebastian(Záhradné,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Pavol(Fintice,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Ondrej(Fintice,1332) kňaz
1933 - - 1934 - - Homoky, Štefan správca farskej expozitúry
1935 - - 1938 - - Hudák, Michal správca farskej expozitúry
1938 - - 1944 - - Albrecht, Štefan správca farskej expozitúry
1944 - - 1946 - - Madár, Ján správca farskej expozitúry
1946 - - 1947 - - Kopčák, Alexander správca farskej expozitúry z Tulčíka
1947 - - 1951 - - Madár, Ján správca farskej expozitúry
1951 - - 1955 - - Pavlík, Ján (1910-1982) správca farnosti
1955 - - 1958 - - Fialka, Jozef administrátor
1958 - - 1971 - - Macko-Družbacký, Ján správca farnosti
1971 - - 1987 - - Šárocký, František správca farnosti
1987 júl 1. 1990 - - Čontofalský, Rudolf administrátor
1990 - - 1998 nov. - Kollár, Vincent administrátor
1998 nov. - 1999 jún 30. Babčák, Matej excurrendo z Prešova
1999 júl 1. 2004 jún 30. Bielak, Štefan farár
2004 júl 1. 2013 apr. 10. Sojčák Štefan farár