logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis posledných 100 kníh podľa dátumu zaradenie

2021-11-07 15:47:27
Pospíšil, Ctirad Václav,.Jako v nebi, tak i na zemi.Brno ::Proglas,.c2010...pospisilctiradvaclav/uvod;

2021-11-07 15:36:41
Raniero Cantalamessa.Letnice - cesta k obrácení a jednotě.:.2021...cantalamessa/letnice;

2021-11-07 15:29:05
Cantalamessa, Raniero.Dech Božského ducha.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-361-3..cantalamessa/dech;

2021-11-04 21:35:53
Záreczky Štefan, ThDr..Slúžiť a pomáhať.Bratislava:ZKD PiT.1980...zareczkystefanthdr/sluzit;

2021-11-03 18:08:15
Vacval Anton M., SDB.Malý hrdina z katakomb.Rím:Collegium Sancti Tarsicii.1970? [s.a.]...vacvalanton/maly;

2021-11-03 18:07:25
.Krížová cesta. Deviatnik..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1979...ssv/krizovacesta;

2021-11-03 18:03:13
Jakšič, Akurz Karol, OFM.Cesta katolíckej rodiny.Bratislava:.1943...jaksicakurzkarolofm/cesta;

2021-11-03 18:01:23
Vacval Anton M., SDB.Zriedkavý hrdina, muž pre každé obdobie.:.1989[s.a]...vacvalanton/zriedkavy;

2021-11-03 17:53:58
Višňovský, Mikuláš.Vierouka 1..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1969...visnovskymikulas/vierouka1;

2021-11-03 17:51:03
Búda, Jozef.Ohnisko lásky.Rím ::Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda,.1979...budajozef/ohnisko;

2021-11-03 17:48:06
Plus, Raoul.Kňazské rozjímanie.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950...plusraoul/knazske;

2021-10-26 12:21:18
Sentiváni, Martin, SJ.Analysis seu resolutio duodecim praecipuorum erroneorum dogmatum .Trnava:.1703...sentivanimartinsj/analysis;

2021-10-26 11:56:00
Dubnický, Štefan.Metamorphosis fidei orthodoxae de bono in malum et vicissim.Košice:.1737...dubnickystefan/metamorphosis;

2021-10-22 18:19:14
Kadlec, Karel,.Stručný přehled historické a právně-historické literatury maďarské /.V Praze ::Nákladem vlastním,.1907...kadleckarel/strucny;

2021-10-22 18:05:10
Scapula, Johann,.Joannis Scapulæ Lexicon Græco-Latinum e probatis auctoribus locupletatum, cum indicibus auctis et correctis. Item Lexicon etymologicum cum thematibus investigatu difficilioribus et anomal.Oxonii, ::E Typographeo Clarendoniano.,.MDCCCXX. [1820]...scapulajohan/lexicon;

2021-10-22 17:55:50
Roškováni, Augustín.Venerabili et Honorabili Dioeceseos Nostrae CIero ....:.1867...roskovaniaugustin/venrabili;

2021-10-22 17:50:30
Eliášová Buzássyová, Ľudmila,.Ideológia v premenách času v pamiatkach gréckej a latinskej tradície.:.2018.9788022346269; 978-80-223-4626-9..uzassyova/ludmila;

2021-10-22 17:48:47
Čižmár, Marián.Štefan Onderčo.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1995.80-7165-020-X..cizmarmarian/onderco;

2021-10-22 17:40:41
Basilovits, Joannico.Brevis notitia fundationis Theodori Koriathovits olim ducis de Munkacs. Pars sexta. Tomus II..:.1805...basilovitsjanos/brevis;

2021-10-22 17:30:40
Fándly, Juraj.Druhá Stránka w kterég po Smrti prwňého, Druhí Piľní Hospodár Wikládá ňewedomému Hospodárowi .... mestského knihotlačára:Witlačeni z Utratámi Pánow Predplatitelow w Trnawe.1792...fandlyjuraj/druha;

