logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Čerín

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Farský kostol sv. Martina, biskupa (1250)
Iné mená:
Čerín: okres Banská Bystrica/Banskobystrický kraj (Zvolenská stolica)
po 1882 pričl. o. Závada; 1976 pričl. o. Čačín.
1808 Cserény, Cžerýn, 1863 Cserincsacsinzávada, 1873–1882 Cserin, 1888–1913 Cserény, 1920 Čeren, Čerín, 1927– Čerín
---------------
Čačín: 1773 Cserni Csacsin, 1786 Cschacschin, Černi Cschačin, 1808 Csacsin, Cžerný Cžačín, 1873–1882 Csacsin, 1888–1913 Csécsény, 1920–1976 Čačín
Závada: 1873 Závada, 1877–1882 Zavada
Stručné dejiny:
Čerín sa považuje sa starobylú faru. Decimačné protokoly ju uvádzajú: „Petrus de Solio S. Martini plebanus. Est dioecesis Strigoniensis et archidiaconatus de Solio“. R. 1543, keď sa vyrubovala mimoriadna daň na obranu, bol tu F. Valentín. Od neho nevzali nič, lebo bol chudobný a trpel podagrou. Z CV Zathyovej 1561 bola fara neobsadená.
V donačnej listine z r. 1300 sa píše, že kráľ Ondrej III. daroval Pavlovi, synovi Madáchovmu „terram Cheren“, ktorá patrila zvolenskému panstvu a bola neobývaná. Od 15. st. patrila vígľašskému panstvu.
Keďže sa za reformácie tu bola luteránska viera, ktorej sa pridŕžali občania aj po vrátení kostolov, ostala neobsadená a zanikla. Bola tomu na príčine aj veľká vzdialenosť cirkevnej správy, ktorá len zdiaľky spravovala územie a o miestne potreby nemala náležitého záujmu.
Franosť bola obnovená až po roku 2000.


Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Peter kňaz