logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Monumenta Vaticana Slovaciae


Archidiakonát: OstrihomID: 49850
Strana: 182
Názov farnosti: Kameňany
Citát: Et primo Petrus de Cuui ( Cuvi) iuravit de credulitate, dixit, non valere suum beneficium ultra duas marcas, et est dyocesis Symuriensis ( Gumuriensis), solvit decimam.
Preklad: A prvý Peter z Kamenian, gemerská župa, s prísahou vypovedal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako dve marky a zaplatil desiatok.
Poznámka DKI: "dyocesis Symuriensis (Gumuriensis)" je nesprávne; ide o župu, nie diecézu.
_____________________________
ID: 49851
Strana: 182
Názov farnosti: Turnianska Nová Ves
Citát: Item Stephanus de Serno iuravit, ut supra, dixit, non credere valere beneficium suum ultra duas marcas, et est sub plebania de Torna, solvit decimam
Preklad: Štefan zo Žarnova pod farnosťou v Turni, prísažne vypovedal, tak ako predchádzajúci, že jeho benefícium nie je viac ako dve marky a zaplatil desiatok.
_____________________________
ID: 49852
Strana: 182
Názov farnosti: Plechotice
Citát: Item Dyonisius de Agrest ( Agnerset) iuravit de credulitate, valere beneficium suum ultra I. marcam cum dimidia, et est sub plebania de Terna.
Preklad: Dionýz z (obce) Egreš pod farnosťou Turňa, prísažne vypovedal, že jeho benefícium nie je viac ako jeden a pol marky.
Poznámka DKI: Niektorí autori uvádzajú Egerszeg v Maďarsku.
_____________________________
ID: 49866
Strana: 183
Názov farnosti: Bojnice
Citát: (Fol. 69a. col. II.) Item Chema vicearchidyaconus de Locnunt iuratus de credulitate extimavit suum beneficium ad duas marcas, est archidyaconatus Nitriensis, solvit
Preklad: Chema, vicearchidiakon z Bojníc, prísažne odhadol svoje benefícium na dve marky, ktoré zaplatil. Je to Nitriansky archidiakonát.
_____________________________
ID: 49867
Strana: 183
Názov farnosti: Horné Vestenice
Citát: Item Nicolaus plebanus Sancti Petri de Vestinic iuratus, ut supra, de credulitate extimavit non ultra, nisi marcam cum fertone, est Nitriensis archidyaconatus, [solvit VII. grossos cum IIII. denariis.]
Preklad: Mikuláš, kňaz z kostola Svätého Petra v Horných Vesteniciach, tek ako predchádzajúci, prísažne odhadol (benefícium) na nie viac ako marku a ferton, zaplatil 7 grošov a 4 denáre. Je to Nitriansky archidiakonát.
_____________________________
ID: 49868
Strana: 183
Názov farnosti: Diviaky nad Nitricou
Citát: Item Yoseph plebanus de Givec iuratus de credulitate extimavit non ultra marcam cum fertone suum beneficium [valere, et est dicti] archidyaconatus, solvit decimam.
Preklad: Jozef, kňaz z Diviakov nad Nitricou, prísažne odhadol svoje benefícium na nie viac ako marku a ferton, zaplatil desiatok.
Poznámka DKI: Archidiakonát je neuvedený pravdepodobne omylom.
_____________________________
ID: 49869
Strana: 183
Názov farnosti: Kostolná Ves
Citát: Item Mathias de Diuec Superiori iuratus, ut supra, [extimavit] non ultra marcam et mediam suum beneficium [tunc] valere, [solvit] .
Preklad: Matej z Kostolnej Vsi, tak ako predchádzajúci, prísažne odhadol svoje benefícium na nie viac ako marku a pol, (desiatok) zaplatil.
_____________________________
ID: 49870
Strana: 183
Názov farnosti: Prievidza
Citát: Item Emottelhus plebanus de Priuiga iuratus [de credulitate], ut alii supra, dixit, non credere valere suum [beneficium ultra marcam] cum fertone, est dicti archidyaconatus, solvit [VII grossos].
