logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis článku


Názov časopisu : Duchovný pastier
Autor : Marcel Horniak, S. S.¨
Rok : 1944
Číslo : 6
Názov článku : Sbierka významnejších kazateľských diel.
Text článku : Literatúra kazateľská.
Z kazateľských diel sotva možtao poukázať na väčšie a hodnotnejšie diela, čo by boly vyšly v poslednom čase, ale zato by bolo po čom siahnuť aj dnes. Kázne pre deti. Burger: Neue Kinderpredigten, Regensburg 1934, str. 180. — Nie je ľahká vec priblížiť sa k detským dušiam, ale Burger to vie. Jeho kázne deti už priťahujú svojou prostotou a názornosťou. Táto sbierka si všíma hlavne cirk. rok a sviatosť krstu. — Doerner: Audite disciplínám. Mulhause 1936, edit. Salvator str. 360. — Medzi detskými kázňami jeho kázne si zaslúžia čelné miesto. Sú jasné, názorné a preto deťom prístupné. Pre množstvo tém vždy aktuálnych možno nimi vyplniť celý život detí. — Karí Dôrnes: Neue Stunde des Kindes, Freiburg Herder 1941 (7). — Už to, že v krátkom čase toto raz vydané, je dostatočným odporúčaním. — Krajewski: Christus bei den Kindern — dielo obsahuje 20 kázní pre deti. — Munch: Näher zum gôttlichen Heiland — Kinder-predikten, Padernborn 1937. Liturgische Kinderpredigten, Padernborn. — Zeitnahe Kinder-gottesdienst mit Aussprache, Karlsruhe. — Filchner: Kinderpredigten, Padernborn. Penzy Kinderaussprachen, Innsbruck. — Roetzer: O. S. B.: Geheiligte Jugendzeit, Padernborn 1938 (52 kázní).
Exhorty: Hatsfeld: Gottesfruhling (Prvotriedne detské exhorty). — Herget: Heiliger Idealismus — exhorty pre vyššie triedy. — Píligler: An junge Menschen I.—II., Salzburg. — Heibach: Neue Exhorten, Regensburg. — Dr. Peters: Lehre der katolischen Kirche. — Hausstein, Bonn: Prehlaji skvele sostavených hlavných právd viero a mravoučných. Klenotnica vypracovaných prednášok ako i námetov pre debaty v katolíckych spolkoch. — Berghoíí: Blinkfeuer, Regensburg. — Burger: Jugendkanzel, Regensburg. — Keller: Laudate Dominum — kázne na sviatky. — Wiebelt—Hirscher: Betrachtungen uber die sonntäglichen Episteln des Kirchenjahres. — Sz/vos: O. S. B.: Világáramlatok sodrában, Korda Bpest 1940 str. 210. Exhorty pre vyššie triedy. — Sz/vos O. S. B.: A ma diákja — exhorty pre študentov, Bpest 1936, str. 324. — Dr. Ervín: Veni Sancte — Te Deum, Korda Bpest 1940, str. 135, exhorty pre dievčatá. — Prochow: Napsugarat a lelkekbe, Bpest 1939, str. 119, exhorty dievčencom. — Mortarino: Manna parvulorum, L. I. C. E. Torino 1929, str. 374, kázne pre mládež na nedele a sviatky s mnohými príkladmi. — Guechot: Mystéres et lumiers. Tequí Paris, podarený pokus dobrej Iudovej apologie, ktorá zhodnocuje všetky odbory vedy, dejín atď. Preto ju autor právom nazval: „Výlety do času a do priestoru“. Dobre je tu využitý prírodopis, hvezdárstvo a dejiny. Niečo podobného ako Klugov „Boží svet“. Hodí sa ku spestreniu prednášok. — Ouvrez ľoeil Téque Paris — používa objavov a vynálezov poslednej doby ku krátkym prednáškam a vypracovaným debatám po nich. — Thoma Pranz: Weg, Wahrheit, Leben, Regensburg 1939 — stručný nárys kresťanského učenia a jeho praktickej ceny pre skutočný život. Vhodné na prednášky pre študentov a ich exhorty. — Mendigal: Jugendmoral, Benzín-ger Einsiedeln, str. 164, abstraktné pravdy a pravidlá morálky sú tu šikovne podané krátkymi príkladmi zo života. Sám ich vyskúšal na mládeži, ktorej bol duchovným. Hodia sa ku kázňam a prednáškam. — U catechizmo illustrato da Don Bosco — Saleziáni v Chieri 1939. Na 681 strán veľkého formátu je zachytených 1150 udalostí, poučení zo života sv. Don Bosca a jeho videnia. Pomocou abecedného soznamu veľmi ľahko sá dajú použiť tak pre školu, ako pre kázne a prednášky. — Rab S. J.: Eucharistikus példák Korda Bpest, str. 126. Prvotriedne historické príklady s náboženským povzbudením vnášajú zvlášť do mladých duši nielen obdiv a lásku ku sviatostnému Vykupiteľovi, ale aj k polepešniu privdázajú. — Legeza: A világmisszió hôsei — Kat. Missziók Bpest, str. 115. Prvotriedne príklady duchov, života a nábož. horlivosti domorodcov. Tiež zachytená láska a obetavosť tunajších detí za misie.