2021-10-02 21:27:46
.Lessus quo excell. illustr. ac Rev. Dominum Josephum Vurum ....:.1838...vurumjozef/lessus;

2021-10-02 21:16:46
Kovachich, Márton György,.Codex juris decretalis ecclesiae Hungaricae, quem ad sua capita revocatum, et in ordinem systematicum reductum, sub suis rubricis, ipso textu decretorum comitialium fideliter expressit, fon.Pestini:.1815...kovacic/codex;

2021-10-02 21:15:52
Kovačič, Martin Juraj.Codex Juris Decretalis Ecclesiae Hungaricae Quem Ad Sua Capita Revocatum, Et In Ordinem Systematicum Reductum, Sub Suis Rubricis, Ipso Textu Decretorum Comitalium Fideliter Expressit, Fonte.Pestini:Typis Joannis Thomae Trattner.1815...kovacic/codex;

2021-10-02 21:06:02
Révai, Anton.Sermo... ad clerum suum dictus dum in episcopum Nitriensem.:.1780...revaianton/sermo;

2021-10-02 20:26:10
Novák, Ľudovít.Slovenská vlastiveda. II..Bratislava ::Slovenská akadémia vied a umení,.1943...novakludovit/vlastiveda;

2021-10-02 20:25:58
Novák, Ľudovít.Slovenská vlastiveda. I..Bratislava ::Slovenská akadémia vied a umení,.1943...novakludovit/vlastiveda;

2021-10-02 20:17:26
Dusík, Matej.Kvietky svätého Františka.Bratislava:Serafín.1993.8085310341; 80-85310-34-1..dusikmatej/kvietky;

2021-10-02 20:09:05
Katrebová Blehová, Beáta,.Slovenská emigrácia v Taliansku v rokoch 1945-1950.:.2019.9788097331504; 978-80-973315-0-4..blehova/slovenska;

2021-10-02 20:01:08
Rudolf, Macúch.Islam a kresťanstvo.:Tranoscius.1951...macuchrudolf/islam;

2021-10-02 19:59:01
Koza-Matejov, Juraj.Don Bosco. Bratislava:Správa saleziánskych spolupracovníkov.1947...kozamatejovjuraj/donbosco;

2021-10-02 19:50:54
Loutil, Edmond,1863-1959.Žena so zatvorenými očami.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1946...loutiledmond/zena;

2021-10-02 19:47:29
Tóth, Tihamér.S otvorenými očami v božej prírode.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1946..tothtihamer/sotvorenymi.;

2021-10-02 19:45:47
Galot Jean.Milostiplná.Cambridge:Priatelia Dobrej Knihy.1986.0-919865-28-3..galotjean/milostiplna;

2021-10-02 19:41:58
Dilong, Rudolf, OFM.Ešte kvietok.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982...dilongrudolf/este;

2021-10-02 19:37:01
Mendigal, Louis.Ako založiť študentskú skupinu.Bratislava:ÚKK.1947...mendigallouis/akozalozit;

2021-08-24 19:26:52
Múčka, Peter,.História farností dekanátu Partizánske.:.2021.9788057026853; 978-80-570-2685-3..muckapeter/historia;

2021-08-22 19:00:40
Lopatková, Zuzana.Z dejín Trnavy a Trnavskej univerzity.Trnava:Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.2011.978-80-8082-464-8..lopatkovazuzana/zdejin;

2021-08-22 18:45:29
Fejér, György.Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis /.Budapest ::Typogr. Regiae Universitatis Ungaricae,.1829-1832...fejergyorgy/codex;

2021-08-22 18:39:29
Péterfi, Karol, SJ.Sacra concilia ecclesiae romanocatholicae in regno Hungariae celebrata 1.Bratislava:.1741...peterfikarolsj/sacraconcilia;

2021-08-22 18:32:28
Wagner, Karol.Analecta Scepusii sacrí et prophani III.Bratislava:.1778...wagnerkarol/analecta;