Preklad: Emottelhus, kňaz z Prievidze, prísažne prehlásil, ako predchádzajúci, že jeho benefícium nie je viac ako marka a ferton, zaplatil 7 grošov.
Poznámka DKI: Archidiakonát je neuvedený pravdepodobne omylom.
_____________________________
ID: 49871
Strana: 183
Názov farnosti: Nováky
Citát: Item Martinus de Nouac plebanus iuratus, [ut alii supra, extimavit] suam plebaniam ad unam marcam, est archidyaconatus [Nitriensis, solvit] ...
Preklad: Kňaz Martin z Novákov,tak ako predchádzajúci, prísažne odhadol svoje benefícium na jednu marku a (desiatok) zaplatil, je to Nitriansky archidiakonát.
_____________________________
ID: 49872
Strana: 183
Názov farnosti: Čermany
Citát: Item Ohema (Chema) plebanus de Clereuat (Clerenon) [iuratus, ut alii supra, dixit, non credere] suam plebaniam ultra marcam cum fer[tone valere, et est dicti archidyaconatus Nitriensis].1
Preklad: Chema, kňaz z Čermian, prísažne prehlásil ako predchádzajúci, že jeho benefícium nie je viac ako marka a ferton, je z Nirianskeho archidiakonátu.
Poznámka DKI: Trochta udáva Chrenovec.
_____________________________
ID: 49873
Strana: 183
Názov farnosti: Semerovo
Citát: Item Johannes plebanus de Touere (Cemere) iuratus dixit, [non credere valere] suum beneficium ultra marcam, solvit [ VI. grossos, et est archidyaconatus Kamariensis]).
Preklad: Ján, kňaz zo Semerova, prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nie je viac ako marka, zaplatil 6 grošov, je z Komárňanského archidiakonátu.
_____________________________
ID: 49877
Strana: 183
Názov farnosti: Litava
Citát: Item Urbanus de Sancta Margaretha [iuratus de credulitate, dixit non valere suum] beneficium ultra marcam et mediam, et est [archidyaconatus Untensis, solvit].
Preklad: Urban, z (kostola) sv. Margity, prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nie je viac ako marka a pol a (desitok) zaplatil, je to Hontiansky (archidiakonát).
_____________________________
ID: 49878
Strana: 184
Názov farnosti: Hontianske Trsťany
Citát: Item Demetrius plebanus Sancti Symonis iuratus de credulitate, dixit suam plebaniam non valere ultra marcam et mediam, [solvit, Untensis est].
Preklad: Demeter, z (kostola) sv. Šimona, prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nie je viac ako marka a pol a (desiatok) zaplatil, je to Hontiansky (archidiakonát).
_____________________________
ID: 49879
Strana: 184
Názov farnosti: Preseľany nad Ipľom
Citát: Item Gregorius Sancti Martini plebanus i[uratus de credulitate], dixit suum beneficium non valere [ultra marcam et mediam, et est Untensis, solvit].
Preklad: Gregor, z (kostola) sv. Martina (Preseľany), prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nie je viac ako marka a pol a (desiatok) zaplatil, je to Hontiansky (archidiakonát).
_____________________________
ID: 49881
Strana: 184
Názov farnosti: Ipeľské predmostie
Citát: Item Dominicus sacerdos Sancti Martini de Gressu iuratus, dixit suumm beneficium non credere valere ultra tres fertones, solvit IIII. grossos et medium.
Preklad: Dominik, z (kostola) sv. Martina Ipeľské predmostie, prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nie je viac ako tri fertóny a zaplatil 4 groše a pol.
_____________________________
ID: 49882
Strana: 184
Názov farnosti: Hontianske Nemce
Citát: Item Consolinus sacerdos ecclesie Beate Virginis de Chievek iuratus de credulitate, dixit non valere ultra V. fertones, solvit VII. grossos et II. denarios].
Preklad: Consolinus,kňaz kostola Panny Márie Hontianske Nemce, prísažne vyhlásil, že jeho (benefícium) nie je viac ako päť fertónov a zaplatil 7 grošov a 2 denáre.
_____________________________