Pre veriacich: Dr. Weingartner: Festtagspredigten, 20 kázní s mnohými príkladmi. — Witz: Paulus im Umbruch der Zeit, nedeľné lekcie. — Strôble: Der Kampf gegen Christus (moderné pôstne). — Huber: Das grosse Zeichen im Sturm der Zeit, mariánske kázne s aktuálnymi modernými témami. — Wolpert: Fúnf Minuten Christen-lehrer, Regensburg 1937, I.—III., spol. 540 str. — V tých 150 článkoch sú prebrané všetky náboženské pravdy (vierouka, mravouka a milosti) a sú oživené priliehavými príkladmi. Dielo si prečíta každý, kto sa snaží o pokrok y duch. živote. Takýchto by bolo u nás dosť, ktorých by sme mali posilňovať podobnými dielami. — Svoboda: Gotteswort im heute 1937 a Predigten zur Zeit. Známy kazateľ dáva v tom prvom najzrelejšie svoje dielo. Sú to kázne na všetky nedele časové zamerané, teologicky odôvodnené, krásne rozčlenené a prístupné k memorovaniu. Pojednávajú o všetkých moderných otázkach a ťažkostiach. — Berghoíf: Der ganze Christ, Regensburg. Výtečné nedeľné a sviatočné kázne, v ktorých podáva obraz Ježiša Krista tak, aby ho veriaci mohli všade nasledovať. Dielo js pokladané za jedno z najlepších kazateľských diel. — Graber: Ewige Wahrheit, Bonifacius Padernborn 1941, str. 380. V týchto kázňach na jednotlivé sviatky a rôzne príležitosti autor ide za jedným: Poukázať na chyby dnešnej spoločnosti, ktoré máme hľadať predovšetkým v sebe samých. Každá doba prináša nových ľudí a tí si prinášajú so sebou nové problémy, bolesti a nové otázky, na ktoré treba odpovedať. Graber vie na ne odpovedať. Preto jeho dielo patrí súčasnosti. Neuteká pred dneškom do odbytej romantiky stredoveku, ale rieši prípadné otázky na základe viery v Boha a Jeho evanjelia. Vie nájsť primeraný nový výraz a vie ho aj využiť v plnej miere. — Greeve.- Kurz und gut, Padernoborn — päťminútové nedeľné kázne, z ktorých v krátkom čase vyšlo druhé vydanie, čo je znakom, že boly dobre prijaté a že ich praktičnosť sa osvedčila. Hýria dobrými a hlbokými myšlienkami, len ich treba rozvinúť. — Fiiglein: Zungen und Zeichen Gottes, Bonifacius Paáernborn. Je to pokus v historických kázňach sprítomniť veľké duchovné dejiny Cirk. Autor chcel oživiť vieru dnešných kresťanov životom z viery kresťanov z minulosti. — Stanner: Religiôse Einkehr, Herder 74 str. Tento moderný výborný kazateľ vie nájsť aj u moderného človeka, kde zasiahnuť Božou pravdou. Podchycuje, zhusťuje a obohacuje náboženské vedomie a učí podľa neho žiť. Kniha sa hodí pre apolog. a nábož. krúžky, — Feurerer: Unsere Kirche im Kommen, Herder 236 str. Kniha, akých sa o Cirkvi pozná viac. Je síce písaná na vedeckom podklade, ale je podaná takou živosťou a literárnou krásou, že sa číta až s napätím a rado. stou. Je tOi vlastne hotový cyklus kázní o Cirkvi tak pre študentov ako pre spolky. — Dr. Schmiedt: Seele ins Leben, Schôningh Padernborn 240 str. (v maďar. pôvodine Lelket az életbe), veľmi živé a pútavé ilustrácie k myšlienkam z duchovných cvičení, ktorými ich môžme doplniť ale aj ku kázňam. Príklady berie z najmodernejšieho života a vie ich aplikovať majstrovsky.
