logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis článku


Názov časopisu : Kráľovná svätého ruženca
Autor : Stan. K.
Rok : 1933
Číslo : 4
Názov článku : Radost Panny Márie pri zmŕtvychvstaní Kristovom
Text článku : Radost Panny Márie pri zmŕtvychvstaní Kristovom.
retieho dňa po svojom bolestnom skonaní na kríži, keď vrátil sa slávne zo smrti a z predpeklia, zjavil sa Kristus Pán iste najprv svojej najdrahšej Matke, aby nahradil jej bolesti Veľkého piatku. A v akej to podobe sa jej zjavil! Všetky jeho bolesti už pominuly, je už povznesený nad všetko utrpenie, nad všetku nemoc, je povznesený i nad smrť. Jeho svätá hlava, ktorá sklonila sa vo Veľký piatok na kríži, zase žije; jeho sväté oči, ktoré za-vrely sa na kríži, sú zasa otvorené; jeho sväté ruky a nohy, ktoré stuhly na kríži, zasa sa hýbu; jeho najsvätejšie srdce, ktoré preklala na kríži kopija, zasa tlčie a nás miluje. Jeho celé sväté telo skvie sa ako slnko, ako drahokam. Ó, ako sa radovala Panna Maria! A my prajeme jej tej svätej veľkonočnej radosti a spievame: »Raduj sa nebies Kráľovno, alleluja!«
Radovala sa Panna Maria zo slávy svojho Synáčka, a mala vo svojom srdci podobné city, aké mal neskôr sv. Pavel, ktoré vyslovil takto: „Kristus uponížil seba samého a bol poslušný až na smrť, a to na smrť na kríži. Preto i Boh povýšil ho a daroval mu meno, ktoré je nado všetky mená, aby v mene Ježiša pokľaklo každé koleno tých, ktorí sú v nebesiach, na zemi i pod zemou, a aby každý jazyk vyznával, že Pán Je • žis Kristus je v sláve Boha Otca." Radovala sa Panna Maria predvídajúc, akú radosť bude pôsobiť jej vzkriesený Syn v nebeskej sláve všetkým vyvoleným, — s akou úctou a láskou budú lnúť k nemu šľachetní pozemčania, — ako zvíťazí i nad svojimi nepriateľmi, ktorí alebo sa obrátia k nemu a budú velebiť jeho nekonečné milosrdenstvo, jeho dobrotu a lásku, alebo zatvrdiac sa proti nemu, koriť sa budú vo večných trestoch jeho prísnej spravodlivosti. Radovala sa Panna Maria, že dielo vykúpenia, ktoré jej božský Syn dokonal na kríži, teraz jeho vzkriesením je tak veľkolepe spečatené, korunované.
Keď nás naplňuje obdivom krásne dielo stvorenia, keď naplňuje nás úžasom celá božia príroda, že voláme s kráľom Dávidom: „Nebesia vyprávajú slávu božiu, a dielo jeho rúk zvestuje obloha", ó, ako bôľne musíme žasnúť nad umučeným Pánom tej prírody, nad umučeným Synom božím, a ako radostne musíme žasnúť nad tak slávne vzkrieseným Pánom Ježišom!
Aké znamenité víťazstvo je tým dobyté! Premožený je hriech, premožený je nepriateľský svet. Keď právom radujú sa národy z víťazstva svojich hrdinských vojvodcov, ktorí pre-možúc nepriateľa, vrátili svojej vlasti slobodu, česť a pokoj, — čím viac mohla sa radovať Panna Maria z víťazstva svojho
najdrahšieho Syna, z víťazstva, ktoré malo také požehnane účinky. Hnev boží je usmierený, spravodlivosť božia je upo-kojená, svätosti božej je zadosťučinené, úbohé ľudstvo je vykúpené z otroctva zlého ducha a z večného zahynutia, je udobrené so všemohúcim Bohom, a nebo je otvorené. Co spievala božia Rodička niekdy na návšteve u sv. Alžbety, mohla o mnoho nadšenejšie spievať na prvé hody veľkonočné: „Zvelebuje moja duša Pána a zaplesal duch môj v Bohu, Spasiteľovi mojom!" To je veľkonočná radosť Panny Márie pre Pána Ježiša.--
Viďme ešte jej radosť pre nás. Keďže prijala nás Panna
Maria za svoje dietky, vedela, že zo vzkriesenia Pána Ježiša pochodí pre nás všetko dobré: naše ospravodlivenie, naše posvätenie, naše duchovné a telesné vzkriesenie. Sv. Pavel učí: „Kristus vstal z mŕtvych, ako prvotiny zosnulých. A síce, keďže skrze človeka (Adama) smrť, skrze človeka (Bohočlove-ka Krista) i vzkriesenie z mŕtvych. A ako v Adamovi všetci umierajú, tak v Kristu všetci budú oživení." Tú istú pravdu zvestoval napred sám Syn boží: „Prichádza hodina, ba už je tu, kedy mŕtvi počujú hlas Syna božieho, a ktorí ho počujú, budú žiť. 1 pôjdu tí, ktorí dobre činili, vzkriesení do života, tí však, ktorí zlé páchali, vzkriesení do súdu." O sebe predpove-
dal Kristus Pán, že vstane z mŕtvych, a vstal skutočne; o nás predpovedal, že vstaneme z mŕtvych, a vstaneme skutočne. Lebo nebo a zem pominú, ale slová Pánove nepominú.
Aká to sláva čaká telá spravodlivých! Smrti viac nebude, ani bolesti, ani choroby, ani horúčosti, ani zimy, ani hladu, ani smädu. Vzkriesené telá ľudské budú sa skvieť podľa tela vzkrieseného Pána Ježiša ako slnko, budú rýchle ako myšlienka, budú prenikavé ako duch. Keď bolo telo prvého človeka, vyšlé z božích rúk, krásne a sličné, kto vysloví tú krásu tiel spravodlivých, ktoré vstanú z hrobu na všemohúce slovo božie? Isteže vstanú i hriešnici, nesmrteľné budú i ich telá, však budú ohyzdné, upravené tak, aby mohly byť trápené v pekelnom ohni na večné veky.
Ci chápeme teda tú veľkú radosť veľkonočnú Panny Márie? Kiežby sa mohla radovať i z každého z nás! A tu je prvou podmienkou, aby sme nezostali ležať v smutnom hrobe svojich hriechov, ale aby sme riadnym prijatím sviatosti pokánia slávili svoje duchovné vzkriesenie, a aby sme hodným prijatím Oltárnej sviatosti prijali závdavok i slávneho telesného vzkriesenia. Božia Rodička chce byť nám v tejto svätej úlohe nápomocná, a to tým viac nápomocná, čím vrúcnejšie ju vzývame a pod jej ochranu sa utiekame. Chce byť nám nápomocná nielen z ohľadu na nás, ale i z ohľadu na tých, ktorých spasenie leží nám na srdci.
Ó najsvätejšia Panno, oroduj za nás, aby sa nám podarilo vymaniť sa z osídiel hriechu a sláviť tak slávne vzkriesenie Syna božieho tu na zemi, aby sme ho mohli sláviť potom i vo večnosti! Stan. K.