2021-08-22 18:31:56
Wagner, Karol.Analecta Scepusii sacri et prophani II.Viedeň:.1774...wagnerkarol/analecta;

2021-08-22 18:31:20
Wagner, Karol.Analecta Scepusii sacri et prophani I.Viedeň:.1774...wagnerkarol/analecta;

2021-08-22 18:28:49
Murphy-O\'Connor, J..Paul :.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2004..0199266530 (alk. paper)..murphyoconnorj/paul;

2021-08-03 20:41:13
Radlinský, Andrej Ľudovít,.Dějiny cirkve ostrihomskej :.V Budíně ::Písmenami Martina Bagó,.1856...radlinskyandrejludovit/dejiny;

2021-08-03 20:37:58
Radlinský, Štefan.Theologia pastoralis juxta principia ecclesiae romano-chatolicae 2.Viedeň:.1871...radlinskyandrejludovit/theologia2;

2021-08-03 20:36:41
Radlinský, Štefan.Theologia pastoralis juxta principia ecclesiae romano-chatolicae 1.Viedeň:.1869...radlinskyandrejludovit/theologia1;

2021-08-03 20:08:20
Radlinský, Andrej Ľudovít,.Duchovná reč.V Skalici:Tlačou F. X. Škarnycla Synov.1865...radlinskyandrejludovit/duchovnarec;

2021-07-28 18:33:21
Truch, Andrej Jozafat Gregor.Život svätých.Prešov:VMV.2003.80-7165-381-0..truchandrejjozafatgregor/zivot;

2021-07-28 18:30:36
Šimalčík, Juraj.Zázračný Lurd (Lourdes), alebo, Živý a nepodvratný súveký dôkaz božského pôvodu a pravdivosti cirkvi rímsko-katolíckej.[Banská Bystrica]:Juraj Šimalčík.1928...simalcikjuraj/zazracny;

2021-07-28 18:22:43
de Dalmases Candido S.J..K životopisu svätého Ignáca z Loyoly.:.1986? [s.a.]...dalmasescandido/zivotopis;

2021-07-28 18:18:09
Špánik, Michal Glycér, SchP.Oratio quam in Comitiis Provincialibus.Budae:.1838...spanikmichalglycerschp/oratio;

2021-07-28 18:14:56
Špánik, Michal Glycér, SchP.Oratio ad Auditore Philosophiae.Szegedini:.1831...spanikmichalglycerschp/oratio;

2021-07-28 18:09:41
Špánik, Michal Glycér, SchP.Oratio Qua Gloriosae Memoriae Augusto Franbcisco I..Budae:Typis Regiae Scientiarum Universitatis Hungaricae.MDCCCXXXV. [=1835]...spanikmichalglycerschp/oratio;

2021-07-28 18:06:43
Špánik, Michal Glycér, SchP.Historia pragmatica regni Hungariae.Pešť:.1844...spanikmichalglycerschp/historia;

2021-07-28 18:05:59
Špánik, Michal Glycér, SchP.Historia pragmatica regni Hungariae.Budapešť:.1825...spanikmichalglycerschp/historia;

2021-07-28 18:04:47
Špánik, Michal Glycér, SchP.Historia pragmatica regni Hungariae.Budapešť:.1828...spanikmichalglycerschp/historia;

2021-07-28 18:03:29
Špánik, Michal Glycér, SchP.Compendium historiae regni Hungariae 1.Budapešť:.1816...spanikmichalglycerschp/compendium;

2021-07-28 14:02:14
.Pozsony és környéke.Pozsony:Wigand Károly Frigyesnél.1865...wigand/pozsony;

2021-07-28 13:56:57
Čulen, Anton,.Kde iní končia, my začíname.Bratislava:Post Scriptum.2015.9788089567522 (brož.); 978-80-89567-52-2..culenanton/kde;