Medzi tieto sbierky kázní sme nezaviedli kázne Tóthove, lebo vecľ sú všeobecne známe a používané tak v pôvodine ako aj v rôznych prekladoch, pravda, okrem slovenského, ku ktorému sme sa ešte nedostali. — Známa bude aj sbierka kázní P. Bangha S. J.: Az Urôk élet igéi I.—IV. Korda Bpest. Tie sú len pre náročnejších poslucháčov a preto aj ich spracovanie kladie značné nároky aj na prekladateľa a kazateľa samého. — Miklík O. S. S. R. má kázání I.—II., Oborištie 1939. Prvý sv. nedele 269 str. veľkého formátu, druhý sv. na sviatky a rôzne príležitosti má 118 str. Sú časové, spestrené dobrými príkladmi podložené pôsobivými citátmi zo sv. Písma a teologickú pohotovosť autorovu dobre cítiť. — Mäder: Duchovné promluvy, Přerov Spolpodniky 1937, str. 241, na nedele a sviatky. Jeho podanie odbočuje od tých obvyklých u nás známych spôsobov, ale keď sa ich podarí prispôsobiť, môžu veľmi dobre zapôsobiť zvlášť na vzdelanejších poslucháčov.
Do skupiny dogmatických kázní by sme mohli zaradiť aj Larosove: Zde jest evanjelium pro dnešek, Velehrad-Olomouc 1937. Prvé dva sväzky dávajú perikopám smysel náboženský a druhé dva sväzky vo forme otázok a odpovedí (pravda, len predpokladaných). Jedny sú spracované apologetický a druhé dogmaticky. Dajú sa však použiť a prispôsobiť tak jedny ako druhé. — K nim by sa hodilo Kubes S. J.: Sbírka homiletických príkladu, Velehrad-Olomouc 1940. Z navrhnutých 4. sväzkov toto je prvý. Str. 344. Okrem príkladov sú v diele aj veľmi cenné praktické pokyny pre kazateľov. Sú to pravé štúdiá psychologie pre poslucháčov. — Kubeš S. J. má aj vzácne dielo: Mária v 3. sv. Dôkladné štúdium mariologie ale prvotriedny abecedný soznam každého a všetkých troch sväzkov usnadní využiť ten cenný materiál dejín úcty mariánskej, vzácnych príkladov, pri akýchkoľvek príležitostiach. — Horák: Pane, rty me ráč otevřít, Brno, Občanská tiskárna, str. 345. Dôkladne a podrobne spracované kázne na celý cirkevný rok. Mnohé majú viac praktických príkladov. — Frischkopf—Buckhardt: Gott und unsere Zeit, Benzinger Einsiedeln 1941, str. 206. Stav nábož. cítenia dnes nutne vedie k prehĺbeniu pojmu kresťanstva a jeho poslania v boji proti pohanstvu a nevere. Autor buduje svoje dielo na najtrvalejšom základe, na božstve Ježiša Krista. Preto témy: Výstavba kráľovstva Božieho na zemi, Cirkev a Kristov zástupca na zemi, Eucharistia atď.
