logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa autorov, kde zatriedenie="magistérium"

1 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Caritas in veritate.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-786-9..536;
2 František, pápež 2013- .Encyklika Lumen fidei:.Trnava:SSV: VOJTECH.2013.978-80-7162-998-6, 9788071629986..587;
3 Ján Pavol II..List Svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom Cirkvi z príležitosti Zeleného štvrtku 1984.Rím:SÚCM.1984...304 c;
4 Ján Pavol II..Encyklika Centesimus annus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-68-1..298;
5 Ján Pavol II..Redemptoris Mater.Praha:ZVON.1995.80-7113-116-4..295;
6 Ján Pavol II..Encyklika Redemptoris missio.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-204-4..297;
7 Ján Pavol II..Encyklika Ecclesia de Eucharistia - Cirkev žije z Eucharistie .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-430-6..302;
8 Ján Pavol II..List Svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom Cirkvi z príležitosti Zeleného štvrtku 1986.Rím:SÚCM.1986...304 e;
9 Ján Pavol II..Vita consecrata. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-042-4..289;
10 Ján Pavol II..Redemptoris missio.Praha:ZVON.1994.80-7113-101-6..382;
11 Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Znovu začať u Krista. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-421-7..570;
12 Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Znovu začať u Krista. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-421-7..573;