2021-07-28 13:39:01
Kropilák, Miroslav.Vlastivedný slovník obcí na Slovensku III..Bratislava:SAV.1978...kropilakmiroslav/vlastivedny3;

2021-07-28 13:38:48
Kropilák, Miroslav.Vlastivedný slovník obcí na Slovensku II..Bratislava:SAV.1977...kropilakmiroslav/vlastivedny2;

2021-07-28 13:38:32
Kropilák, Miroslav.Vlastivedný slovník obcí na Slovensku I..Bratislava:SAV.1977...kropilakmiroslav/vlastivedny1;

2021-07-28 13:34:23
Kondor Luis P., SVD.Ostaň matkou.Olomouc:samizdat.1985? [s.a.]...kondorluissvd/ostan;

2021-07-28 12:34:53
Pikala, Bohuslav.Spomienky. Typopress:Liptovský Mikuláš.2002.80-968570-4-5.pikalabohuslav/spomienky.;

2021-07-28 12:33:17
Bachratý, Ján,.Z PTP do väzenia.:.2019.9788089743407; 978-80-89743-40-7.bachratyjan/zptp.;

2021-07-21 21:15:38
Radlinský, Andrej Ľudovít.Nábožné Wýlewy. Kniha modlitebná, poučná, obradná a spewácka pre katolického kresťana duchowního tak jako swetského, každého stawu, weku a obojeho pohlawia, k upotrebowaniu w kosto. Budín:Tlač Martin Bago.1854...radlinskyandrejludovit/wylewy1854;

2021-07-21 20:48:24
.Za svetlom.Ružomberok:Ústredie Sdruženia mužov Božského Srdca.1938...ruzomberok/zasvetlom;

2021-07-21 20:46:18
.Bože ľubľu Ťa.Prešov:Petra.1947...greckokatolici/boze;

2021-07-21 20:26:55
Kubina, Andrej.Sláva Božskému Srdcu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1922...kubinaandrej/slava;

2021-07-21 20:24:32
.Modlitebník pre saleziánske ústavy.Bratislava:Saleziánska spoločnosť na Slovensku.1945...saleziáni/modlitebnik;

2021-07-21 20:23:24
Filo, Mikuláš.Gréckokatolíci Slováci v minulosti a prítomnosti.Michalovce:Jednota sv. Vyrila a Metoda.1943...filomikulas/greckokatolici;

2021-07-21 20:14:02
.Sväté Evanjeliá Písma svätého s biblickými obrazmi.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1949...ssv/svateevanjelia;

2021-07-21 20:08:22
.Kostol sv. Jakuba Kysucké Nové Mesto.[Dolná Tižina]:Alfa a Omega.2013.9788097126629 (brož.); 978-80-971266-2-9..susoliakova/kostol;

2021-07-21 20:03:58
Vavrovič, Jozef.Ján Palárik.Martin:MS.1993.80-7090-244-2..vavrovicjozef/palarik;

2021-07-11 18:13:47
.Teplička nad Váhom 1267-1997. Obecný úrad :V Žiline.1997.80-7100-431-6..mikulikdusan/teplicka;

2021-07-11 18:09:57
Kasajová, Beáta.Teplička nad Váhom 1267-2017.:.2017.9788081542190; 978-80-8154-219-0..kasajovabeata/teplicka;

2021-05-29 20:32:47
Hildebrand, Alice von,.Privilégium byť ženou.:.2018.9788081930171; 978-80-8193-017-1..hildebrandalicevon/privilegium;

2021-05-29 20:25:51
.Grammatika russkago jazyka.Prjašev:Šter.1920...presov/grammatika;

2021-05-29 20:23:58
Bezák, Štefan (1877-1946).Biblické dejiny pre stredné školy.Prešov:.1930...bezakstefan/biblicke;

2021-05-29 20:22:53
Bezák, Štefan.Biblické dejiny pre stredné školy. 1. časť: Starý Zákon.Bratislava:.1929...bezakstefan/biblicke;