Vážnejších a hlbších diel duchovného života, ako sú napr. Lippertove, sa akosi bojíme. Keby sme im robili lepšiu propagandu a kde-tu z nich preberali hlavnejšie state, navykli by sa naňho mnohí, ba priamo by ho vyhľadávali. Spomeňme z nich aspoň niektoré: Lippert: Christentum und Lebenskunst, Munchen. Sú to kázne do rádia povedané, v ktorých oboznamuje s najväčším umením, umením života. Ako utvárať všetky svoje životné okolnosti a schopnosti k ich najdôstojnejšiemu rozvinutiu a vyžitiu. — Lippert: Vom Gesetz und Vorliebe, Munchen. Ďalších 17 prednášok do rádia. Celé umenie Lippertovo, sviežo, prakticky, moderne a prijateľne podáva sväté pravdy, žiari z tejto knihy. Problémy v nej podané sú svrchovane časové. — Lippert: Vom Wundern und Geheimnissen, Munchen, str. 264. Mravoučné prednášky, v ktorých zhustene podáva súhrn právd katolíckej viery. Menovite o kresťanskom živote, jeho zásadách a zdrojoch. Hoci sa nesú hlbokým tokom, predsa sú konkrétne a, pravda, vždy časové. Lippert: Die Kirche Christi, Herder, str. 294. Prednášky o Cirkvi, v ktorých však tendencia apologetická ustupuje dogme. — Lippert: Von Festen und Freuden, Munchen, str. 272. Cyklus prednášok na sviatky Pána a svätých. Lippert vlastne učí moderného človeka, ktorý už nevidí vo sviatkoch náplň kresťanskej radosti, hľadieť na ne nielen ako na náležitosť tela (deň odpočinku a športu), ale predovšetkým ako na dni radosti duše. Opisuje ich v plnej ich nádhere, dáva im hlboký dogmatický základ a význam, úzko ich spája so životom a jeho problémami. Takto otvára človekovi nové občerstvujúce pramene pravej životnej radosti a učí, ako z nich čo najviac načerpať, ale pri tom vedie človeka aj do hlbín vierouky. (Kultúra XI. roč., str. 188).
Priviesť muža bližšie ku Kristovi, k práci pre Cirkev je dnes veľmi aktuálne, lebo sa im začína pomaly odcudzovať. Je to asi preto, že mužovia ani sami nevedeli, kde by sa mohli zachytiť, kde by mohli pracovať tak, ako by to zodpovedalo ich povahe. — Kniha, Kuchíolí: Christus und der Mann, Lauman Dulmen 1937, str. 200 — ukazuje mužom pravé hodnoty a súčasne aj cestu a riešenie pomeru muža ku Kristovi. Zvlášť zaujímavé sú kapitoly: Farizej, Judáš, Peter, Nikodém, Ján Krstiteľ, sv. Jozef atď. Je to cenný prínos pre náboženský život mužov, len ho náležíte využiť. —- Konermann: Männerpredigten zu religiôsen Grundfragen, Wurzburg 1941, str. 147. Duchovný život dnešného muža budeme môcť prehĺbiť len keď sa mu dostane mužných duchovných slov. Aj on chce svoje náboženstvo prežiť, ale chce poznať jeho hĺbku, jeho utešujúcu silu, jeho schopnosť dávať odpoveď na súčasné otázky. Ústrednou postavou je Ježiš Kristus. Jeho utrpenie a dielo spásy. Usporiadanie knihy je heslovité, čo zvýrazňuje jednotlivé témy tak, že ich možno použiť ku kázňam, prednáškam, rôznym príležitostiam aj niekoľkým témam. — Vonier OSB: La nouvelle et eternelle alliance Descléd, Paris (v maď. preklade: A gyôzelmes katolicizmus, Bpest 1943). Obsahuje a podáva životné hodnoty katolíckej viery. Dobrý prameň k prednáškam inteligentom o všetkých dodnes diskutovaných náboženských témach a čítanka katolíckej hrdosti, lebo vidí svoje učenie ako jedine pravé, spoľahlivé a nevyvratiteľne dokázané. — Moener: Autour du clocher Techui, Paris. Kázne o krásnom spoločenstve veriacich, o Cirkvi, o kňažstve a duchovnom živote farnosti. Poskytne neoceniteľnú pomoc tým, čo chcú vytvoriť zo svojej farnosti pravú duchovnú rodinu.
(Pokračoranie)