2021-05-29 20:01:46
Półtawska, Wanda,1921-.Príbeh priateľstva Karola Wojtylu a rodiny Półtawskej.Stará Ľubovňa:Sali - Foto.2011.9788097064433 (viaz.);978-80-970644-3-3..poltawskawanda/pribeh;

2021-05-29 19:33:01
Sedlák, V..Monumenta Vaticana Slovaciae. Rationes collectorum pontificiorum in annis 1332.1. :Trnavská univerzita.2008.978-80-8082-186-9..sedlakvincent/monumenta;

2021-05-27 21:53:22
Armin Frieder.Dejiny židovského národa.:Academia Bratislava.1935...friederarmin/dejiny;

2021-05-27 21:05:25
Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 1.. Verona:DOBO.1983...hlinkaanton/ozvena1;

2021-05-27 21:01:40
Tóth, Tihamér,1889-1939.Věřím..V Praze ::Vyšehrad,.1941...tothtihamer/verim;

2021-05-27 21:00:01
Fux, Adolf,.Stručná methodika vyučování katolického náboženství pro učitelské ústavy /.V Hranicích ::Prokop Zapletal,.1898...fuxadolf/strucna;

2021-05-27 20:57:04
Československo..Statistický lexikon obcí v zemi podkarpatoruské :.Praha ::Orbis,.1937...ceskoslovensko/statisticky;

2021-05-27 20:52:01
Štúr, Ľudovít,1815-1856.Starý i nový věk Slováků.Bratislava:Učená spoločnosť Šafárikova.1935...sturludovit/stary;

2021-05-27 20:50:28
Perfeckij, Eugen.Sociálně-hospodářské poměry Podkarpatské Rusi.Bratislava:n. vl..1924...perfeckijeugen/socialne;

2021-05-27 20:48:43
.Slavianski apoštoly.[Michalovce]:00. Redemptoristi.1937...redemptoristi/slavianski;

2021-05-27 20:47:21
Sasinek, Franko Víťazoslav.Šťastné Vzorkovce. Martin Kollár, Trnava:[S.l.].1892...sasinekfrankovitazoslav/stastne;

2021-05-23 18:30:21
Plus,R..Mária v našich božských dejinách .Trnava:Posol Božieho slova Ježšovho.1947...plusraul/maria;

2021-05-03 02:19:41
Macpherson, C. B..Property :.Oxford ::Basil Blackwell,.c1978.0631102310; 0631102418..macphersoncb/property;

2021-05-03 02:14:01
Luther, Martin,.Luther : early theological works /.Philadelphia ::Westminster Press,.1962..0664241662 (pbk)..luthermartin/luther;

2021-05-03 02:06:24
Luther, Martin,.Martin Luther\'s basic theological writings /.Minneapolis ::Fortress Press,.c1989..0800623274..luthermartin/martin;

2021-05-02 02:56:59
Erasmus, Desiderius,.Luther and Erasmus :.Philadelphia ::Westminster Press,.1969..0664241581..erasmusdesiderius/lutheranderasmus;

2021-05-02 02:44:17
Levinas, Emmanuel,.Entre nous :.New York ::Columbia University Press,.c1998.0-231-07910-9..levinasemmanuel/entrenous;

2021-05-02 02:29:44
Jourdan, Christine,.Language, culture, and society :.Cambridge ::Cambridge University Press,.2006.0-521-61474-0; 0-521-84941-1..jourdanchristine/language;

2021-05-02 02:24:02
Frede, Dorothea,.Language and learning :.Cambridge ::Cambridge University Press,.2005.978-0-521-84181-8; 978-0-521-07125-3..frededorothea/languageandlearning;

2021-05-02 02:11:57
Cooke, Roger,.Landmark writings in Western mathematics 1640-1940 /.Amsterdam ;; Boston ::Elsevier,.2005..0080457444..cookeroger/landmark;